Με διεθνή προκήρυξη δεν αποκλείει την 'Ελλάδα' η Εθνική

Με διεθνή προκήρυξη δεν αποκλείει την 'Ελλάδα' η Εθνική
SOOC

Το σκεπτικό της προκύρυξης της Εθνικής για την κορυφή της διοικητικής πυραμίδας. Πρόθεση για διατήρηση της ελληνικότητας μέσα από διεθνείς πρακτικές και διεθνείς αποδέκτες. Πρόκριμα η κίνηση και για τις άλλες τράπεζες

Πρόσκληση σε ένα νέο εν πολλοίς Διοικητικό Συμβούλιο, απευθύνει με μια πρωτοποριακή κίνηση η Εθνική Τράπεζα, ανοίγοντας το δρόμο σε μια νέα ηγεσία, που θα μπορεί μέσα από τους όρους της προκήρυξης να είναι και ελληνική!

Λίγο πριν, η Εθνική Τράπεζα αιφνιδίασε την αγορά, ανακοινώνοντας το σκεπτικό μιας πρωτοπόρου διαδικασίας που είναι πιθανό να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές τοποθετήσεις μελών ΔΣ στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα.

Πρώτη και μόνη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, η Εθνική, σεβόμενη τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, καινοτόμησε και  με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, κίνησε της διαδικασίες για την ανασύσταση του Διοικητικού της Συμβουλίου, δημοσιεύοντας προκήρυξη για τη θέση της διοίκησης.

Πέραν των ελαχίστων απαιτουμένων από το Νόμο προσόντων, με την προκήρυξή της η Εθνική Τράπεζα, θέτει προς αξιολόγηση επιπρόσθετα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι, όπως διεθνή διοικητική εμπειρία αλλά και ειδικά για τη θέση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν των άλλων, να κατοικεί στην Αθήνα και να έχει γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Τράπεζα υποχρεώνεται να καλύψει τις θέσεις Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Με δεδομένο ότι η Εθνική Τράπεζα είναι αφενός το παλαιότερο και πιο προβεβλημένο πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα και αφετέρου ένας από τους ηγετικούς οργανισμούς  του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, αποφάσισε και υλοποιεί να επιλέξει τα κατάλληλα πρόσωπα  που θα διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, μέσω διαδικασίας ανοικτής προκήρυξης των θέσεων, με ανάλογες καταχωρίσεις στα ελληνικά και στα διεθνή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Για επικύρωση μάλιστα του ανεξάρτητου και αδιάβλητου της όλης διαδικασίας, ανέθεσε τη διαδικασία και το θέμα της επιλογής στη διεθνή εταιρεία Egonzehnder.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, είναι η 25η Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι η ανασύσταση αυτή, έρχεται σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3864/2010, που καθορίζει κριτήρια καταλληλότητας για να εκλεγεί κανείς μέλος Διοικητικού Συμβουλίου συστημικής τράπεζας, πολύ δε περισσότερο όταν η θέση αναφέρεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,  στους Προέδρους των επιμέρους Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και γενικά σε μέλη.

Στόχο της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί ο εντοπισμός όσο το δυνατόν μεγαλύτερου εύρους υποψηφίων τόσο από το διεθνές όσο και από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι οποίοι θα διαθέτουν καλή φήμη, επαρκείς γνώσεις, προσόντα, δεξιότητες και κατάλληλη εμπειρία για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά και την απαιτούμενη ανεξαρτησία, με γνώμονα την  προστασία των συμφερόντων όλων των ενδιαφερόμενων μερών και παραγόντων που επηρεάζουν την εταιρική δραστηριότητά της.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πρωτοπόρα αυτή, για τα ελληνικά δεδομένα, προσέγγιση, ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες απαιτήσεις της εποχής, πληροί τις αρχές της διαφάνειας, συνέπειας και υπευθυνότητας, αξιοπιστίας και εντιμότητας, ενώ αποδεικνύει στην πράξη την δέσμευση της Τράπεζας για ακεραιότητα, ισότιμη αντιμετώπιση, αντικειμενικότητα και αμεροληψία.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) είναι το ιστορικό και πιο προβεβλημένο πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, και ένας από τους ηγετικούς οργανισμούς του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι μετοχές της ΕΤΕ έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ήδη από το 1880, ενώ το 1999  υπήρξε η πρώτη Ελληνική Τράπεζα της οποίας χρηματοπιστωτικά μέσα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ως ένα από τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, η ΕΤΕ υπόκειται στην άμεση εποπτεία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ σε συνέχεια της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης η οποία έλαβε χώρα το 2015, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ - www.hfsf.gr) κατέστη ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας.

Η ΕΤΕ,  λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Νόμου 3864/2010, όπως ισχύει - http://www.hfsf.gr/el/hfsf_law.htm είναι σήμερα σε διαδικασία ανασύνθεσης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΕ αναζητά υποψηφίους για τις θέσεις Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου, να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και πρόσφατη εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Επιπρόσθετα, πέραν των τυχόν περαιτέρω περιορισμών που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να ασκούν ή να τους έχει ανατεθεί κατά τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια σημαντικό δημόσιο λειτούργημα (όπως αυτό ορίζεται στο Νόμο 3864/2010 όπως ισχύει).

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο/η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να εργάζεται στην Αθήνα και να έχει πλήρη γνώση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργεί η Τράπεζα (πχ κανονιστικό, νομοθετικό, οικονομικό περιβάλλον), συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να επικοινωνεί και να συνεργάζεται αποτελεσματικά με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη (πχ Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, λοιποί μέτοχοι, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εποπτικές Αρχές, λοιποί δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς), καθώς επίσης και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα

Υποψήφιοι οι οποίοι θα αξιολογηθούν θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια καταλληλότητας:

Τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στον τραπεζικό τομέα ή/και στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας σε θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ως μέλη Κεντρικής Τράπεζας ή αντίστοιχης Εποπτικής Αρχής ή σε διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας ως μέλος διοικητικού συμβουλίου σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Λοιπά κριτήρια

Επιπρόσθετα προσόντα τα οποία θα αξιολογηθούν ως θετικά:

Ισχυρές ηγετικές ικανότητες και εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων

Διεθνής διοικητική εμπειρία

Προηγούμενη εμπειρία ως Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος πιστωτικού ιδρύματος

Γνώση της Ελληνικής γλώσσας

Πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας κατά το διάστημα ενδεχόμενης τοποθέτησης τους στο Διοικητικό Συμβούλιο (όπως αυτά ορίζονται με βάση το Νόμο 3016/2002 και τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/162/15.2.2005, όπως ισχύουν).

Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στην χρηματοοικονομική.

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα

Υποψήφιοι οι οποίοι θα αξιολογηθούν θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια καταλληλότητας:

Τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε σχετιζόμενους με την τραπεζική οργανισμούς σε τουλάχιστον έναν από τους εξής τομείς: Χρηματοοικονομικά, Ελεγκτική, Λογιστική, Τραπεζικά, εκ των οποίων δέκα (10) χρόνια σε ανώτερο διευθυντικό επίπεδο.

Πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας κατά το διάστημα ενδεχόμενης τοποθέτησης τους στο Διοικητικό Συμβούλιο (όπως αυτά ορίζονται με βάση το Νόμο 3016/2002, το Νόμο 3864/2010 και τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/162/15.2.2005, όπως ισχύουν).

Έλλειψη οποιασδήποτε σχέσης με πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα κατά τα προηγούμενα δέκα (10) χρόνια.

Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια προηγούμενης εμπειρίας ως μέλος διεθνούς τραπεζικού ομίλου που δεν δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά.

Προηγούμενη εμπειρία ως μέλος Επιτροπής Ελέγχου.

Λοιπά κριτήρια

Επιπρόσθετα προσόντα τα οποία θα αξιολογηθούν ως θετικά:

Εμπειρία στην εποπτεία θεμάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και εξοικείωση με τα πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (IFRS, US GAAP).

Εμπειρία στην επικοινωνία και τη συνεργασία με εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές.

Εμπειρία σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.

Εξοικείωση με θέματα αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων.

Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα

Υποψήφιοι οι οποίοι θα αξιολογηθούν ως μέρος της διαδικασίας θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια καταλληλότητας:

Τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις σε οργανισμό σημαντικού μεγέθους στους τομείς της Τραπεζικής, της Ελεγκτικής, της Διαχείρισης Κινδύνων ή της Διαχείρισης Επισφαλών Περιουσιακών Στοιχείων (μη εξυπηρετούμενα δάνεια).

Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια προηγούμενης εμπειρίας ως μέλος διοικητικού συμβουλίου σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Λοιπά κριτήρια

Επιπρόσθετα προσόντα τα οποία θα αξιολογηθούν ως θετικά:

Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων

Διεθνής εμπειρία

Η πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας κατά το διάστημα ενδεχόμενης περαιτέρω τοποθέτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο θα αξιολογηθεί ως προτιμητέα.

Σημείωση 1: Οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται ετησίως από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σχετική πληροφόρηση υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ.

Σημείωση 2: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δεσμεύονται για την αφιέρωση επαρκούς χρόνου στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου, 2016. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται αναφέροντας ειδικά τη θέση για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Τράπεζας: www.nbg.gr.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες
SHARE:

24Media Network