Μετά την αυξημένη κερδοφορία του 2017 "πλώρη" για σημαντική μείωση των NPEs βάζει η Alpha Bank για φέτος

Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI

Αυξημένη κερδοφορία στα 89,5 εκατ ευρώ παρουσίασε μετά από φόρους η Alpha Bank το 2017, με σημαντική βελτίωησε σε όλους τους τομείς. Για φέτος, όπως προαναγγέλει ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Δημ. Μαντζούνης, θα υπάρξει προσήλωση στους στόχους μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και στην πλήρη απεξάρτηση από τον ΕLA.

Βελτίωση της κερδοφορίας της παρουσίασε η Alpha Bank τη χρήση 2017, με τα κέρδη του Ομίλου να ανέρχονται σε 89,5 εκατ. Ευρώ, μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες έναντι 19,5 εκατ. ευρώ το 2016. Αν συμπεριληφθούν οι ζημιές από διακοπείσες δραστηριότητες, τα Κέρδη μετά από φόρους υπερβαίνουν σε 21,1 εκατ.

Το έτος 2017 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την Alpha Bank καθώς τα ετήσια αποτελέσματα παρουσίασαν περαιτέρω βελτίωση σε όλους τους τομείς», διευκρίνισε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. Δημ. Μαντζούνης. «Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκαν, η χρηματοδότησή μας από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε, ενώ επετεύχθη περαιτέρω περιορισμός του κόστους. Με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της εξυπηρετήσεως των Πελατών μας, προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονική τραπεζική και τηλεφωνική εξυπηρέτηση, παράλληλα με τις υπηρεσίες που παρέχει το Δίκτυο Καταστημάτων. Κατά το 2017, συνεχίσαμε να στηρίζουμε την Ελληνική Οικονομία, καθώς οι εκταμιεύσεις δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, με σκοπό την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού, η Τράπεζα προέβη σε σειρά αξιοσημείωτων πρωτοβουλιών, τις οποίες εφήρμοσε επιτυχώς.

Στη Ρουμανία ολοκληρώθηκε η πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετουμένων δανείων άνω των 400 εκατ., ενώ στην Ελλάδα η Τράπεζα συνήψε οριστική συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετουμένων και άνευ εξασφαλίσεων δανείων Λιανικής ύψους 3,7 δισ. ευρώ, με θετική επίπτωση επί των κεφαλαιακών δεικτών. Οι εν λόγω συναλλαγές –συνεχίζει ο κ. Δ. Μαντζούνης - αναδεικνύουν την προσήλωση του Ομίλου στην εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου του και στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού μας σχεδίου.

Κατά το έτος 2018, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό, καθώς και για την πλήρη εξάλειψη του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας, την αύξηση των εσόδων που δεν προέρχονται από τόκους, παράλληλα με την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητος του Δικτύου μας».

Τα αποτελέσματα με μια ματιά

- Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 1% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε Ευρώ 1.942,6 εκατ., καθώς το όφελος από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες αντιστάθμισε τη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων.

- Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες σημείωσαν αύξηση 1,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 323,5 εκατ., από αμοιβές και προμήθειες χορηγήσεων, κυρίως λόγω της συμμετοχής της Τραπέζης σε χρηματοδότηση έργων (project financing) καθώς και από την ενίσχυση της συνεισφοράς εργασιών διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου και εργασιών συναλλάγματος.

- Τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.104 εκατ. το 2017, μειωμένα κατά 0,4% σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων μειώθηκε σε 47,6% το 2017 έναντι 48,2% το 2016.

- Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε ετήσια βάση και ανήλθε σε Ευρώ 1.214.8 εκατ., αυξημένο κατά 2%.

- Το δ΄ τρίμηνο 2017, τo Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 157 εκατ. συμπεριλαμβανομένων των εκτάκτων εξόδων Ευρώ 151,2 εκατ. που αφορούν κυρίως στον σχηματισμό προβλέψεως Ευρώ 93 εκατ. για Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού και Ευρώ 76 εκατ. για ζημίες απομειώσεως παγίων.

- Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.005,4 εκατ. το 2017 έναντι Ευρώ 1.168 εκατ. το προηγούμενο έτος και αντιστοιχούν σε 172 μονάδες βάσεως, ως ποσοστό του μέσου όρου χορηγήσεων, έναντι 191 μονάδων βάσεως το 2016.

- Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 21,1 εκατ. το 2017, συμπεριλαμβανομένων ζημιών μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους Ευρώ 68,5 εκατ., που επιβάρυναν το αποτέλεσμα του β΄ τριμήνου, κυρίως ως αποτέλεσμα της ανακυκλώσεως στα αποτελέσματα του αποθεματικού συναλλαγματικών διαφορών, μετά την ολοκλήρωση της πωλήσεως της θυγατρικής μας στη Σερβία. Ο ισολογισμός του 2017

– Βασικά σημεία - Απομόχλευση Ενεργητικού κατά Ευρώ 4,1 δισ. σε ετήσια βάση και διαμόρφωσή του σε Ευρώ 60,8 δισ., κυρίως λόγω μειώσεως των υπολοίπων δανείων καθώς και της μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

- Τα υπόλοιπα καταθέσεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά Ευρώ 1,9 δισ. το 2017 και ανήλθαν σε Ευρώ 34,9 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 29,3 δισ., αυξημένα κατά Ευρώ 0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση, κυρίως από καταθέσεις ιδιωτών, στις οποίες επετεύχθη αύξηση του μεριδίου αγοράς. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων συνέχισαν τον σταθερό ρυθμό ανακάμψεως, αυξημένα κατά Ευρώ 0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 124% στο τέλος Δεκεμβρίου 2017.

- Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά Ευρώ 1,4 δισ. το δ΄ τρίμηνο 2017 και ανήλθε σε Ευρώ 10,2 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων και της περαιτέρω μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 0,9 δισ.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε Ευρώ 7 δισ., μειωμένη κατά Ευρώ 1,4 δισ., ενώ η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέμεινε σταθερή, σε Ευρώ 3,2 δισ. Τον Μάρτιο 2018, η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του ELA, μειώθηκε περαιτέρω σε Ευρώ 5 δισ. - Το δ΄ τρίμηνο 2017, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν περαιτέρω κατά Ευρώ 1,9 δισ., ως αποτέλεσμα επιτυχημένων αναδιαρθρώσεων, ενεργειών, όπως εκκαθαρίσεις και εκποιήσεις επιλεγμένων μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων καθώς και διαγραφών.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, ο Δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 34,9% για τον Όμιλο, με τον αντίστοιχο Δείκτη Καλύψεως να ανέρχεται σε 67%. Αντιστοίχως, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 1,8 δισ., μετά από διαγραφές, κατά το δ΄ τρίμηνο 2017. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 51,7%, ενώ ο αντίστοιχος Δείκτης Καλύψεως ανήλθε σε 45%.

- Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε Ευρώ 13,3 δισ. και αντιστοιχούν στο 23,5% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Με την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώνονται σε Ευρώ 14,4 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017.

Δημήτρης Ματζούνης:

«Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκαν, η χρηματοδότησή μας από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε, ενώ επετεύχθη περαιτέρω περιορισμός του κόστους. Με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της εξυπηρετήσεως των Πελατών μας, προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονική τραπεζική και τηλεφωνική εξυπηρέτηση, παράλληλα με τις υπηρεσίες που παρέχει το Δίκτυο Καταστημάτων.

SHARE:

24Media Network