Όργιο σπατάλης στο Ιπποκράτειο: Ξεχασμένα υλικά στις αποθήκες και προμήθειες από το "παράθυρο"

Όργιο σπατάλης στο Ιπποκράτειο: Ξεχασμένα υλικά στις αποθήκες και προμήθειες από το "παράθυρο"

Τι έδειξε ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον χώρο των προμηθειών. Εξωσυμβατικές προμήθειες 6 εκατ. ευρώ για το 2011 στο Ιπποκράτειο

Τεράστια προβλήματα δυσλειτουργίας και διαχείρισης στον νοσοκομειακό τομέα και κυρίως στον χώρο των προμηθειών εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο, εγκαινιάζοντας τη διενέργεια «πιλοτικών» διαχειριστικών ελέγχων σε νοσοκομεία της χώρας, από το ΓΝΑ «Ιπποκράτειο».

Η σχετική έκθεση ελέγχου που παρουσιάστηκε στη Βουλή ανέδειξε τα γενικότερα προβλήματα και τις «τρύπες» του συστήματος υγείας, τον προβληματικό μηχανισμό των προμηθειών, την παραβίαση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, τα κενά σε προσωπικό και υποδομές κ.λπ.

Ταυτόχρονα η αρμόδια ομάδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ) υπό τον πρόεδρό του Ι. Καραβοκύρη υπέβαλε σωρεία γενικότερων συστάσεων προς το υπουργείο Υγείας και τους αρμόδιους φορείς για να βελτιωθεί το σύστημα προμηθειών, η χρησιμοποίηση του Παρατηρητηρίου Τιμών, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της γραφειοκρατίας και της πολυνομίας.

Τις συστάσεις αποδέχεται το υπουργείο σημειώνοντας ότι θα ληφθούν υπόψη σε προσεχή νομοθετική ρύθμιση.

Το ΕΣ επέλεξε νοσοκομείο για «πιλοτικό» δημοσιονομικό έλεγχο, γιατί «το σύστημα προμηθειών υγείας αξιολογήθηκε ως προβληματικό λόγω της σπατάλης, των παρατυπιών στις διαδικασίες των διαγωνισμών και της ελλιπούς λειτουργίας εσωτερικών δικλίδων».

Νομιμοποίηση

Το πόρισμα επικρίνει το φαινόμενο των αλλεπάλληλων νομοθετικών μέτρων για νομιμοποίηση δαπανών που αφορούν προμήθειες υγειονομικού υλικού χωρίς διενέργεια διαγωνισμού, κάνοντας έλεγχο για το οικονομικό έτος 2011. Και υπογραμμίζει ότι «η συνεχής νομιμοποίηση δαπανών από εξωσυμβατικές προμήθειες και μη νόμιμες παρατάσεις συμβάσεων διαιωνίζει την παράνομη συμπεριφορά της Διοίκησης».

Για το 2011 στο Ιπποκράτειο υπήρξαν εξωσυμβατικές προμήθειες 6 εκατ. € (καρδιοχειρουργικό υλικό, βηματοδότες, φαρμακευτικό υλικό κ.λπ.) που νομιμοποιήθηκαν.

Στο πόρισμα διαπιστώνεται «αβεβαιότητα στην κατάλληλη διαχείριση των διαδικασιών προμηθειών», όπως επίσης «ανεπαρκής διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος απώλειας της περιουσίας του νοσοκομείου» και «αδυναμία στην τήρηση των κανόνων της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης» που μπορεί να οδηγήσει σε «αναποτελεσματικές και πρόσθετες δαπάνες (σπατάλες) και στην παροχή μη κατάλληλων δημόσιων υπηρεσιών. Παράλληλα γίνονται υποδείξεις και για κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποφευχθεί απώλεια, κλοπή ή φθορά της περιουσίας του νοσοκομείου.

Απάντηση

Η διοίκηση του Ιπποκρατείου απάντησε στο ΕΣ αποδεχόμενη τα ευρήματα και τις συστάσεις, αναφέροντας παράλληλα ενέργειες που έκανε το 2013 και μελλοντικές πρωτοβουλίες για διόρθωση της κατάστασης. Παράλληλα σημειώνει τα συστημικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και την τεράστια προσπάθεια προσαρμογής που γίνεται μέσα στις αντίξοες οικονομικές συνθήκες για να ξεπεραστούν παθογένειες ετών, υπογραμμίζοντας την τεράστια έλλειψη προσωπικού.

Οι περιπτώσεις

Αδιάθετα υλικά, επιτροπές υπολειτουργούν

Στο γενικότερο «αλαλούμ» εντοπίστηκαν:

Ανεπαρκείς υπολογισμοί αναγκών, με συνέπεια να κατακυρωθεί προμήθεια 5 δακτυλίων (για βαλβίδες καρδιάς), ενώ η τελική εκτέλεση της διαγωνιστικής σύμβασης ήταν για 23.

Αδιάθετα υλικά στις αποθήκες του νοσοκομείου, όπως έγινε με 4 αχρησιμοποίητους εκτυπωτές, ενώ ακολούθησαν προμήθειες και άλλων με απευθείας ανάθεση.

Προμήθειες δύο μοσχευμάτων εξωσυμβατικά, μολονότι βρισκόταν σε ισχύ σύμβαση με συγκεκριμένη εταιρεία. Η δαπάνη νομιμοποιήθηκε νομοθετικά.

Πρόστιμο 13.052€ σε μειοδότρια εταιρεία για αντισυμβατική συμπεριφορά, χωρίς όμως να έχει μέχρι σήμερα παρακρατηθεί το ποσό αυτό.

Οι επιτροπές παραλαβής δεν λειτουργούν σωστά. Τα μέλη τους δεν ήταν παρόντα κατά την παραλαβή και καταμέτρηση υλικών. Οι υπογραφές τους στα πρωτόκολλα παραλαβής ήταν pro forma, αφού αυτά είχαν υπογραφεί σε χρόνο μεταγενέστερο της πραγματικής παραλαβής.

Κατά τον έλεγχο απογραφής του φαρμακείου (31-12-12) υπήρξαν διαφορές ανάμεσα στις καταμετρηθείσες και καταχωρισθείσες ποσότητες στο βιβλίο απογραφής.

Απουσία στρατηγικού μάνατζμεντ. Δεν έχει συνταχθεί σύγχρονο οργανόγραμμα για τα αναγκαία προσόντα και ειδικότητες όλου του αναγκαίου προσωπικού, ενώ δεν υπάρχει ουσιαστική αξιολόγηση της απόδοσής του.

Σημαντικές και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην εξόφληση προμηθευτών, που θεωρείται οικονομικά αναποτελεσματική γιατί επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός με τόκους υπερημερίας.

Αδυναμίες στη λογιστική παρακολούθηση των συναλλαγών και διαφόρων οικονομικών εργασιών. Διαπιστώθηκε απόκλιση 520.658€ στο ισοζύγιο των προμηθευτών.

Πηγή: Έθνος

SHARE:

24Media Network