Πώς θα μεταφερθούν τα χρήματα των ΟΤΑ

Πώς θα μεταφερθούν τα χρήματα των ΟΤΑ

Τα ενημερωτικά σημειώματα του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Μάρδα για τους ΟΤΑ και τα αποθεματικά τους. Τι αναφέρουν αναλυτικά. Αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος

Δύο ενημερωτικά σημειώματα με τη μορφή non paper διένειμε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μάρδας, στους αιρετούς που συμμετείχαν στην πολύωρη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ την Τρίτη. Τα σημειώματα είναι συνταγμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος και αναφέρονται σε πτυχές της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που εξέδωσε η κυβέρνηση το βράδυ της Δευτέρας.

Τα έγγραφα σύμφωνα με τους δημάρχους δεν δίνουν ικανοποιητικές απαντήσεις ως προς τη διασφάλιση των αποθεματικών, ωστόσο, είναι αποκαλυπτικά ως προς τη διαδικασία που επιθυμούν κυβέρνηση και ΤτΕ να ακολουθήσουν για τα ταμειακά διαθέσιμα των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Η aftodioikisi.gr, σας παρουσιάζει ολόκληρο το περιεχόμενο των εγγράφων:

Το πρώτο ενημερωτικό σημείωμα:

«Σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Τεύχος Α’/41/20.4.2015), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Τα ποσά τα οποία θα μεταφερθούν σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος θα ενταχθούν σε ομάδα περιουσίας που έχει συσταθεί προς τον σκοπό της επένδυσης των ταμειακών διαθέσιμων των δημόσιων οργανισμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 15  παρ. 11 υποπαρ. ζ’ του ν. 2469/1997 όπως ισχύει. Ανιστοίχως, οι δικαιούχοι των οικείων λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης αποκτούν μερίδες επί της ομάδας αυτής. Κάθε απόληψη χρηματικών ποσών από δημόσιους οργανισμούς συντελείται με (ολική ή μερική) ρευστοποίηση της μερίδας τους στη βάση σχετικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην ομάδα περιουσίας για την οποία γίνεται λόγος εν προκειμένω εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για το Κοινό Κεφάλαιο, στο οποίο εντάσσονται τα αποθεματικά (διαθέσιμα κεφάλαια) των δηοσίων οργανισμών (άρθρο 15 παρ. 11 ν. 2469/1997 όπως ισχύει). Κατα συνέπεια κάθε συναφής με τη διαχείριση της εν λόγω ομάδας περιουσίας πράξη διενεργείται αποκλειστικά από την Τράπεζα της Ελλάδος (άρθρο 15 παρ. 11 υποπαρ ζ’ σε συνδυασμό με υποπαρ. α’ και β’ του ν. 2469/1997), η δε αμοιβή της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαχείριση προσδιορίζεται στη σχετική σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο και επιβαρύνει το σύνολο της ομάδας περιουσίας (άρθρο 15 παρ. 11 υποπαρ ζ’ σε συνδυασμό με υποπαρ. ε’ του ν. 2469/1997).

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 11 υποπαρ ζ’ του ν.2469/1997 όπως ισχύει, το ενεργητικό της ανωτέρω ομάδας περιουσίας επενδύεται αποκλειστικά σε repos (συμβάσεις πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς) με αντισυμβαλλόμενο το Ελληνικό Δημόσιο και αντικείμενο (collateral) έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Επισημαίνεται ότι, οι όροι που διέπουν τις ανωτέρω πράξεις repos καθορίζονται τόσο στον ν. 2469/1997 όσο και σε σχετική σύμβαση που έχει υπογραφεί από τον ΟΔΔΗΧ και από την Τράπεζα της Ελλάδος ως διαχειριστή του Κοινού Κεφαλαίου αλλά και της ομάδας περιουσίας για την οποία πρόκειται εδώ.

Είναι αυτονόητο ότι η τρέχουσα αξία των μερίδων που συμμετέχουν στην ως άνω ομάδα περιουσίας θα ταυτίζεται με την ονομαστική αξία, εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο εκπληρώνει εγκαίρως, προσηκόντως και στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του.

Σύμφωνα με το ν. 2469/1997, οι πρόσοδοι που αναλογούν στις προαναφερόμενες μερίδες κατανέμονται κάθε εξάμηνο δύο φορές κατ’ έτος. Με βαση τα μέχρι τώρα στοιχεία, η επόδοση που θα αποδοεί στους δικαιούχους στο τέλος Ιουνίου 2015, θα είναι τουλάχιστον 2,6% αναγόμενη σε ετήσια βάση.

Στους δημόσιους οργανισμούς που συμμετέχουν στην παραπάνω ομάδα περιουσίας θα παρέχεται μηνιαία αποτίμηση του συνόλου της ομάδας περιουσίας.

Επισημαίνεται ότι τα ποσά που έχουν κατατεθεί για την παραπάνω επένδυση είναι άμεσα διαθέσιμα αρκεί να υπάρξει προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση, τουλάχιστον δυο ημέρες νωρίτερα, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αποδέσμευσή τους, μετά από συνεννόηση με το Ελληνικό Δημόσιο.

Τέλος, σημειώνεται ότι για την υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, σε περίπτωση που ήδη τηρούνται λογαριασμοί ταμειακής διαχείρισης στην Τ.Ε., η μεταφορά των αντίστοιχων κεφαλαίων θα πραγματοποιηθεί στους υφιστάμενους λογαριασμούς. Στην περίπτωση που δεν τηρούνται λογαριασμοί ταμειακής διαχείρισης στην Τ.Ε., θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για το άνοιγμα αυτών των λογαριασμών.»

Το δεύτερο ενημερωτικό σημείωμα:

«Σχετικά με διάφορα πρακτικά θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της ΠΝΠ (ΦΕΚ Τεύχος Α’/41/20.4.2015), διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

– Οι φορείς που θα μεταφέρουν τα διαθέσιμά τους στην Τ.Ε. για επένδυση σε repos με το Ελληνικό Δημόσιο θα εξακολουθούν να τηρούν τον υφιστάμενο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισής τους σε εμπορική τράπεζα. Επομένως, η ανάθεση της ταμειακής διαχείρισης συνεχίζει να γίνεται από τις εμπορικές τράπεζες που έχουν ήδη επιλεγεί.

– Οι φορείς θα μεταφέρουν κάθε φορά στην ΤτΕ τα κεφάλαια που δεν είναι απαραίτητα για την κάλυψη των άμεσων ταμειακών τους αναγκών.

– Κρίνεται σκόπιμο η μεταφορά των κεφαλαίων των φορέων στην ΤτΕ να συνοδεύεται, αν αυτό είναι εφικτό, με ένα προγραμματισμό των απαιτούμενων μελλοντικών αναλήψεων σε κυλιόμενη βάση για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του επόμενου ημερολογιακού τριμήνου.

– Εξυπακούεται ότι, τα κεφάλαια που μεταφέρονται στην ΤτΕ προς επένδυση σε repos με το Ελληνικό Δημόσιο είναι κατ’ αρχήν άμεσα διαθέσιμα προς απόληψη. Πάντως, σε κάθε περίπτωση απαιτείται μία έγγραφη προειδοποίηση τουλάχιστον δύο (2) ημερών έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποδέσμευση των ζητούμενων κεφαλαίων χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στην διαχείριση των repos με το Ελληνικό Δημόσιο.

Ειδικότερα, αν το ζητούμενο προς απόληψη ποσό είναι μικρό (έως 10% των συνολικών κεφαλαίων του φορέα) ή αφορά προγραμματισμένη ανάληψη, η αποδέσμευση θα γίνεται άμεσα.

Σε διαφορετική περίπτωση, όταν πρόκειται για ανάληψη μη προγραμματισμένου μεγάλου ποσού που αφορά έκτακτες ταμειακές ανάγκες του φορέα, η ικανοποίηση του αιτήματος μπορεί να αναβληθεί για μερικές ημέρες για να υπάρξουν προηγουμένως συνεννοήσεις με το Ελληνικό Δημόσιο για τον επαναπρογραμματισμό των πράξεων repos.»

Διαβάστε περισσότερα στην aftodioikisi.gr:

* Tips για «εξπρές» σύνταξη – Οι απαραίτητες κινήσεις και τα αναγκαία δικαιολογητικά

* Οι δήμαρχοι «ψάχνουν» τον Τσίπρα – Ποιοι αιρετοί γίνανε viral στο διαδίκτυο (φωτο)

SHARE:

24Media Network