Πρόγραμμα “ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ”: Νέες ευκαιρίες για αγορά ακινήτων από νέους με ευνοϊκούς όρους

Πρόγραμμα “ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ”: Νέες ευκαιρίες για αγορά ακινήτων από νέους με ευνοϊκούς όρους
UNSPLASH

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα από το έτος 2008, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις εξωτερικών επιδράσεων όπως η Πανδημία και η ενεργειακή Κρίση, επηρέασαν τους νέους λόγω της μείωσης των εισοδημάτων τους και του βιοτικού επιπέδου τους εν γένει.

Οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες επηρέασαν τη σύνθεση και την εν γένει λειτουργία της Ελληνικής οικογένειας, καθώς πολλοί νέοι επέστρεψαν στην πατρική τους οικία, θυσιάζοντας με αυτό τον τρόπο την αυτονομία τους και το όνειρο για την επίτευξη οικονομικής ανεξαρτησίας, ενώ η αγορά ενός ακινήτου ήταν απαγορευτική.

Μετά από αρκετά χρόνια η στεγαστική πολιτική ξεκινά και πάλι στην Ελλάδα, με επίκεντρο τους νέους και τα νέα ζευγάρια σε ένα κλίμα βημάτων προς την οικονομική ανάπτυξη και την έμπρακτη στήριξη αυτών.

UNSPLASH

Πλέον συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Νόμου 5006/22.12.2022 «Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους», ξεκίνησε την 3η Απριλίου 2023, το Πρόγραμμα χορήγησης άτοκων ή χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων σε νέους και νέα ζευγάρια με ευνοϊκούς όρους.

Βασικά Πλεονεκτήματα του Προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ»:

UNSPLASH

 • Πρόσβαση στην Τραπεζική Χρηματοδότηση για άτομα που μέχρι πριν λίγο καιρό δεν πληρούσαν τα Τραπεζικά Κριτήρια Δανεισμού.
 • Επίτευξη Σημαντικά Χαμηλότερης Μηνιαίας Δόσης, καθώς το 75% του κεφαλαίου που χορηγείται από τη ΔΥΠΑ είναι άτοκο ενώ για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους το δάνειο χορηγείται στο σύνολό του άτοκο.
 • Το τραπεζικό επιτόκιο εφαρμόζεται στο υπόλοιπο 25% του ποσού.
 • Μικρότερη Ιδιωτική Συμμέτοχή, αφού τα δάνεια καλύπτουν έως και το 90 % της εμπορικής αξίας του ακινήτου.
 • Απαλλαγή εισφοράς ν. 128/1975 η οποία σήμερα είναι 0,12%.
 • Κάλυψη εξόδων φακέλου για κάθε δυνητικό δανειολήπτη.

Δικαιούχοι

UNSPLASH

Άτομα 25-39 ετών ή σύζυγοι ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον ο ένας εκ των δύο είναι 25-39 ετών, οι οποίοι δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για κατοικία τους και ικανοποιούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

 • Εισοδηματικά Κριτήρια Δικαιούχων: Έχουν ετήσιο εισόδημα τουλάχιστον 10.000 ευρώ έως το ποσό που αντιστοιχεί για τη λήψη επιδόματος θέρμανσης (16.000 ευρώ για άγαμο, 24.000 ευρώ για ζευγάρι συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, 27.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου).

Περιουσιακά Στοιχεία – Έλλειψη άλλου ακινήτου κατάλληλο για κατοικία: Δεν μπορεί να λάβει δάνειο όποιος:

 • Διαθέτει ακίνητο με εμβαδό ≥ 50 τ.µ., προσαυξανόμενο κατά 10 τ.µ. για κάθε µέλος της οικογένειας που συγκατοικεί µε τον αιτούντα
 • Διαθέτει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία µε ποσοστό άνω του 50%
 • Το ακίνητο που διαθέτει βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα µε τον τόπο εργασίας του αιτούντος
 • Το ακίνητο έχει χρήση πρώτης κατοικίας
 • Σε περίπτωση ιδιοκτησίας περισσότερων του ενός ακινήτων µε χρήση κατοικίας, θεωρείται ότι καλύπτονται οι στεγαστικές ανάγκες

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Ακίνητου προς αγορά

UNSPLASH

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει δανειοδότηση μόνο για ακίνητα που:

 • Θα χρησιμοποιηθούν ως κατοικία
 • Έχουν αξία έως €200.000, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συμβόλαιο αγοράς
 • Έχουν μέγεθος έως 150 τ.μ.
 • Έχουν παλαιότητα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη
 • Βρίσκονται εντός οικιστικής περιοχής, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 4 του ν. 5006/2022 (Α’ 239)

Κριτήρια Πωλητή ακινήτου

Ο πωλητής του ακινήτου απαγορεύεται να αποτελεί συγγενή (του αγοραστή ή του έτερου μέλους ζευγαριού), εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, Α’ ή Β βαθμού, ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή.

UNSPLASH

Ανώτατο ποσό Δανείου

Το μέγιστο ποσό δανείου θα ανέρχεται σε 90% του ποσού του συμβολαίου αγοραπωλησίας, και σε κάθε περίπτωση, δεν ξεπερνά τα €150.000, ενώ η διάρκεια του δανείου προβλέπεται έως τριάντα (30) έτη.

Δεσμεύσεις

Κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη οποιαδήποτε εμπράγματη σύμβαση που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή την επιβάρυνση του αποκτώμενου ακινήτου, πλην αυτής που απαιτείται για παροχή εξασφάλισης για το δάνειο, εκτός αν συναινούν η Δ.ΥΠ.Α. και το πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο.

Η Δικηγορική εταιρεία ΑΝΝΑ Α. ΚΟΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ διαθέτοντας δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα (Μεσίτες, Μηχανικοί, Συμβολαιογράφοι και Εκτιμητές) μέσω της εμπειρία της τόσο στην αγοραπωλησία ακινήτων όσο και στο Τραπεζικό Δίκαιο, δύναται να αποτελέσει έναν πολύτιμο σύμβουλο για κάθε νέο που θα αποφασίσει να αποκτήσει ένα ακίνητο στο πλαίσιο του ως άνω Προγράμματος, εξασφαλίζοντας την ορθότητα των ενεργειών που απαιτούνται και την επιτυχή Αίτηση Δανειοδότησης με τους καλύτερους και ευνοϊκότερους όρους:

Μεταξύ άλλων αναλαμβάνουμε :

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία ΑΝΝΑ Α. ΚΟΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Πολυτεχνείου 12, Αθήνα, τηλ. 210 8250008, korakilaw.gr

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα