Στουρνάρας: Σε νέα αναπτυξιακή τροχιά περνά η Ελλάδα

American-Hellenic Chamber of Commerce in Athens on Nov. 29, 2016 /      ,  29 , 20616
American-Hellenic Chamber of Commerce in Athens on Nov. 29, 2016 / , 29 , 20616 MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Σε ένα νέο,αναπτυξιακό πρότυπο με έμφαση στην υγιή επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια, μπορεί να μεταβεί η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Όμως, θα πρέπει η η Ελλάδα να διευρύνει τη βάση του συγκριτικού της πλεονεκτήματος και να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις.

Σοβαρές ενδείξεις ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να περάσει σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά, βασιζόμενη σε ένα νέο, αναπτυξιακό πρότυπο με έμφαση στην υγιή επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια, διαπιστώνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κατά τον χαιρετισμό του στο Συνέδριο με θέμα «Εξαγωγές για Ανάπτυξη» που οργανώνει η ΤτΕ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Όπως διευκρινίζει ο ίδιος , οι εκτιμήσεις αυτές σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των αδυναμιών που περιόριζαν την εξαγωγική επίδοση της χώρας στο παρελθόν έχει διευθετηθεί. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι, παρά την ανάκτηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και την ανοδική πορεία που καταγράφουν οι εξαγωγές, η εξαγωγική επίδοση της χώρας υπολείπεται του επιπέδου που θα αναμενόταν, με βάση τις ιστορικές συσχετίσεις μεταξύ των δύο αυτών μεγεθών.

Επομένως, υπάρχει ακόμη αρκετή απόσταση που πρέπει να διανυθεί, ώστε οι εξαγωγές να αποτελέσουν έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας. Σύμφωνα με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2017-2018 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 87η θέση μεταξύ 137 χωρών όσον αφορά την ποιότητα των θεσμών.

Η Ελλάδα κατατάσσεται σε αρκετά χαμηλή θέση ως προς την αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών, το βάρος των διοικητικών ρυθμίσεων και την αποτελεσματικότητα του νομικού πλαισίου για την επίλυση διαφορών και την αμφισβήτηση κανονισμών.

Συνεπώς, συνεχίζει ο κ. Στουρνάρας, οι δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, οι καθυστερήσεις στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και η υπερφορολόγηση, η οποία επιβραδύνει ή και ανακόπτει την πρόοδο προς την αποκατάσταση της συνολικής ανταγωνιστικότητας, επιδρούν επιβαρυντικά στην περαιτέρω ενίσχυση της εξαγωγικής βάσης, καθώς δεν αφήνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν πλήρως ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις διεθνείς αγορές. Επιπρόσθετα, μένουν ακόμη αρκετά να γίνουν σε θέματα όπως η μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων, η θέσπιση ενός σταθερού φορολογικού συστήματος και η δημιουργία οικονομικού περιβάλλοντος πιο φιλικού προς την επιχειρηματικότητα. Επίσης, απαραίτητη είναι η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και ευέλικτου θεσμικού πλαισίου που διευκολύνει τις επενδύσεις, η μείωση της γραφειοκρατίας και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την υποστήριξη όχι μόνο της υπάρχουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και για την προώθηση της νέας επιχειρηματικότητας. Όλες αυτές οι ενέργειες μπορούν να επιδράσουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάκαμψη των εξαγωγών και, επομένως, στην ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Επιπλέον, παρά τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, η περαιτέρω επιτάχυνση της κανονιστικής μεταρρύθμισης μπορεί να αποφέρει μεγάλα οφέλη. Οι αγορές προϊόντων στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι από τις πλέον ρυθμιζόμενες μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

Εκτός, όμως, από τα παραπάνω, απαιτείται η Ελλάδα να διευρύνει και τη βάση του συγκριτικού της πλεονεκτήματος. Η ελληνική οικονομία υστερεί σε κρίσιμους καινοτόμους και διεθνώς ανταγωνιστικούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως και σε μεγάλες επιχειρήσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία και υψηλής εξειδίκευσης θέσεις εργασίας. Για να επιτευχθεί, όμως, αυτό ένα ιδιαίτερα σημαντικό προαπαιτούμενο είναι οι νέες επενδύσεις. Οι νέες επενδύσεις, επιτρέποντας την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και διευκολύνοντας την καινοτομία μπορούν να έχουν καταλυτική επίδραση στη βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών εξαγωγών, αυξάνοντας τη συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής της οικονομίας. Παράλληλα, το περαιτέρω άνοιγμα προς τις αγορές του εξωτερικού, η συμμετοχή σε παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής και η αύξηση των εμπορικών δεσμών με χώρες και επιχειρήσεις που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας σε παγκόσμια κλίμακα, θα έχουν ως συνέπεια την απορρόφηση νέων τεχνολογιών από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και τη διάχυσή τους στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας, ενισχύοντας τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές της προοπτικές. Σημαντική θετική επίδραση μπορεί επίσης να έχουν η βελτίωση των δικτύων μεταφορών και της εφοδιαστικής μέριμνας (logistics) και η αναβάθμιση των υποδομών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, σε συνδυασμό με τις υποδομές γνώσης και καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο που οι τεχνολογίες αυτές επηρεάζουν την παραγωγικότητα και όλες τις πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

Σε κάθε περίπτωση, παρά την ανάγκη για περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας, δεν θα πρέπει να υποβαθμίζουμε τη σημαντική αλλαγή και το σταδιακό μετασχηματισμό της δομής της ελληνικής οικονομίας τις τελευταίες δεκαετίες: από μια οικονομία που εξήγαγε κατά κύριο λόγο αγροτικά αγαθά, σε μία οικονομία που τώρα εξάγει κατά κύριο λόγο βιομηχανικά προϊόντα. Αναμφίβολα, όμως, η πρόκληση σήμερα, όπως προανέφερα, είναι η περαιτέρω άνοδος των εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στην κλίμακα της τεχνολογικής εξειδίκευσης. Με λίγα λόγια, το μεγάλο ζητούμενο είναι  η περαιτέρω αναβάθμιση του εξαγωγικού προτύπου, από εξαγωγές προϊόντων χαμηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης, σε εξαγωγές μέσης και υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης, καθώς και η ένταξη των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς αλυσίδες αξίας. Η ελληνική οικονομία διαθέτει σήμερα όλες τις προϋποθέσεις προκειμένου να παράγει και να εξάγει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Είμαι αισιόδοξος, καταλήγει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,  ότι η σημερινή ημερίδα μπορεί να συμβάλλει τόσο στην καλύτερη κατανόηση σημαντικών προβλημάτων που απασχολούν την ελληνική οικονομία, και που σε μεγάλο βαθμό αποτελούν τροχοπέδη στην διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης της χώρας, όσο και στην ανάδειξη πιο αποτελεσματικών τρόπων προσέγγισής τους. Και επειδή πολλές φορές μπορούμε να αντλήσουμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα από τις εμπειρίες άλλων χωρών που κατάφεραν να ξεπεράσουν αντίστοιχα προβλήματα και να διακριθούν, έχουμε προσκαλέσει δύο διακεκριμένους επιστήμονες  από το Ισραήλ και τη Νότια Κορέα, να μας παρουσιάσουν τις δικές τους εμπειρίες. Οι δύο αυτές χώρες, όπως και η Ελλάδα, ξεκίνησαν από πολύ χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης αντιμετωπίζοντας πολλά προβλήματα. Κατάφεραν, όμως, να πετύχουν ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης, στηριζόμενες κατά κύριο λόγο στην ανάδειξη κλάδων υψηλής τεχνολογίας δημιουργώντας μια σημαντική εξαγωγική βάση η οποία αποτέλεσε την ατμομηχανή της ανάπτυξής τους. Το Ισραήλ είναι η χώρα που, μέσω της τεχνολογίας,  αξιοποίησε την έρημο υπερδιπλασιάζοντας τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Η υψηλή τεχνολογία αποτελεί τη βάση της οικονομίας της,  και το δικό της «Silicon Valley» υπολείπεται μόνο του αυθεντικού της Καλιφόρνιας. Η Νότιος Κορέα χρειάστηκε μόνο μία γενιά για να μετασχηματιστεί από μία από τις πιο φτωχές χώρες στο κόσμο σε μια δυναμική και σύγχρονη οικονομία. Η έμφαση στην ανάπτυξη κλάδων υψηλής τεχνολογίας και η στρατηγική ενίσχυσης της εξαγωγικής βάσης έχουν αναγάγει τη Νότια Κορέα στον έβδομο μεγαλύτερο εξαγωγέα παγκοσμίως, με αποτέλεσμα να έχει αναρριχηθεί στην ομάδα των 20 πιο αναπτυγμένων χωρών του κόσμου. Περιμένουμε, λοιπόν, με μεγάλο ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις των δύο προσκεκλημένων μας, θεωρώντας βέβαιο ότι θα μας βοηθήσουν να καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα, ιδιαίτερα σε θέματα οικονομικής πολιτικής. 

Στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου θα μας απασχολήσουν θέματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Η επαρκής χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο κυρίως λόγω του ιδιαίτερα υψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων που επιβαρύνουν τις τράπεζες. Η παρουσία ειδικών από τις μεγάλες τράπεζες της χώρας αποτελεί εχέγγυο για την εγκυρότητα της ενημέρωσης ως προς τις πρωτοβουλίες των τραπεζών για την επαρκή στήριξη των εξαγωγών. Τέλος, στο τελευταίο μέρος του συνεδρίου, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε τις απόψεις των ίδιων των επιχειρηματιών για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθώς και τις ανησυχίες που τους διακατέχουν στην προσπάθειά τους για επιτυχή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

SHARE:

24Media Network