Σύσταση ΟΕ, ΕΕ σε χρόνο μηδέν

Σύσταση ΟΕ, ΕΕ σε χρόνο μηδέν

Το ΥΠΑΝ σβήνει περίπου 20 από τα προαπαιτούμενα της δεύτερης αξιολόγησης με το ηλεκτρονικό One stop shop και την εφαρμογή των εργαλειοθηκών του ΟΟΣΑ Ι και ΙΙ. Τι περιλαμβάνει

Την σύσταση εταιρίας σε χρόνο μηδέν μέσω της εταιρίας εξυπηρέτησης μιας στάσης (one stop shop) και μια σειρά ρυθμίσεων για τις εκπτώσεις τις δημόσιες επένδυσης και προσαρμόζει στο εθνικό δίκαιο στις παρατηρήσεις της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ Ι και ΙΙ περιλαμβάνει ο δεύτερο νομοσχέδιο που κατέθεσε μέσα σε 24 ώρες το υπουργείο ανάπτυξης της στην Βουλή.

Με βάση τις διατάξεις για τα One Stop Shops (OSS), ο ενδιαφερόμενος, συμπληρώνοντας μια σειρά πεδίων, θα λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο τη σύσταση της επιχείρησής του χωρίς την παρεμβολή φυσικού προσώπου. Όλα τα έγγραφα που αποτελούν προϋπόθεση για την νομική υπόσταση μιας εταιρίας (εγκεκριμένο καταστατικό και ανακοίνωση σύστασης) θα του αποδίδονται ηλεκτρονικά, με βάση την διαδικασία υποβολής αίτησης και ελέγχου μέσω του διαδικτύου . Η «ηλεκτρονική» αυτόματη σύσταση επιχείρησης αφορά την σύσταση ομορρύθμων, ετερορρύθμων εταιρειών, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών.

Ο χρόνος σύστασης περιορίζεται στον αναγκαίο χρόνο που απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο για την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο πληροφοριακό σύστημα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης μιας στάσης (e- YΜΣ) που θεσμοθετούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

Το ενιαίο γραμμάτιο κόστους σύστασης επιχείρησης ορίζεται στο 30% του ποσού που ισχύει για την σύσταση ενώπιον της φυσικής υπηρεσίας μιας στάσης, ενώ καταργεί αι και το παράβολο προελέγχου επωνυμίας.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα «δωρεάν σύστασης» για το πρώτο έτος εφαρμογής. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται προϋποθέσεις προσέλκυσης περισσότερων δυνητικών υπόχρεων στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία.

Ακόμη, καταργείται η φορολογική ενημερότητα των ιδρυτών στο στάδιο της σύστασης. Κρίθηκε ότι το δημόσιο συμφέρον (προστασία των συναλλασσομένων) δεν δικαιολογεί το διοικητικό βάρος που συνεπάγεται η διαδικασία χορήγησης αυτού του εγγράφου. Ειδικότερα η απαίτηση αυτή περιγράφεται ως διακριτό βήμα από την έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2016. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να μειώσει τη διαδικασία σύστασης κατά μία ημέρα.

Με το παρόν σχέδιο νόμου προβλέπεται επίσης η απόδοση κλειδαρίθμου TAXISNET τη στιγμή της σύστασης. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι δε θα χρειάζεται να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά τη διεκπεραίωση της διαδικασίας στην Υπηρεσία Μιας Στάσης. Το ίδιο ισχύει και για την εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα. Εμπορία Καυσίμων.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις για εμπορία και την μεταφορά υγρών καυσίμων που ορίζουν ότι τα μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) και πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια ή σλέπια), ιδιόκτητα και μισθωμένα, πρέπει να φέρουν εμφανώς, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της άδειας Εμπορίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας του, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς.

Προβλέπεται επίσης ότι τόσο για τα πλωτά μεταφορικά μέσα (σλέπια) όσο και για βυτιοφόρα θα πρέπει να τοποθετούνται δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης (GPS) καθώς επίσης δύναται να εγκατασταθούν ηλεκτρονικά συστήματα διασφάλισης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας κατά τη διακίνηση προμετρημένων ποσοτήτων καυσίμου, μέσω σφράγισης των διαμερισμάτων, με δυνατότητα τηλεματικής μεταφοράς δεδομένων, σχετικών με την οποιαδήποτε παρέμβαση κατά τη διακίνηση.

Ορίζεται επίσης ότι η μέγιστη διάρκεια σύμβασης αποκλειστικής προμήθειας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης ορίζεται στα πέντε (5) έτη και δύναται να παρατείνεται κάθε φορά με γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων για ίσο χρόνο. Η παράταση υφιστάμενης σύμβασης μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λογίζεται ως νέα σύμβαση.

Σε περίπτωση μίσθωσης από τον πρατηριούχο ή παραχώρησης της χρήσης στον πρατηριούχο χώρων που είτε ανήκουν στην εταιρία εμπορίας κατά πλήρη κυριότητα, είτε μισθώνονται από αυτήν από τρίτους, μη συνδεδεμένους με τον πρατηριούχο, η σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας μπορεί να είναι διάρκειας μεγαλύτερη της πενταετίας, που όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της μίσθωσης.»

Εκπτώσεις προσφορές

Σύμφωνα με άλλη διάταξη Οι προσφορές ορισμένης ποσότητας προϊόντων ή ορισμένης κατηγορίας προϊόντων, πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης. Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν (βάρος, όγκος, τεμάχιο κτλ). Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα. Ως είδος στο προηγούμενο εδάφιο νοείται ο κάθε κωδικός προϊόντος που πωλείται στην επιχείρηση.

Με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, μετά από γνώμη των Δήμων, των εμπορικών και επαγγελματικών οργανώσεων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, δύναται να ορίζεται μία περίοδος προσφορών ανά δύο έτη, με μέγιστη χρονική διάρκεια ένα μήνα, κατά την οποία επιτρέπεται η προσφορά του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα.»

Επενδυτικός νόμος - ΕΣΠΑ

Σε άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου σκούπα του ΥΠΑΝ περιλαμβάνονται διευκρινήσεις για τον αναπτυξιακό νόμο ειδικότερα:

-Σε περίπτωση διαπίστωσης υποβολής στην υπηρεσία ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων ή αποσιώπησης τέτοιων στοιχείων, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος ή στη με διαφορετικούς όρους υπαγωγή του ή σε μη πιστοποίηση της ολοκλήρωσής του 1 Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο, ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται τυχόν χορηγηθείσα ενίσχυση ή καταπίπτει η εγγυητική επιστολή

-Εάν έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης.

 Η ανάκληση δεν θα εφαρμόζεται αν

-Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μη νόμιμα παραστατικά δαπανών, εφόσον η ενίσχυση που αφορά σε αυτά δεν υπερβαίνει ποσοστό 10% επί της συνολικής ενίσχυσης που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο και σε κάθε περίπτωση η μη νόμιμη αξία των παραστατικών αυτών δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ

 - Στην περίπτωση της συντελεσθείσας νόμιμης κάλυψης της ιδίας συμμετοχής κατά την περίοδο υλοποίησης της επένδυσης, και υπό τον όρο της τεκμηριωμένης δυνατότητας ολοκλήρωσης της επένδυσης, οπότε επιβάλλεται είτε η μερική παρακράτηση, είτε η μερική επιστροφή της ενίσχυσης, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το 10% της εγκριθείσας ενίσχυσης.

 Σε ότι αφορά την Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης των κοινοιτκών πλαισίων στήριξης ( ΜΟΔ ΑΕ ) δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα διαχείρισης και όχι μόνο ελέγχου και συντονισμού κοινοτικών προγραμμάτων που τρέχουν από το ΕΣΠΑ ΙΙ

Εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ

Στο τρίτο τμήμα του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται σειρά διατάξεων που αφορούν την ρύθμιση απόκτησης και χρήσης φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης την συμπλήρωση της νομοθεσίας του μητρώου αγροτικών προϊόντων.

Σε διάταξη επιβάλλει την διάθεση του 1,5% του του τζίρου δημοσίων και ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών , παρόχων καλωδιακής τηλεόρασης και παραγωγών ηλεκτρονικού οπτικού υλικού (video on demand) για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών.

Τέλος καταργεί την διάταξη της κληρονομικής άδειας φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης αν ο γιος ή η κόρη του παλιού ιδιοκτήτη σπουδάζει στην φαρμακευτική . Η διάταξη αυτή προέβλεπε την δυνατότητα παράτασης της άδειας λειτουργίας φαρμακείου από αδειούχο φαρμακοποιό, στις περιπτώσεις που έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του ή 35 χρόνια υπηρεσίας για επτά (7) έτη και έχει τέκνο που σπουδάζει στην φαρμακευτική. Το ίδιο ισχύει και για την κληρονομική φαρμακαποθήκη και για την περίπτωση κληρονομικού φαρμακείου, εάν ο κληρονόμος σπουδάζει την φαρμακευτική. Η σχετική διάταξη σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να καταργηθεί, καθώς αφενός δεν υπάρχουν ηλικιακά όρια για την λειτουργία φαρμακείου από φαρμακοποιό, αφετέρου οι ευνοϊκές διατάξεις για κληρονόμους φαρμακοποιών, που μπορούσαν κατ’ εξαίρεση των λοιπών διατάξεων να αποκτήσουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου, θεωρούνται πλέον παρωχημένες, καθώς παραβιάζουν την αρχή της ισότιμης πρόσβασης των αδειούχων φαρμακοποιών στο επάγγελμα, που πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και όχι στο τυχαίο κριτήριο της κληρονομικής διαδοχής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Μνημόνιο 3
SHARE:

24Media Network