Υπέρβαση κατά 422 εκ ευρώ στα φορολογικά έσοδα το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου

Χρηματιστήριο Αθηνών - Φωτογραφία αρχείου
Χρηματιστήριο Αθηνών - Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,906 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το οκτάμηνο Ιανουάριος - Αύγουστος 2019 έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 272 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2018, είχε σημειωθεί πρωτογενές πλεονάσμα 1,124 δισ ευρώ.

Υπέρβαση κατά 422 εκ. ευρώ καταγράφει το ΓΛΚ στα φορολογικά έσοδα για το οκτάμηνο Ιανουαρίου Αυγούστου επιβεβαιώνοντας την καλή πορεία των τακτικών εσόδων από την αρχή του χρόνου.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία η υπέρβαση των φορολογικών εσόδων οφείλεται κυρίως στο ΦΠΑ που παρουσιάζει από την αρχή του χρόνου υπέρβαση κατά 653 εκ ευρώ και λιγότερο στην είσπραξη άμεσων φόρων.

ADVERTISING

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 653 εκατ. ευρώ ή 6,8%, στο οποίο περιλαμβάνεται ΦΠΑ ύψους 271,6 εκατ. Ευρώ, που εισπράχθηκε το μήνα Μάρτιο 2019 και που αφορά στην επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,

β) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 7,2%,

γ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 48 εκατ. ευρώ ή 4,2%,

δ) Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 41 εκατ. ευρώ ή 25,8%,

ε) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 77 εκατ. ευρώ ή 11,9%,

 εκ των οποίων ΕΝΦΙΑ κατά 60 εκατ. ευρώ,

στ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 19 εκατ. ευρώ ή 3,0%,

ζ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 32 εκατ. ευρώ ή 0,5%,

η) Φόροι κεφαλαίου κατά 75 εκατ. ευρώ ή 83,0%,

θ) Μεταβιβάσεις κατά 858 εκατ. ευρώ ή 48,3%, στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό ύψους 644 εκατ. ευρώ, που εισπράχθηκε τον μήνα Μάιο 2019 από ANFAs, που δεν είχε προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό,

ι) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 1.097 εκατ. ευρώ ή 252,1%, στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό ύψους 1.119 εκατ. ευρώ, που αφορά στο τίμημα (εκτός ΦΠΑ) της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,

ια) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 367 εκατ. ευρώ ή 36,6%, εκ των οποίων: Επιστροφές δαπανών κατά 202 εκατ. ευρώ ή 132,4%.

 Αντίθετα ,μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 58 εκατ. ευρώ ή 4,2%,

β) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 22 εκατ. ευρώ ή 4,8%,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 0,6%,

δ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 112 εκατ. ευρώ ή 7,2%,

ε) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 31 εκατ. ευρώ ή 14,0%,

στ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 11 εκατ. ευρώ ή 0,7%,

ζ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 115 εκατ. ευρώ ή 13,0%,

η) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 178 εκατ. ευρώ ή 17,3%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.980 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 319 εκατ. ευρώ από το στόχο (2.661 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.526 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 43 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Αύγουστο 2019 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.542 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 290 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.010 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 357 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Αύγουστο 2019, είναι οι κάτωθι:

α) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 10 εκατ. ευρώ,

β) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 98 εκατ. ευρώ,

γ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 17 εκατ. ευρώ,

δ) Μεταβιβάσεις κατά 282 εκατ. ευρώ,

ε) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 103 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Αύγουστο 2019 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 17 εκατ. ευρώ,

β) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 12 εκατ. ευρώ,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 17 εκατ. ευρώ,

δ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 38 εκατ. ευρώ,

ε) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 24 εκατ. ευρώ,

στ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 30 εκατ. ευρώ,

η) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 34 εκατ. Ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 379 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 290 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Αυγούστου 2019 ανήλθαν σε 468 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 66 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (402 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 36.110 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.742 εκατ. ευρώ ή 8,2% έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2019 ανήλθαν στα 34.718 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 965 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (35.683 εκατ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης αρνητικής απόκλισης είναι:

α) Η μειωμένη δαπάνη τόκων, έναντι του στόχου κατά 205 εκατ. ευρώ,

β) Η υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 380 εκατ. ευρώ και

γ) Οι μικρότερες έναντι του στόχου, πληρωμές οπλικών συστημάτων κατά 251 εκατ. ευρώ, οι οποίες δεν επηρεάζουν άμεσα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, καθότι σύμφωνα με την μεθοδολογία ESA το έλλειμμα επηρεάζεται από τις φυσικές παραλαβές.

 Με αυτά τα δεδομένα το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 2,9 δις ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 272 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.124 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2018.

SHARE:

24Media Network