Ανοικτό πανεπιστήμιο: Οι λόγοι που το επιλέγουν οι νέοι

Ανοικτό πανεπιστήμιο: Οι λόγοι που το επιλέγουν οι νέοι

Η ζήτηση για σπουδές στο Ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο μπορεί να έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια συγκριτικά με τα πρώτα έτη της λειτουργίας του, αλλά παραμένει μια εξαιρετική επιλογή για σπουδές

Πρόκειται για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο απολύτως ισότιμο με τα άλλα ΑΕΙ της χώρας και παρέχει στους αποφοίτους του όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο της χώρας.

Τα τελευταία δύο χρόνια περίπου 20.000 άτομα διεκδικούν μια θέση στο ίδρυμα και κυρίως είναι εργαζόμενοι οι οποίοι θέλουν να αυξήσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Διέξοδο όμως αποτελεί και για νέους οι οποίοι δεν κατάφεραν να εισαχθούν σε κάποιο από τα υπόλοιπα ΑΕΙ και εντοπίζουν προγράμματα σπουδών στο ΕΑΠ τα οποία θα τους δώσουν το πτυχίο που επιθυμούν. Στα περισσότερα προγράμματα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. Συνήθως απαιτείται η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Λόγω της φύσης των σπουδών που παρέχει δεν διαθέτει πολλές ειδικότητες άρα απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό ατόμων. Φυσικά απαιτούνται δίδακτρα τα οποία είναι 500 ευρώ ανά θεματική ενότητα.

Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι το ΕΑΠ κάθε ακαδημαϊκό έτος χορηγεί υποτροφίες αριστείας για τις προπτυχιακές και τις μεταπτυχιακές ενότητες των προγραμμάτων σπουδών, καθώς και υποτροφίες που αφορούν την ολική ή μερική απαλλαγή των φοιτητών από τη συμμετοχή τους στις δαπάνες σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος που αιτούνται τη χορήγηση υποτροφίας και απονέμονται με βάση τον συνδυασμό οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Προγράμματα

Τα πτυχία που προσφέρει το Ε.Α.Π. είναι ισότιμα των υπόλοιπων ελληνικών ΑΕΙ, οι σπουδές είναι ευέλικτες διότι είναι εξ αποστάσεως εκπαίδευση τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας, πράγμα που σημαίνει ότι ο φοιτητής μπορεί και να εργάζεται ταυτόχρονα.

Το ΕΑΠ παρέχει:

α) Πτυχία

β) Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Masters)

γ) Διδακτορικά Διπλώματα

δ) Πιστοποιητικά Προπτυχιακής Επιμόρφωσης

ε) Πιστοποιητικά Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης

στ) Πιστοποιητικά Παρακολούθησης ΘΕ

Πτυχία

Για την απόκτηση πτυχίου από τους φοιτητές του Ε.Α.Π. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση δώδεκα (12) τουλάχιστον Θ.Ε.. Για την απόκτηση πτυχίου στα Προγράμματα Σπουδών που περιλαμβάνονται μία ή περισσότερες Ε.Θ.Ε. απαιτείται και η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση των Ε.Θ.Ε. επιπλέον των δώδεκα (12) Θ.Ε.. Ένας μικρός αριθμός Θ.Ε. επιλογής των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών μπορεί να καλύπτεται προαιρετικά από πτυχιακή εργασία που εκπονείται στη γνωστική περιοχή μιας Θ.Ε.. Η λειτουργία της πτυχιακής εργασίας είναι όμοια με αυτή της Θ.Ε. και εξειδικεύεται από τον Κανονισμό Σπουδών.

Η εγγραφή των φοιτητών προϋποθέτει την κατοχή τίτλου απόλυσης Λυκείου ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Masters)

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς αντικειμένου, επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον Θεματικών Ενοτήτων ή Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων ή Ενοτήτων Πρακτικής Άσκησης, όπου προβλέπονται, ή και εκπόνηση επιστημονικής εργασίας.

Η ΔΕ του ΕΑΠ, με την προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων και μετά από εισήγηση της αντίστοιχης Σχολής, εξειδικεύει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων ανά πρόγραμμα σπουδών.

Διδακτορικά Διπλώματα

Για την απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος απαιτείται η κατοχή συγγενούς μεταπτυχιακού τίτλου και η συγγραφή Διδακτορικής Διατριβής. Η διαδικασία επίβλεψης της ερευνητικής εργασίας, ελέγχου και έγκρισης της διδακτορικής Διατριβής καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Α.Ε.Ι.. και εξειδικεύονται με τον κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών του Ε.Α.Π., ο οποίος συντάσσεται από τη Σύγκλητο.

Πιστοποιητικά Προπτυχιακής Επιμόρφωσης

Απονέμονται στους προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΕΑΠ για να παρακολουθήσουν Πρόγραμμα προπτυχιακής επιμόρφωσης συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, το οποίο περιλαμβάνει από 1 έως 11 ΘΕ.

Πιστοποιητικά Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης

Πιστοποιητικό μεταπτυχιακής επιμόρφωσης μπορεί να απονέμεται σε πτυχιούχους ή διπλωματούχους ανώτατης εκπαίδευσης, που έχουν εισαχθεί στο ΕΑΠ για να παρακολουθήσουν πρόγραμμα μεταπτυχιακής επιμόρφωσης συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, που ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και πάντως μικρότερης εκείνης που απαιτείται για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. Η Σύγκλητος, με την προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων, εξειδικεύει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων ανά πρόγραμμα σπουδών.

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Παρέχονται σε φοιτητές του ΕΑΠ ύστερα από αίτησή τους και δήλωσή τους ότι δεν επιθυμούν να ολοκληρώσουν κάποιο από τα Προγράμματα Σπουδών, με την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης σε μια ή περισσότερες ΘΕ. Για την απονομή πιστοποιητικού παρακολούθησης πρέπει ο φοιτητής να δηλώνει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο φοιτά.

Το ΕΑΠ σε αριθμούς

1. Αριθμός πτυχιακών φοιτητών: Ενεργοί 16.706, Εγγεγραμμένοι 20.712

2. Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών: Ενεργοί 23.989, Εγγεγραμμένοι 27.287

3. Αριθμός υποψήφιων διδακτόρων: 108

4. Αριθμός προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών: 48

α) με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας: 31 (Προπτυχιακά: 6, Μεταπτυχιακά: 22, κοινά Μεταπτυχιακά: 3)

β) με Θεματικές Ενότητες εξαμηνιαίας διάρκειας: 17 (Προπτυχιακά: 2, Ειδικό πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ΣΚΕ: 1, Μεταπτυχιακά: 10, κοινά Μεταπτυχιακά: 4)

5. α) Αριθμός προσφερόμενων Θεματικών Ενοτήτων: 397 (ετήσιας διάρκειας: 236, εξαμηνιαίας διάρκειας: 161)

β) Αριθμός προσφερόμενων Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων: 5 (ετήσιας διάρκειας: 3, εξαμηνιαίας διάρκειας: 2)

γ) Αριθμός προσφερόμενων Ενοτήτων Πρακτικής Άσκησης: 4

6. Αριθμός υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19: 9.046

7. Αριθμός προσφερόμενων θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: 19.160

Ακολουθήστε το News24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα