Από εξετάσεις οι καθηγητές

Από εξετάσεις οι καθηγητές

Από εντατική αξιολόγηση θα περνούν δάσκαλοι και καθηγητές, σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την παιδεία, ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν και όσοι κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα. Αναμένονται προβλήματα με του διορισμούς των νέων καθηγητών, καθώς μπορεί να μην επικυρωθεί ο διορισμός τους

Σαρωτικές είναι οι αλλαγές που προωθούνται στο νομοσχέδιο για την Παιδεία, ενώ στο στόχαστρο εκτός από το μαθητικό πρόγραμμα και τον τρόπο εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ μπαίνουν δάσκαλοι και καθηγητές.

Το Νέο Λύκειο που προωθεί η Άννα Διαμαντοπούλου θα περιλαμβάνει και αξιολόγηση καθηγητών, αλλά και κυνήγι αυτών που κάνουν ιδιαίτερα.

Το μέτρο που θα εφαρμοστεί από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, όπως  προανήγγειλε η υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου, λέγοντας ότι "δεν είναι δυνατόν οι εκπαιδευτικοί να μην αξιολογουνται".

"∆εν είναι δυνατόν να ζητάµε από τους καθηγητές να καθοδηγήσουν τα παιδιά στις ερευνητικές εργασίες, αλλά να µην αξιολογούνται οι ίδιοι". Με αυτά τα λόγια, η υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου προανήγγειλε την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών

Έτσι από του χρόνου έρχεται αξιολόγηση στο εκπαιδευτικό έργο όλων των σχολείων, αλλά και των καθηγητών.

Τον προηγούµενο χρόνο έγινε αυτοαξιολόγηση σε περίπου600 σχολεία. Του χρόνου θα επεκταθεί σε όλα, ενώ αναµένεται να αρχίσει και η εξωτερική αξιολόγηση, τόσο των σχολείων όσο και του εκπαιδευτικού εργου, µε συγκεκριµένους, ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους επίδοσης που θα πρέπει να επιτυγχάνουν σχολεία, µαθητές και φυσικά οι εκπαιδευτικοί.

Η διαδικασία θα έχει ως εξής:

* Οι συνήθεις εκθέσεις που υποβάλλονταν από τον διευθυντή του σχολείου προς το τέλος των εργασιών του σχολικού έτους, από το τρέχον σχολικό έτος θα υποβάλλονται µέχρι τις δεκαπέντε Μαΐου, αυτές που συντάσσονται από τον οικείο επιθεωρητή µέχρι τις 15 Ιουνίου και οι ειδικές εκθέσεις που συντάσσονται από οµάδα επιθεωρητών µέχρι το τέλος Ιουλίου.

*Σε περίπτωση που υπάρχει πρόθεση να διατυπωθεί δυσµενής κρίση σε οποιαδήποτε έκθεση, ενηµερώνεται γραπτώς ο επηρεαζόµενος εκπαιδευτικός του παρέχεται η ευκαιρία να ακουστεί καινα υποβάλει τις παραστάσεις του προτού ληφθεί η τελική απόφαση η οποία του κοινοποιείται γραπτώς. ∆υσµενής κρίση θεωρείται η επίκριση για ολιγωρία, παραλείψεις ή ανάρµοστη συµπεριφορά του εκπαιδευτικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

*Ο υφιστάµενος κανονισµός αντικαθίσταται από νέο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του οποίου απότο έτος σύνταξης ειδικής έκθεσηςθα κοινοποιείται το περιεχόµενο τη ςσυνήθους έκθεσης και της ειδικής έκθεσης µέχρι τις 15 Οκτωβρίου σε διεύθυνση που δηλώνει γραπτώς ο εκπαιδευτικός.

*Ο εκπαιδευτικός µπορεί να υποβάλει ένσταση µε πλήρη δικαιολογητικά µέσα σε είκοσι µία ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της βαθµολογίας του.

*Η εξέταση των ενστάσεων και η πληροφόρηση των ενδιαφερόµενων εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου.

* Η απόφαση για την ένσταση είναι τελική και δεν µπορεί να γίνει επανεξέταση της ένστασης, εκτός αν η διαδικασία κριθεί άκυρη από το Ανώτατο ∆ικαστήριο.

*Από τις 11 Μαρτίου 2011, οι εκπαιδευτικοί µπορεί να έχουν πρόσβαση στο περιεχόµενο των φακέλων εκθέσεών τους, ύστερα από αίτησή τους και καταβολή τέλους δεκαεπτά ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλεγχος θα έχει και ως στόχο την καταπολέμηση της παραπαιδείας καθώς θα μπουν στο στόχαστρο οι καθηγητές που κάνουν ιδιαίτερα.

Η υπουργός σε συνέντευξή της σημείωσε ότι "εκείνοι που προσφεύγουν σε αυτή την πρακτική διαπράττουν έγκλημα καθοσιώσεως".

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας "Τα Νέα" δεν είναι σαφές ακόμη τι θα γίνει με τους καθηγητές που θα κοπούν, εξαιτίας των συγχνεύσεων, ωστόσο θεωρείται ότι για τους νεοδιοριζόμενους μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις, καθώς μπορεί να μην επικυρωθεί ο διορισμός τους.

Να σημειωθεί ότι εδώ και μέρες εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ έχουν αναλάβει να κάνουν μελέτη για την αποδοτικότητα της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της. Το κόστος της μελέτης είναι 127.00 ευρώ.

SHARE:

24Media Network