Γιατί διχαζόμαστε ακόμα με τον Εμφύλιο;

Διαβάζεται σε 2'
Γιατί διχαζόμαστε ακόμα με τον Εμφύλιο;
Μέλη του Δημοκρατικού Στρατού. Περίοδος 1944-1946. MotionTeam

Ο ιστορικός Ραϋμόνδος Αλβανός εξηγεί στον Σταύρο Διοσκουρίδη γιατί ο Εμφύλιος Πόλεμος αποτελεί μέχρι σήμερα πεδίο πολιτικής διαμάχης.

Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και σοσιαλμιντιακοί αστέρες έπιασαν δουλειά τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου. Όπως κάνουν κάθε χρόνο στα Δεκεμβριανά.

Γιατί χρησιμοποιούν όμως για πολιτικούς λόγους το 2022 μια μαύρη σελίδα της ιστορίας της χώρας;

Τι σημαίνει για την ιστορία ότι βιολογικά πια χάνεται η γενιά του εμφυλίου;

Μπορούμε να μιλάμε με το σχήμα νικητών και ηττημένων σε έναν πόλεμο που είχε τόσους νεκρούς;

Πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε για την πολιτισμική μνήμη του Εμφυλίου;

Ο ιστορικός Ρα­ϋ­μόν­δος Αλ­βα­νός μας δίνει τις απαντήσεις από την Κεφαλονιά. Έχει ασχοληθεί ιστορικά με την περίοδο του Εμφυλίου μέσα από προγράμματα Δημόσιας Ιστορίας αλλά με το βιβλίο του “Ελληνικός εμφύλιος” που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο.

Το εξώφυλλο της τρίτης έκδοσης.

Ο Ρα­ϋ­μόν­δος Αλ­βα­νός γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να και είναι από­φοι­τος του τμή­μα­τος Πο­λι­τι­κής Επι­στή­μης και Δη­μό­σι­ας Δι­οί­κη­σης του Πα­νε­πι­στη­μίου Αθη­νών. Έκα­νε με­τα­πτυ­χι­α­κές σπου­δές στο τμή­μα Συ­γκρι­τι­κής Ιστο­ρί­ας του Πα­νε­πι­στη­μίου του Έσ­σεξ και είναι δι­δά­κτωρ του τμή­μα­τος Πο­λι­τι­κών Επι­στη­μών του ΑΠΘ.

Δί­δα­ξε για πολ­λά χρό­νια στο τμή­μα Επι­κοι­νω­νί­ας και Ψη­φι­α­κών Μέ­σων του Πα­νε­πι­στη­μίου Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας στην Κα­στο­ριά. Από το 2012 μέ­χρι το 2020 ήταν επι­στη­μο­νι­κός υπεύ­θυ­νος του Πάρ­κου Εθνι­κής Συμ­φι­λί­ω­σης στον Γράμ­μο. Τα τε­λευ­ταία χρό­νια δι­δά­σκει στο Με­τα­πτυ­χι­α­κό Πρό­γραμ­μα «Δη­μό­σια Ιστο­ρία» του Ελ­λη­νι­κού Ανοι­χτού Πα­νε­πι­στη­μίου. Είναι συγ­γρα­φέ­ας των βι­βλί­ων «Σλα­βό­φω­νοι και πρό­σφυ­γες», «Ο ελ­λη­νι­κός εμ­φύ­λι­ος» και «Δη­μό­σι­ες Σχέ­σεις».

Explainer Podcasts

Ακούστε και κάντε εγγραφή στα News 24/7 Podcasts σε Spotify, Apple & Google podcasts. Νέο επεισόδιο κάθε Τρίτη & Παρασκευή.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα