Η Λυδία Κονιόρδου, νέα υπουργός Πολιτισμού

ÍÁÕÐËÉÏ-21/6/2013.Ôï öåôéíü 22o öåóôéâÜë êëáóéêÞò ìïõóéêÞò Íáõðëßïõ Üíïéîå ôéò ðýëåò ôïõ óôï ÖïõãÜñï ìå Ýíá áöéÝñùìá óôçí åëëçíéêÞ ðïéçôéêÞ äçìéïõñãßá â?? áðü ôçí áñ÷áéüôçôá Ýùò êáé ôá íåüôåñá ÷ñüíéá.
Ï ÈïäùñÞò Ïéêïíüìïõ, óõíèÝôçò ôçò ìïõóéêÞò ãéá ôçí ôåëåôÞ Ýíáñîçò ôùí Ðáñáïëõìðéáêþí Áãþíùí ôïõ 2004, åñìÞíåõóå äéêÝò ôïõ óõíèÝóåéò ðáñïõóßá ôçò ìåãÜëçò ôïõ åëëçíéêïý èåÜôñïõ Ëõäßáò Êïíéüñäïõ.  
Óôï ðñþôï ìÝñïò ðáñïõóéÜóôçêå ç ðñùôüôõðç ìïõóéêÞ ôçò ðáñÜóôáóçò «Ïäýóóåéá», ôïõ ãíùóôïý åéêáóôéêïý êáé óêçíïèÝôç Robert Wilson,åíþ ôçí åñìçíåßá ôùí ôñáãïõäéþí Ýêáíå ç Ëõäßá Êïíéüñäïõ.  
Óôï äåýôåñï ìÝñïò ðñùôï-ðáñïõóéÜóôçêå ìéá êáéíïýñãéá óýíèåóç åíüò ìïõóéêïý óýìðáíôïò áðü ôï ïðïßï áíáäýèçêáí 11 ìåëïðïéçìÝíá ðïéÞìáôá ôïõ Ê.Ð. ÊáâÜöç, öÝñíïíôáò ôï êïéíü ðéï êïíôÜ óôïí ðïéçôÞ, 150 ÷ñüíéá ìåôÜ ôç ãÝííçóÞ ôïõ.
Ôï 22ï ÖåóôéâÜë Íáõðëßïõ Ý÷åé ùò êåíôñéêü êïñìü ôçí åëëçíéêÞ ðïëéôéóôéêÞ êáé ìïõóéêÞ äçìéïõñãßá ùò Ýíá "÷ñÝïò" õðåíèýìéóçò, éäéáßôåñá óÞìåñá ìå ôçí ðåñéññÝïõóá áñíçôéêÞ áôìüóöáéñá ðïõ ðëáíÜôáé óôç ÷þñá. Ôï âáóéêü ðñüãñáììá äéáíèßæåôáé ìå îå÷ùñéóôÝò ìïõóéêÝò êëáóéêþí êáé óýã÷ñïíùí óõíèåôþí êáé äéáêåêñéìÝíïõò êáëëéôÝ÷íåò ôïõ êüóìïõ.
ÓõíïëéêÜ,  ðåñéóóüôåñïé áðü 45 êáëëéôÝ÷íåò ðñïóöÝñïõí ôçí ôÝ÷íç ôïõò óå 10 äéáöïñåôéêÝò âñáäéÝòðïõ áãêáëéÜæïõí ïëüêëçñç ôçí ðüëç.
Óôïõò êáèéåñùìÝíïõò ÷þñïõò ôùí óõíáõëéþí: Ôï Âïõëåõôéêü,  ôï Ðáëáìßäé, ôçí Ðëáôåßá Áãßïõ Ãåùñãßïõ, ðñïóôßèåôáé öÝôïò êáé ç Ðëáôåßá ÁñâáíéôéÜò êáé ãéá äåýôåñç ÷ñïíéÜ ôï ÖïõãÜñï,ðïõ ðñùôïðáñïõóéÜóôçêå ôï 2012 óôï ðëáßóéï ôïõ ÖåóôéâÜë Íáõðëßïõ.
Óôçí Ýíáñîç ôïõ öåóôéâÜë ðáñüíôåò ï Êáëëéôå÷íéêüò ÄéåõèõíôÞò Ã. ÂáêáñÝëçò,ï ÄÞìáñ÷ïò Íáõðëßïõ Ä. Êùóôïýñïò êáé ï ðñüåäñïò ôïõ ÄÏÐÁÔ Ê. ×åëéþôçò.

22ï ÖåóôéâÜë Íáõðëßïõ
21 - 30 Éïõíßïõ 2013
ÊÜèå âñÜäõ óôéò 21:00
Êáëëéôå÷íéêüò ÄéåõèõíôÞò: ÃéÜííçò ÂáêáñÝëçò
ÏñãÜíùóç: Åôáéñåßá Óõíáõëéþí Öüñìéãî
Ä.Ï.Ð.Ð.Á.Ô. ÄÇÌÏÕ ÍÁÕÐËÉÅÙÍ
ÔéìÝò åéóéôçñßùí: 10â?¬ & 5â?¬
Ðñïðþëçóç:
1.  Óôá ãñáöåßá ôïõ Ä.Ï.Ð.Ð.Á.Ô (ðáñáëéáêÞ ïäüò Íáõðëßïõ â?? ÍÝáò Êßïõ)
2.  Óôï ãñáöåßï Ôïõñéóìïý êáé Ðëçñïöïñéþí ôïõ ÄÞìïõ
ÍÁÕÐËÉÏ-21/6/2013.Ôï öåôéíü 22o öåóôéâÜë êëáóéêÞò ìïõóéêÞò Íáõðëßïõ Üíïéîå ôéò ðýëåò ôïõ óôï ÖïõãÜñï ìå Ýíá áöéÝñùìá óôçí åëëçíéêÞ ðïéçôéêÞ äçìéïõñãßá â?? áðü ôçí áñ÷áéüôçôá Ýùò êáé ôá íåüôåñá ÷ñüíéá. Ï ÈïäùñÞò Ïéêïíüìïõ, óõíèÝôçò ôçò ìïõóéêÞò ãéá ôçí ôåëåôÞ Ýíáñîçò ôùí Ðáñáïëõìðéáêþí Áãþíùí ôïõ 2004, åñìÞíåõóå äéêÝò ôïõ óõíèÝóåéò ðáñïõóßá ôçò ìåãÜëçò ôïõ åëëçíéêïý èåÜôñïõ Ëõäßáò Êïíéüñäïõ. Óôï ðñþôï ìÝñïò ðáñïõóéÜóôçêå ç ðñùôüôõðç ìïõóéêÞ ôçò ðáñÜóôáóçò «Ïäýóóåéá», ôïõ ãíùóôïý åéêáóôéêïý êáé óêçíïèÝôç Robert Wilson,åíþ ôçí åñìçíåßá ôùí ôñáãïõäéþí Ýêáíå ç Ëõäßá Êïíéüñäïõ. Óôï äåýôåñï ìÝñïò ðñùôï-ðáñïõóéÜóôçêå ìéá êáéíïýñãéá óýíèåóç åíüò ìïõóéêïý óýìðáíôïò áðü ôï ïðïßï áíáäýèçêáí 11 ìåëïðïéçìÝíá ðïéÞìáôá ôïõ Ê.Ð. ÊáâÜöç, öÝñíïíôáò ôï êïéíü ðéï êïíôÜ óôïí ðïéçôÞ, 150 ÷ñüíéá ìåôÜ ôç ãÝííçóÞ ôïõ. Ôï 22ï ÖåóôéâÜë Íáõðëßïõ Ý÷åé ùò êåíôñéêü êïñìü ôçí åëëçíéêÞ ðïëéôéóôéêÞ êáé ìïõóéêÞ äçìéïõñãßá ùò Ýíá "÷ñÝïò" õðåíèýìéóçò, éäéáßôåñá óÞìåñá ìå ôçí ðåñéññÝïõóá áñíçôéêÞ áôìüóöáéñá ðïõ ðëáíÜôáé óôç ÷þñá. Ôï âáóéêü ðñüãñáììá äéáíèßæåôáé ìå îå÷ùñéóôÝò ìïõóéêÝò êëáóéêþí êáé óýã÷ñïíùí óõíèåôþí êáé äéáêåêñéìÝíïõò êáëëéôÝ÷íåò ôïõ êüóìïõ. ÓõíïëéêÜ, ðåñéóóüôåñïé áðü 45 êáëëéôÝ÷íåò ðñïóöÝñïõí ôçí ôÝ÷íç ôïõò óå 10 äéáöïñåôéêÝò âñáäéÝòðïõ áãêáëéÜæïõí ïëüêëçñç ôçí ðüëç. Óôïõò êáèéåñùìÝíïõò ÷þñïõò ôùí óõíáõëéþí: Ôï Âïõëåõôéêü, ôï Ðáëáìßäé, ôçí Ðëáôåßá Áãßïõ Ãåùñãßïõ, ðñïóôßèåôáé öÝôïò êáé ç Ðëáôåßá ÁñâáíéôéÜò êáé ãéá äåýôåñç ÷ñïíéÜ ôï ÖïõãÜñï,ðïõ ðñùôïðáñïõóéÜóôçêå ôï 2012 óôï ðëáßóéï ôïõ ÖåóôéâÜë Íáõðëßïõ. Óôçí Ýíáñîç ôïõ öåóôéâÜë ðáñüíôåò ï Êáëëéôå÷íéêüò ÄéåõèõíôÞò Ã. ÂáêáñÝëçò,ï ÄÞìáñ÷ïò Íáõðëßïõ Ä. Êùóôïýñïò êáé ï ðñüåäñïò ôïõ ÄÏÐÁÔ Ê. ×åëéþôçò. 22ï ÖåóôéâÜë Íáõðëßïõ 21 - 30 Éïõíßïõ 2013 ÊÜèå âñÜäõ óôéò 21:00 Êáëëéôå÷íéêüò ÄéåõèõíôÞò: ÃéÜííçò ÂáêáñÝëçò ÏñãÜíùóç: Åôáéñåßá Óõíáõëéþí Öüñìéãî Ä.Ï.Ð.Ð.Á.Ô. ÄÇÌÏÕ ÍÁÕÐËÉÅÙÍ ÔéìÝò åéóéôçñßùí: 10â?¬ & 5â?¬ Ðñïðþëçóç: 1. Óôá ãñáöåßá ôïõ Ä.Ï.Ð.Ð.Á.Ô (ðáñáëéáêÞ ïäüò Íáõðëßïõ â?? ÍÝáò Êßïõ) 2. Óôï ãñáöåßï Ôïõñéóìïý êáé Ðëçñïöïñéþí ôïõ ÄÞìïõ EUROKINISSI

Το βιογραφικό της γνωστής ηθοποιού, που έχει διακριθεί με τους ρόλους της σε αρχαιοελληνικές τραγωδίες

Η Λυδία κονιόρδου είναι η νέα υπουργός Πολιτισμού, μετά τον ανασχηματισμό.

Η γνωστή ηθοποιός έχει διακριθεί για τη συμμετοχή της στο θέατρο, κυρίως σε αρχαιοελληνικές τραγωδίες ενώ ως σκηνοθέτης έχει ανεβάσει πολυάριθμα έργα σύγχρονου και κλασικού ρεπερτορίου. Έχει βραβευθεί για τις ερμηνείες της και την συνολική προσφορά της στο αρχαίο ελληνικό δράμα.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1971 έως το 1974. Το 1977 αποφοίτησε από τη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του «Θεάτρου της Άνοιξης» (1977), ενώ συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο σε έργα των Ιονέσκο, Πλαύτου, Δ. Ρώμα και έπαιξε την Αντιγόνη στις Φοίνισσες του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή (1977-1978).

Από το 1978 έως το 1987 ήταν μόνιμο μέλος του Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου Κουν και έπαιξε ρόλους σε έργα του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου σε σκηνοθεσία Καρόλου Κουν, Γιώργου Λαζάνη και Μίμη Κουγιουμτζή.

Πήρε μέρος ως Κορυφαία του Χορού σε πολλά έργα του αρχαίου δράματος, ενώ έπαιξε την Αθηνά στις Ευμενίδες και την Κλυταιμνήστρα στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή και στον Αγαμέμνονα του Αισχύλου.

Το 1996 σκηνοθέτησε την Ηλέκτρα του Σοφοκλή για το Εθνικό Θέατρο, κρατώντας και τον ομώνυμο ρόλο. Το 1998 έπαιξε στη Φόνισσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, το 2000 στη Γέρμα του Λόρκα και το 2001 στην Ορέστεια.

Από το 1993 έως το 1996 ανέλαβε τη διεύθυνση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου.

Έχει διδάξει υποκριτική σε ιδιωτικές σχολές και στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, καθώς επίσης και στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.

Το 2003 πήρε το βραβείο "Κάρολος Κουν" Σκηνοθεσίας Ελληνικού Έργου για το έργο «Ίωνας» του Ευριπίδη που παίχτηκε στο Εθνικό Θέατρο

Το 2004 πήρε μέρος στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαιωάννου.Το 2007 ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας.

Όσον αφορά την παρουσία της στον πολιτικό χώρο, στις ευρωεκλογές του 2014, ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής με τους Πράσινους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Ανασχηματισμός
SHARE:

24Media Network