Μητσοτάκης για κυβέρνηση: Δεν έχω πρόβλημα με τους συμβούλους, αλλά με την υποκρισία

ΑΘΗΝΑ-Συνεδριάζει το κυβερνητικό συμβούλιο μεταρρύθμισης, στο οποίο μετέχουν εκτός από τον Πρωθυπουργό, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευ. Βενιζέλος και οι εμπλεκόμενοι υπουργοί// ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ.(EUROKINISSI-ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ)
ΑΘΗΝΑ-Συνεδριάζει το κυβερνητικό συμβούλιο μεταρρύθμισης, στο οποίο μετέχουν εκτός από τον Πρωθυπουργό, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευ. Βενιζέλος και οι εμπλεκόμενοι υπουργοί// ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ.(EUROKINISSI-ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ) EUROKINISSI

Άμεση αντίδραση Κυριάκου Μητσοτάκη στο ΦΕΚ περί σύστασης του πολιτικού γραφείου του Γιάννη Δραγασάκη. Ποιο το αιχμηρό του σχόλιο στο twitter

Το ΦΕΚ με το οποίο συστήνεται το νέο γραφείο του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη ανέβασε Twitter ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για υπέρογκα κόστη, την ώρα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατά τις προγραμματικές της δηλώσεις, εξήγγειλε δραστική μείωση των μετακλητών υπαλλήλων και συμβούλων προκειμένου να περιοριστούν τα κρατικά έξοδα.

«Την ώρα που εξαγγέλλουν κατάργηση των "στρατών" συμβούλων... Δεν έχω πρόβλημα με τους συμβούλους αλλά με την υποκρισία!», είναι το σχόλιο που συνοδεύει την ανάρτηση.

ADVERTISING

Δημοσιεύουμε όλο το ΦΕΚ:

Μητσοτάκης για κυβέρνηση: Δεν έχω πρόβλημα με τους συμβούλους, αλλά με την υποκρισία

 

Στην απόφαση του με αριθμό 3 και θέμα τη «Σύσταση Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ενιαίων θέσεων Ειδικών Συμβούλων - Συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και αποσπασμένων υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα», ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης και ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης συνυπογράφουν τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 55 παρ. 1, 3, 4 και 6, 56, 57 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α ́98),

β) της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α ́143),

γ) του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α ́194).

2. Το π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 21).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 117.614,00 ευρώ περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος 2015, και 128.700,00 ευρώ περίπου, για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες αυτές θα καλυφθούν, όσον αφορά στο τρέχον οικονομικό έτος, από πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Φ 23−660, ΚΑΕ Ομάδων 0200).

Κατά τα επόμενα έτη, η προκαλούμενη δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται κατ’ έτος για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

4. Τις αποφάσεις ανάληψης των ποσών μισθοδοσίας του ΕΦ 23−660 του προϋπολογισμού έτους 2015 με α/α 582, 583, 584, 585, 586, 587/17−12−2014, όπως καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

Συνιστάται, από 27−1−2015, Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για να επικουρεί στο έργο του τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, του οποίου η θέση συστάθηκε με το π.δ. 25/2015 (Α ́ 21).

Στο ως άνω Πολιτικό Γραφείο συνιστώνται για την εκπλήρωση του σκοπού του δέκα (10) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και πέντε (5) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων − ειδικών συνεργατών.

Στο ως άνω Πολιτικό Γραφείο για την εκπλήρωση του σκοπού του, αποσπώνται μέχρι πέντε (5) υπάλληλοι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Νέα Δημοκρατία
SHARE:

24Media Network