Στήριξη ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποταμιού στους χειρισμούς Βούτση για τους μετακλητούς

Óõíåäñßáóç ôçò ÅðéôñïðÞò Åõñùðáúêþí ÕðïèÝóåùí ôçò ÂïõëÞò ôçí ÔåôÜñôç 22 Ìáñôßïõ 2017, ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: "Ç ËåõêÞ Âßâëïò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, ãéá ôï ìÝëëïí ôçò Åõñþðçò". Ôá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò åíçìÝñùóáí: Ï Ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò  Íßêïò Âïýôóçò, ó÷åôéêÜ ìå ôéò óõæçôÞóåéò óôï ðëáßóéï ôçò ÄéÜóêåøçò ôùí ÐñïÝäñùí ôùí Êïéíïâïõëßùí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò ãéá ôï ìÝëëïí ôçò Åõñþðçò êáé ï áíáðëçñùôÞò Õðïõñãüò Åîùôåñéêþí, áñìüäéïò ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò ÕðïèÝóåéò ê. Ã. Êáôñïýãêáëïò.?
Óõíåäñßáóç ôçò ÅðéôñïðÞò Åõñùðáúêþí ÕðïèÝóåùí ôçò ÂïõëÞò ôçí ÔåôÜñôç 22 Ìáñôßïõ 2017, ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: "Ç ËåõêÞ Âßâëïò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, ãéá ôï ìÝëëïí ôçò Åõñþðçò". Ôá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò åíçìÝñùóáí: Ï Ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò Íßêïò Âïýôóçò, ó÷åôéêÜ ìå ôéò óõæçôÞóåéò óôï ðëáßóéï ôçò ÄéÜóêåøçò ôùí ÐñïÝäñùí ôùí Êïéíïâïõëßùí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò ãéá ôï ìÝëëïí ôçò Åõñþðçò êáé ï áíáðëçñùôÞò Õðïõñãüò Åîùôåñéêþí, áñìüäéïò ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò ÕðïèÝóåéò ê. Ã. Êáôñïýãêáëïò.? EUROKINISSI

Γιάννης Τραγάκης, Θεόδωρος Παπαθεοδώρου και Γρηγόρης Ψαριανός ξεκαθάρισαν ότι δεν έγιναν μονιμοποιήσεις ή παράνομες ενέργειας και κατήγγειλαν τον «λαϊκισμό» των δημοσιευμάτων

Στήριξη στους χειρισμούς του Προέδρου της Βουλής, Νίκου Βούτση, για την μετατροπή συμβάσεων μετακλητών υπαλλήλων παρείχαν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι μέσω τοποθετήσεων βουλευτών τους στην Επιτροπή Κανονισμού και κατήγγειλαν απερίφραστα ως «λαϊκιστικά» και «χουντικά» τις επιθέσεις στη Βουλή με αφορμή τα δημοσιεύματα που μιλούν για παράνομες μονιμοποιήσεις τριών υπαλλήλων.

Τραγάκης: Άλλοι έκαναν διορισμούς όχι ο Βούτσης

«Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας» είπε στον Πρόεδρο της Βουλής ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Τραγάκης και εξέφρασε την αγανάκτησή του για τις επιθέσεις που εξαπολύθηκαν προς τη Βουλή από μερίδα του Τύπου. Ζήτησε, μάλιστα, «να βγει προς τα έξω η αγανάκτηση» της Βουλής για τα δημοσιεύματα. Ο κ. Τραγάκης επαίνεσε μάλιστα τον Πρόεδρο της Βουλής για το γεγονός ότι δεν προχωρεί σε προσλήψεις και μονιμοποιήσεις και καταλόγισε ευθύνες στους προηγούμενους προέδρους. «Άλλοι τα έκαναν» είπε χαρακτηριστικά.

Παπαθεοδώρου: Τροφοδοτείται λαϊκισμός από τα δημοσιεύματα

Σε αντίστοιχο τόνο ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Θεόδωρος Παπαθεοδώρου κατήγγειλε τον λαϊκισμό που τροφοδοτείται από δημοσιεύματα περί διορισμών. Διέψευσε, μάλιστα, τα εν λόγω δημοσιεύματα αναγνωρίζοντας ότι «δεν υπάρχει ζήτημα μετατροπής στις συγκεκριμένες συμβάσεις».

ADVERTISING

Ψαριανός: Χουντίλα οι επιθέσεις στη Βουλή

Στήριξη στο προεδρείο παρέσχε και ο Γρηγόρης Ψαριανός οποίος κατήγγειλε γενικευμένη «λαϊκιστική επίθεση απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τη Βουλή». «Είναι μια χουντίλα η οποία τεχνηέντως διασπείρεται και καλλιεργείται από παντού». Κάλεσε, μάλιστα, τον Πρόεδρο της Βουλής να αντεπιτεθεί σε αυτή την υφέρπουσα αντικοινοβουλευτική λειτουργία που διασπείρεται από παντού.

Οι τοποθετήσεις τους έχουν καταγραφεί και στα πρακτικά της συγκεκριμένης συνεδρίασης.

SHARE:

24Media Network