Προκήρυξη 98 θέσεων για εξειδίκευση στις ΜΕΘ

Η νέα μονάδα εντατικής θεραπείας ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός ,στο κτήριο ΑΧΕΠΑ,Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 (EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)
Η νέα μονάδα εντατικής θεραπείας ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός ,στο κτήριο ΑΧΕΠΑ,Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 (EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ) EUROKINISSI

Το υπουργείο Υγείας προχώρησε στην προκήρυξη 98 θέσεων ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Δείτε ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Στην προκήρυξη 98 θέσεων ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.), προχώρησε την Πέμπτη το υπουργείο Υγείας.  Η προκήρυξη θα «τρέχει» από τις 16 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2016.

Υποψήφιοι για κατάληψη θέσης προς εξειδίκευση μπορούν να είναι:

1.  Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Κάτοχοι τίτλου των ειδικοτήτων:

ADVERTISING

α) Παθολογίας, Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας  –  Φυματιολογίας, Χειρουργικής, Αναισθησιολογίας και Νεφρολογίας για τις θέσεις των Μ.Ε.Θ,

β) Παιδιατρικής και Χειρουργικής Παίδων για τις θέσεις των Μ.Ε.Θ. Παίδων καθώς και Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας  –  Φυματιολογίας και Αναισθησιολογίας εφόσον οι υποψήφιοι έχουν εργαστεί μετά τη λήψη της ειδικότητας για χρονικό διάστημα 18 μηνών σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο και

γ) Παιδιατρικής για τις θέσεις Μ.Ε.Ν.Ν. 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει περισσότερες της μιας θέσης.  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1. Αίτηση  –  δήλωση σε ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr),  ή χορηγείται από την υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά. Η αίτηση  –  δήλωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε διαφορετικό από το παραπάνω έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος υποβάλλει μόνο μια αίτηση στην οποία δηλώνει όλες τις θέσεις που επιθυμεί να διεκδικήσει.

2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου,  φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

3. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

4. Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.

5. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο της επικράτειας.

6. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, οι οποίες εκδίδονται  από το Τμήμα Ιατρών υπόχρεων και επί θητεία υπηρεσίας υπαίθρου της ιεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. του Υπουργείου Υγείας.

8. Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από το σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Δεκτές γίνονται επίσης βεβαιώσεις γνώσης της ελληνικής γλώσσας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί μετά από εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

Για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις, ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

9. Ιατροί των ειδικοτήτων Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας  –  Φυματιολογίας και Αναισθησιολογίας που επιθυμούν να διοριστούν σε θέσεις Μ.Ε.Θ. Παίδων θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν εργαστεί μετά τη λήψη της ειδικότητας  για χρονικό διάστημα 18 μηνών σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο.

Η αίτηση  -  δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην  Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων/Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Υπουργείου Υγείας (δια του Γενικού Πρωτοκόλλου) από 16/11/2016 έως 5/12/2016.

Επίσης, η αίτηση-δήλωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς. 

Η επιλογή των ιατρών θα γίνει μετά από προφορική συνέντευξη η οποία θα διεξαχθεί στις κάτωθι ημερομηνίες:

- Η Συνέντευξη της Μ.Ε.Ν.Ν. των Νοσοκομείων της  1ης  ΔΥΠΕ Αττικής, της 2ης  ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου, της  5ης  ΔΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς  Ελλάδας, της 6ης  ΔΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων & Δυτικής Ελλάδας και της 7ης  ΔΥΠΕ Κρήτης, θα λάβει χώρα στις 10/1/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 πμ,  στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (Αίθουσα Τελετών-Ισόγειο).

- Η Συνέντευξη της Μ.Ε.Θ. των Νοσοκομείων της  1ης  ΔΥΠΕ Αττικής και της 2ης   ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου, θα λάβει χώρα στις 10/1/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (Αίθουσα Τελετών-Ισόγειο).

- Η Συνέντευξη της Μ.Ε.Θ. των Νοσοκομείων της  5ης  ΔΥΠΕ  Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, της 6ης ΔΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων & Δυτικής Ελλάδας και της 7ης ΔΥΠΕ Κρήτης, θα λάβει χώρα στις 11/1/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (Αίθουσα Τελετών-Ισόγειο).

- Η Συνέντευξη της Μ.Ε.Ν.Ν. των Νοσοκομείων της  3ης  ΔΥΠΕ Μακεδονίας και της 4ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης θα λάβει χώρα στις  13/1/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα    09.00 πμ,   στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της 3ης  και 4ης  ΔΥΠΕ (Αριστοτέλους 16 Θεσσαλονίκη).

- Η Συνέντευξη της Μ.Ε.Θ. των Νοσοκομείων της 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας και της 4ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης θα λάβει χώρα στις  13/1/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα  10.00 πμ, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της 3ης και 4ης  ΔΥΠΕ (Αριστοτέλους 16 Θεσσαλονίκη).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟ HEALTHVIEW:

53.000 δωρεάν εξετάσεις για HIV, Ηπατίτιδα Β και C στα "Checkpoints"
Η επόμενη μέρα για το Obamacare
SHARE:

24Media Network