Περιφέρεια Αττικής: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ενίσχυση νέων γεωργών

Περιφέρεια Αττικής: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ενίσχυση νέων γεωργών

Ποιοι και πώς μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Σε ποιες περιοχές θα εφαρμοστεί

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η Πρόσκληση του  Υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016.

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών, είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών, που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

ADVERTISING

Το υπομέτρο 6.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.» και το Ελληνικό Δημόσιο. Προβλέπεται ποσό ύψους  5.800.000€ για την Περιφέρεια Αττικής.

Περίοδος, τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας έτους 2016

1. Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31.10.2016 έως 30.11.2016 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η μετά την 7-12-2016 περίοδος.

2.  Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis.  Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από 1-12-2016 έως και τις 7-12-2016, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν, το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.1, είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα. Λεπτομέρειες για την επιλεξιμότητα των υποψηφίων νομικών προσώπων παρέχονται στην αναλυτική πρόσκληση του μέτρου.

Για τα φυσικά πρόσωπα δικαιούχοι είναι νέοι γεωργοί ηλικίας από 18 έως 41 ετών, οι οποίοι, εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

 Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) και στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και  έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2016.

Εφόσον δεν διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του Υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014-2020 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισής τους.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο συντάσσεται από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη με δεσμευτικούς ποιοτικούς ή/και ποσοτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες.

Για την Αττική οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1., η γεωργική τους εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους και να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με 8.000 € έως και 100.000 €.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 ΤΟΥ ΠΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ενίσχυση νέων γεωργών


ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσό ενίσχυσης κυμαίνεται από 17.000€ έως 22.000€ ανάλογα με τον προσανατολισμό παραγωγής της εκμετάλλευσης και τον τόπο κατοικίας του υποψηφίου. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται τουλάχιστον σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση (70%) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης

Ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.patt.gov.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

Για πληροφορίες

Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής

Τμήμα Προγραμματισμού & Εφαρμογών

Καλλιώρα Παγώνα τηλ. 2132065768, e-mail: [email protected]

Καλογερόπουλος Ανδρέας τηλ. 2132065767  e-mail:[email protected]

SHARE:

24Media Network