Αλλαγή μοντέλου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στέγης

Διαβάζεται σε 4'
Αλλαγή μοντέλου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στέγης
Team of two engineers installing solar panels on roof. ISTOCK

Εισάγεται το σύστημα net billing, σύμφωνα με το οποίο η πλεονάζουσα ενέργεια που παράγει ο καταναλωτής θα πωλείται στο Χρηματιστήριο Ενέργειας με την τιμή που διαμορφώνεται κάθε ώρα.

Σημαντική αλλαγή στον τρόπο που θα υπολογίζεται η αξία της ενέργειας που παράγουν τα φωτοβολταϊκά στέγης εισάγει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Υπουργική Απόφαση που έθεσε σε διαβούλευση μετά από αναμονή πολλών μηνών.

Η βασική αλλαγή είναι ότι η ενέργεια που θα παράγει το φωτοβολταϊκό ενός ιδιώτη και η οποία δεν θα καταναλώνεται από τον ίδιο άμεσα, θα διοχετεύεται μεν στο δίκτυο, αλλά δεν θα συμψηφίζεται με κατανάλωση που έχει ο ιδιώτης άλλες ώρες, αλλά θα πωλείται στην τιµή εκκαθάρισης της χονδρεµπορικής αγοράς τις ώρες που θα εγχέεται στο δίκτυο. Μέχρι σήµερα, όσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά, διέθεταν την περίσσια ενέργεια στο δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ και µπορούσαν να τη συµψηφίσουν µε καταναλώσεις σε διάρκεια τριών ετών.

Η απόφαση εισάγει το σχήμα net-billing (ταυτοχρονισμένος συμψηφισμός) που αποτελεί το διάδοχο σχήμα του net-metering (ενεργειακός συμψηφισμός) για νοικοκυριά και εμπορικούς καταναλωτές.

Με την εισαγωγή του σχήματος net-billing στην αυτοπαραγωγή, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, διορθώνονται οι όποιες στρεβλώσεις υπήρξαν με τα προηγούμενα μοντέλα που εφαρμόστηκαν, καθώς ο ταυτοχρονισμός, πλέον, της παραγωγής ενέργειας με την κατανάλωση αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος της ενέργειας που συμψηφίζεται χωρίς να δημιουργούνται ελλείμματα στην αγορά.

Αρκετά ευέλικτη κρίνουν σε μία πρώτη προσέγγιση εκπρόσωποι του κλάδου των ΑΠΕ την εφαρμογή του net-billing. Κρίσιμο είναι πως, στην περίπτωση των οικιακών αυτοκαταναλωτών, προβλέπεται μία απλή και αυτόματη διαδικασία για την πώληση της πλεονάζουσας παραγωγής, χωρίς την εμπλοκή τους.

Παράλληλα, το προτεινόμενο πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους αυτοκαταναλωτές για σύναψη διμερών συμβολαίων για την πώληση της πλεονάζουσας παραγωγής. Επίσης, αφήνει «χώρο» για μία μεγάλη ποικιλία εμπορικών προγραμμάτων από τους προμηθευτές, στην περίπτωση που θελήσουν να προωθήσουν στο πελατολόγιό τους την αυτοκατανάλωση, μέσω του net-billing. Είναι ενδεικτικό ότι δίνεται η δυνατότητα στους παρόχους να καρπώνονται εκείνοι τη διάθεση της πλεονάζουσας παραγωγής ή να εγγυώνται σταθερή τιμή πώλησης στους πελάτες τους.

Σημαντικό είναι επίσης πως με την υπό διαβούλευση Υπουργική Απόφαση, διευκολύνεται επίσης η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς μειώνεται στο 51% η αναγκαία συναίνεση των συνιδιοκτητών του κτιρίου, από 100% που είναι σήμερα. Επίσης, θα ενεργοποιήσει τη συλλογική αυτοκατανάλωση σε επίπεδο κτιρίου, μέσω του virtual net-billing.

Για την πώληση της πλεονάζουσας παραγωγής των οικιακών συστημάτων (ισχύος έως 10,8 κιλοβάτ), η εκπροσώπηση θα γίνεται από τον ΔΑΠΕΕΠ (που παίζει το ρόλο του ΦοΣΕ) χωρίς χρέωση (σε αντίθεση με τους εμπορικούς αυτοκαταναλωτές που θα πρέπει να συνεργαστούν με κάποιο ΦοΣΕ έναντι αμοιβής).

Επίσης, οι οικιακοί αυτοκαταναλωτές δεν θεωρούνται επιτηδευματίες και δεν υπόκεινται σε φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της παραγόμενης και εγχυθείσας ενέργειας στο πλαίσιο του συμψηφισμού.

Στην περίπτωση του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού́ (net-billing), η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής που εγκαθίσταται μπορεί́ να ανέρχεται μέχρι και το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (σε kVA). Στην περίπτωση του εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού (virtual net-billing), η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής που εγκαθίσταται μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το διακόσια τοις εκατό (200%) της εγκατεστημένης ισχύος του συνόλου των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων.

Στην περίπτωση που ο σταθμός του αυτοκαταναλωτή ανήκει σε τρίτο πρόσωπο το οικονομικό αποτέλεσμα της εγχυθείσας ενέργειας ή της πλεονάζουσας ενέργειας για τις περιπτώσεις του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού που πωλείται στην αγορά, δύναται να έχει ως ωφελούμενο το τρίτο πρόσωπο, κάτοχο του σταθμού ΑΠΕ ή τον αυτοπαραγωγό ακολουθώντας την διμερή μεταξύ τους συμφωνία.

Όπως προαναφέρθηκε, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο ακινήτου, θα απαιτείται εφεξής η συναίνεση του 51% των συνιδιοκτητών του κτιρίου με έγγραφη συμφωνία (έναντι του 100% που ισχύει σήμερα).

Παράλληλα, προβλέπεται συλλογική αυτοκατανάλωση σε επίπεδο κτιρίου με εφαρμογή εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού (virtual net-billing).

Τουλάχιστον δύο αυτοκαταναλωτές που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο μπορούν να συμμετέχουν από κοινού σε δραστηριότητες και να ρυθμίζουν μεταξύ τους τον επιμερισμό της ενέργειας που παράγεται από τους σταθμούς τους, με την επιφύλαξη των εν ισχύι τελών δικτύου και άλλων σχετικών χρεώσεων, τελών, εισφορών και φόρων. Στον ενεργειακό συμψηφισμό, υπό το σχήμα της συλλογικής αυτοκατανάλωσης, μπορούν να ενταχθούν και καταναλώσεις κοινοχρήστων σε κτίρια.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα