Μείωση κερδών, αλλά και του καθαρού χρέους της ΔΕΗ

Μείωση κερδών, αλλά και του καθαρού χρέους της ΔΕΗ

Η επιχείρηση έχει πτώση του τζίρου και των καθαρών κερδών, αλλά κατάφερε να μειώσει το καθαρό της χρέος σε σχέση με το τέλος του 2016

Ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ μειώθηκε το εννεάμηνο του 2017 κατά € 242,8 εκατ. ή 6,1%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα η επιχείρηση.

Η μείωση αυτή, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες: 

- στην απώλεια μεριδίου αγοράς

- στην επιβράβευση των συνεπών πελατών με την παροχή εκπτώσεων

- στην αύξηση του συντελεστή για την αποτύπωση των απωλειών (κυρίως μη τεχνικών - ρευματοκλοπές).

Η μειωτική επίπτωση των παραπάνω παραγόντων στα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας περιορίστηκε από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης κατά 2,8%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, μειώθηκαν το εννεάμηνο του 2017 κατά € 238 εκατ. (37,8%) σε σχέση με το εννεάμηνο του 2016, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 10,5% έναντι 15,8%.

Η μείωση αυτή, όπως εξηγεί η ΔΕΗ, οφείλεται ουσιαστικά στην αρνητική επίπτωση –συνολικού ύψους € 411,2 εκατ.- από εξωγενείς παράγοντες, όπως το πρόσθετο κόστος για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης του περασμένου χειμώνα, η πρόσθετη χρέωση προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ, καθώς και η αύξηση της μοναδιαίας χρέωσης του ΕΦΚ στο diesel.

Στον αντίποδα, θετική είναι εξέλιξη της πορείας των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, καθώς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια υπήρξε αντιστροφή προβλέψεων κατά € 105,5 εκατ. το γ΄ τρίμηνο του 2017.

Εξαιτίας αυτού, η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου βελτιώθηκε το γ΄ τρίμηνο του 2017, με αποτέλεσμα το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφωθεί σε 14,8% έναντι 11% το β΄ τρίμηνο και 6% το α΄ τρίμηνο του 2017.

Σε επίπεδο προ φόρων, τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2017, συμπεριλαμβανομένης της θετικής επίπτωσης από την πώληση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ύψους € 172,2 εκατ. η οποία καταγράφηκε στο β΄ τρίμηνο του 2017, διαμορφώθηκαν σε € 38 εκατ. έναντι € 56,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2016.

Αντίστοιχα, τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 15,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2017 έναντι € 30 εκατ. το εννεάμηνο του 2016.

Πολύ σημαντικό για τη ΔΕΗ γεγονός είναι η μείωση του καθαρού χρέους κατά € 476,7 εκατ. από την 31.12.2016.

Όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα, οι πωλήσεις της ΔΕΗ μειώθηκαν το εννεάμηνο του 2017 λόγω της μείωσης του μέσου μεριδίου της στην αγορά προμήθειας.

Συγκεκριμένα, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας, με όρους προϊόντος (ηλεκτρική ενέργεια) και όχι αριθμού πελατών, μειώθηκε σε 87,3% το εννεάμηνο του 2017 από 92,5% το εννεάμηνο του 2016.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΔΕΗ
SHARE: