Ανάσα 50 εκατ. ευρώ για τις φαρμακευτικές

Ανάσα 50 εκατ. ευρώ για τις φαρμακευτικές
Εργαστήριο φαρμακευτικής έρευνας. unsplash

Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που συμψηφίζει επενδυτικές δαπάνες με τις επιβαρύνσεις των εταιρειών. Τι πρόβλέπεται.

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που φέρει τις υπογραφές των Άδωνη Γεωργιάδη, Βασίλη Κικίλια και Θόδωρου Σκυλακάκη και η οποία προσδιορίζει τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμψηφισμού ποσοστών επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής με το clawback το οποίο επιβαρύνει τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πρόκειται για το πρώτο βήμα στην ελάφρυνση του εν λόγω βάρους το οποίο εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε το 2019 στα 1,3 δισ. ευρώ.

Όπως είχε γίνει γνωστό, για το έτος 2019, που είναι και το έτος έναρξης του μέτρου, το συνολικό ποσό των δαπανών το οποίο θα συμψηφιστεί, εντός του 2020 θα αφορά στο clawback του δευτέρου εξαμήνου με τη συνολική ελάφρυνση να διαμορφώνεται στα 50 εκατ. ευρώ. Το ποσό θα κατανεμηθεί ισόποσα στις δύο κατηγοριών δαπανών, δηλαδή, 50% για δαπάνες έργων Έρευνας και Ανάπτυξης και το άλλο 50% τις δαπάνες για επενδυτικά σχέδια.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ αναφέρονται τα εξής:

Ως δικαιούχοι για να εκμεταλλευτούν την ελάφρυνση από επενδυτικές δαπάνες είναι οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης ή ο τοπικός του αντιπρόσωπος στην Ελλάδα και εν γένει κάθε φαρμακευτική επιχείρηση που υποχρεούται σε καταβολή ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή είναι οι ακόλουθες: α) η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα των Κ.Α.Κ. ή των φαρμακευτικών εταιριών β) η ρύθμιση της καταβολής των οφειλόμενων ποσών της αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης καθώς και των οφειλόμενων ποσών επιστροφής (rebate) προηγούμενων ετών γ) η εμπρόθεσμη καταβολή των ποσών επιστροφής (rebate) από το 2020 και εντεύθεν.

Δαπάνες που εκπίπτουν

1.Οι δαπάνες που σχετίζονται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης είναι οι ακόλουθες:

α) Δαπάνες αγοράς, κατασκευής, επέκτασης ή επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης κτιρίων

β) Δαπάνες αγοράς ή χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού

γ) Δαπάνες αγοράς άυλων περιουσιακών στοιχείων

δ) Αμοιβές κάθε βαθμίδας προσωπικού

ε) Δαπάνες αναλώσιμων

στ) Ανάθεση με σύμβαση σε εξωτερικούς συνεργάτες ή φορείς (ιδιωτικά εργαστήρια και επιχειρήσεις, δημόσια ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, Α.Ε.Ι.)

ζ) Δαπάνες κλινικών δοκιμών που διεξάγονται και απαιτούνται για την τεκμηρίωση φακέλου αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου ανθρώπινης χρήσης ή επέκτασης χορηγηθείσας άδειας.

2. Οι δαπάνες που σχετίζονται με την εκτέλεση Επενδυτικών Σχεδίων είναι:

α) Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού (Δαπάνες αγοράς ή κατασκευής κτιρίων, εγκατάσταση μηχανημάτων και ειδικές μηχανολογικές εγκαταστάσεις).

β) Άυλα στοιχεία ενεργητικού

Για το έτος 2019, το συνολικό ποσό των δαπανών το οποίο θα συμψηφιστεί, εντός του 2020 σύμφωνα με την αυτόματη επιστροφή (clawback) φαρμακευτικής δαπάνης δεν δύναται να ξεπεράσει 50.000.000 ευρώ. Το ποσό θα κατανεμηθεί εξίσου στις δυο κατηγορίες. Εάν το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, οι οποίες υποβλήθηκαν από τους δικαιούχους για συμψηφισμό με την αυτόματη επιστροφή της φαρμακευτικής δαπάνης, υπερβαίνει το προϋπολογισθέν ποσό ανά ομάδα κατηγοριών δαπανών (25.000.000 ευρώ και 25.000.000 ευρώ αντίστοιχα) τότε το ποσό που θα συμψηφίζεται ανά δικαιούχο και ομάδα θα είναι ίσο με ποσοστό επί του υποβληθέντος ποσού.

Οι δαπάνες που περικόπτονται, επιστρέφονται στον φορέα ο οποίος τις υπέβαλλε με σχετική βεβαίωση περικοπής, η οποία εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στην οποία αναφέρεται ο λόγος περικοπής. Για την τεκμηρίωση των δαπανών απαιτείται πιστοποίηση της υλοποίησης των δαπανών από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία και για την επαλήθευση των δαπανών απαιτείται κατάθεση, από το Δικαιούχο, φακέλου τεκμηρίωσης των δαπανών Ε&Α και των δαπανών των Επενδυτικών Σχεδίων στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα