Attica Bank: Δέσμευση μετόχων για νέα ΑΜΚ έως 365 εκατ. ευρώ

Attica Bank
Attica Bank KONSTANTINOS TSAKALIDIS / SOOC

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διεύρυνση της Εκτελεστικής Επιτροπής και την αναμόρφωση της διοικητικής δομής του Group σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου, με επίκεντρο την ανανέωση και ανάπτυξη του πυρήνα δραστηριοτήτων της Τράπεζας

Η Τράπεζα έχει λάβει επιστολή από τους βασικούς της μετόχους στην οποία επιβεβαιώνεται η πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε δεύτερη αύξηση-επένδυση, μέχρι του ποσού των €365 εκατ. και εφόσον απαιτηθεί και σε τρίτη εισφορά κεφαλαίων, με προοπτική την ιδιωτικοποίησή της.

Την δέσμευσή τους ότι θα προχωρήσουν σε δεύτερη επένδυση στην Τράπεζα, συνολικού ύψους έως 365 εκατ. ευρώ, μέσω δεύτερης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον απαιτηθεί, σε τρίτη εισφορά κεφαλαίου ή και σε πρόσθετες εναλλακτικές δράσεις, γνωστοποίησαν οι μέτοχοι της Attica Bank.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι τo 2021 παρέμεινε ζημιογόνο για την Attica Bank, με τις ζημίες μετά τους φόρους να ανέρχονται σε 105,04 εκατ. ευρώ (104,37 προ φόρων). Το λειτουργικό αποτέλεσμα προ προβλέψεων παρουσίασε ζημία ύψους 25,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του περιορισμού του επιτοκιακού εσόδου και της σημαντικής μείωσης που προέκυψε από τα αποτελέσματα από

χρηματοοικονομικές πράξεις και πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. Επιπρόσθετα, στο ζημιογόνο αποτέλεσμα της χρήσης περιλαμβάνεται ζημία 55,40 εκατ. από μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μέσω τιτλοποίησης (Omega), καθώς και προβλέψεις, πιστωτικού κινδύνου και λοιπές, 24,54 εκατ. ευρώ.

Η Attica Bank εισήλθε στο νέο έτος ενισχυμένη, μέσω της αύξησης των 240 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2021) και της ταυτόχρονης βελτίωσης των βασικών της κεφαλαιακών δεικτών και δεικτών ρευστότητας, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, υποστηρίζει η διοίκηση, με αφορμή τη δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων 2021.

Το 2022 αναμένεται να αποτελέσει έτος-ορόσημο στη μέχρι τώρα πορεία της, θέτοντας τις βάσεις για τον βιώσιμο μετασχηματισμό της, την περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας της, αλλά και την ανάπτυξή της, βασιζόμενη στη Συμφωνία των βασικών της μετόχων ΤΜΕΔΕ, Rinoa/Ellington Solutions S.A. και ΤΧΣ.

Η Τράπεζα αύξησε πέρυσι σημαντικά, κατά 69%, τα έσοδά της από προμήθειες, αύξησε κατά 4,3% τις καταθέσεις της, πέτυχε μείωση του κόστους χρηματοδότησης κατά 16% και πιστωτική επέκταση κατά 12% (σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της τραπεζικής αγοράς).

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών της κεφαλαίων, η Διοίκηση της τράπεζας αποφάσισε την πώληση των δραστηριοτήτων POS και την ενεργή αξιοποίηση των επενδυτικών της ακινήτων.

Δέσμευση των μετόχων

Ιδιαίτερα καθοριστικό στοιχείο αποτελεί για την Attica Βank το γεγονός ότι η Τράπεζα τον Απρίλιο έλαβε κοινή επιστολή από τους βασικούς της μετόχους, στην οποία επιβεβαιώνεται στη βάση της μεταξύ τους συμφωνίας, η πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε δεύτερη αύξηση-επένδυση, μέχρι του ποσού των €365 εκατ. και εφόσον απαιτηθεί και σε τρίτη εισφορά κεφαλαίων, με προοπτική την ιδιωτικοποίησή της.

Επισημαίνεται ότι στην παρούσα φάση, οι σχετικές διαδικασίες για τον καθορισμό του ύψους των επιπρόσθετων ζημιών, που θα απαιτηθούν για την ελάχιστη πιστοληπτική διαβάθμιση των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Συνεπώς, η Διοίκηση της τράπεζας δεν μπορεί να εκτιμήσει το ακριβές ύψος αυτών, εντούτοις, εξετάζει και τα εναλλακτικά διαθέσιμα εργαλεία απομάκρυνσης πιστωτικού κινδύνου, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των κόκκινων δανείων του παρελθόντος, με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των μετόχων.

Ζημιές 104,37 εκατ. Ευρώ

Σε 104,37 εκατ. ευρώ ανήλθαν, κατά τη χρήση 2021, οι ζημιές της Attica Βank σε επίπεδο προ φόρων, με αποτέλεσμα να  ενεργοποιούνται εκ νέου οι διατάξεις του άρθρου 27Α του νόμου 4172/2013 (νόμος Χαρδούβελη) για συμψηφισμό των

ζημιών με οριστική και εκκαθαρισμένη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση έναντι του Δημοσίου.

Με δεδομένο ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη prerating από την DBRS για τους senior notes τίτλους των τιτλοποιήσεων που θέλει να εντάξει στον Ηρακλή η Attica Βank, οι παραπάνω ζημιές δεν περιλαμβάνουν τις πρόσθετες προβλέψεις που πιθανώς θα απαιτηθούν για να λάβουν οι τίτλοι υψηλής προεξοφλητικής κατάταξης την ελάχιστη πιστοληπτική διαβάθμιση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 45,5 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση 16,2% έναντι του 2020, κυρίως λόγω της μείωσης του επιτοκιακού εσόδου κατά 12,4% από δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών, συνεπεία υψηλών αποπληρωμών.

Η παραπάνω μείωση αντισταθμίστηκε εν μέρει μόνο από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης των εργασιών του ομίλου κατά 15,5% σε σχέση με τη συγκριτική χρήση του 2020, ως αποτέλεσμα της ανατιμολόγησης των προϊόντων καταθέσεων καθώς και της αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης από τους μηχανισμούς άντλησης ρευστότητας.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 10,5 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση 8,9 εκατ. ευρώ (568% σε ποσοστιαία βάση) έναντι της προηγούμενης χρήσης. Συμπεριλαμβάνεται όμως και έκτακτο έσοδο 5,5 εκατ. ευρώ από προμήθεια διαχείρισης. Εξαιρουμένου του έκτακτου εσόδου, η αύξηση οφείλεται στις αυξημένες προμήθειες λόγω νέων χορηγήσεων και εγγυητικών επιστολών καθώς και στην αυξημένη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.

Θετική επίδραση είχε το γεγονός ότι ο Όμιλος, αρχής γενομένης την 31η Μαρτίου 2021, έπαψε να κάνει χρήση των διατάξεων του Ν.3723/2008 περί «Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Οικονομίας για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» και ταυτόχρονα των εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του εξόδου από προμήθειες κατά 2,5 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την 31/12/2020.

Η τράπεζα εμφάνισε ζημιά 6,8 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις και πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου, η οποία προέκυψε κυρίως από την πώληση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο των ενεργειών για περιορισμό των αποτιμησιακών ζημιών, δεδομένης της αύξησης των αποδόσεων και της συνεπαγόμενης μείωσης των τιμών τους.

Το σύνολο των εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες, σε επαναλαμβανόμενη βάση, ανήλθε σε 47,9 εκατ. ευρώ, έναντι 70,2 εκατ. ευρώ της συγκριτικής χρήσης του 2020.

Το κονδύλι «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» ανήλθε σε 32,9 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 3,4%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ο αριθμός προσωπικού κατά την 31/12/2021 ανήλθε σε 710 εργαζομένους (31/12/2020: 785 εργαζόμενοι), μείωση η οποία αποδίδεται κυρίως στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που έθεσε σε εφαρμογή η Τράπεζα το 2021. Το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας κατά την 31/12/2021 αριθμούσε 50 καταστήματα.

Τα Γενικά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 29,5 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2021, παρουσιάζοντας αύξηση 17,4% έναντι της συγκριτικής περιόδου (31/12/2020: 25,1 εκατ. ευρώ).

Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 22,8 εκατ. ευρώ, οι οποίες αναλύονται σε προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ύψους 20,5 εκατ. ευρώ, σε αναστροφή προβλέψεων απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού ύψους 1,3 εκατ. ευρώ και σε προβλέψεις απομείωσης επενδυτικών τίτλων ύψους 3,6 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας τον δείκτη προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου της χρήσης προς τα συνολικά έσοδα σε 50,5%.

Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων ανέρχονται σε 330 εκατ. ευρώ (31/12/2020: 386 εκατ. ευρώ). Ο δείκτης κάλυψης των συνολικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs EBA Definition) διαμορφώθηκε σε 45,51%.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Attica
SHARE:

24Media Network