ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Παραχωρήσεις και Αιολικά αύξησαν τον κύκλο εργασιών

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Παραχωρήσεις και Αιολικά αύξησαν τον κύκλο εργασιών

Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2018, παρουσιάζουν τις Παραχωρήσεις και τα Αιολικά να αντισταθμίζουν τις κατασκευές.

Ένας εκ των κορυφαίων ομίλων της χώρας μας, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ανακοίνωσε ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το εννεάμηνο του 2018 παρουσίασε αύξηση 1,4% και διαμορφώθηκε σε € 1.381,6  εκατ. έναντι € 1.362,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, με στοιχεία που διαμορφώθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τομείς με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών ήταν τα Αιολικά (+21%), οι Παραχωρήσεις (+10%) και το Περιβάλλον (+5%). Μείωση 0,7% και 2% καταγράφηκε στον κύκλο εργασιών της Κατασκευής και της Ανάπτυξης Ακινήτων, σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2017. 

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 59,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2018, έναντι € 125,4 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο 2017. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ήταν ζημίες € 16,8 εκατ., έναντι κερδών € 47,6 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ο Όμιλος παρουσίασε ζημίες € 77,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών € 1,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, ενώ τα μετά από φόρους αποτελέσματα ήταν ζημίες € 102,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών μετά τους φόρους € 27,5 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο 2017.

Από την αρνητική επίδραση συνολικού ύψους € 160 εκατ., τα € 10 εκατ. αφορούν σε πρόβλεψη για παρακρατούμενους φόρους από την δραστηριότητα των παραχωρήσεων, ενώ τα εναπομείναντα € 150 εκατ. προέρχονται από τη δραστηριότητα της κατασκευής (ΑΚΤΩΡ) στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή και μεταξύ άλλων αφορούν στην οριστικοποίηση της ζημιάς από την ανάληψη υποχρεώσεων λόγω αδυναμίας συνεταίρου στη Ρουμανία που ανέρχεται σε € 28,9 εκατ., στην αναγνώριση ζημιάς έργων στη Ρουμανία ύψους € 46,6 εκατ., στην πρόβλεψη κόστους αποχώρησης από το έργο ISF στο Κράτος του Κατάρ ποσού € 18,9  εκατ. και στη ζημιά από λύση συγγενούς εταιρείας στο εξωτερικό ποσού € 8,9 εκατ.

Πάντως, αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι υπήρχε ανάγκη αλλαγής διοίκησης, κάτι που έγινε τον περασμένο Αύγουστο, με τις κατασκευές εκτός συνόρων να αποτελούν την “αχίλλειο πτέρνα” του ομίλου, γι αυτό και αποφασίστηκε η οργανωτική και λειτουργική αναδιάταξη του κλάδου της κατασκευής (ΑΚΤΩΡ). Πλέον, εφαρμόζονται δραστικά μέτρα, όπως διενέργεια εις βάθος αξιολόγησης με την υποστήριξη ειδικού εξωτερικού συμβούλου με έμφαση στα Βαλκάνια, εισαγωγή διαδικασιών παρακολούθησης ρευστότητας, κόστους και πορείας εργασιών ανά χώρα και ανά εργοτάξιο σε μηνιαία βάση, εφαρμογή ασφαλιστικών δικλείδων στην υποβολή προσφορών και στην υλοποίηση έργων εκτός Ελλάδος, ώστε να προστατεύεται η κερδοφορία επανεξέταση όλων των έργων και απόσυρση από ζημιογόνα όπως το ISF στο Κράτος του Κατάρ, διορισμός Επιχειρησιακού Διευθυντή για την ΑΚΤΩΡ, υποστηριζόμενου από ειδική task force, με πρώτη προτεραιότητα τα έργα του εξωτερικού για τον περιορισμό του ρίσκου.

Παράλληλα, μια ακόμη διαπίστωση είναι ότι Παραχωρήσεις, ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος και Ηλέκτωρ καταγράφουν ισχυρή απόδοση, ενώ με την ενίσχυση της συμμετοχής κατά 6,5% στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ (κατέγραψε αύξηση κερδοφορίας 4%), η νέα στρατηγική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ προβλέπει τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στον τομέα των παραχωρήσεων.

Κι ακόμη, βρίσκεται σε εξέλιξη η β’ φάση ανάπτυξης του Εμπορικού Πάρκου Smart Park επεκτείνοντας τα παρόντα 36.500 τ.μ. κτηρίων σε συνολικά 50.000 τ.μ. και διπλασιάζοντας τον αριθμό των καταστημάτων και των χώρων εστίασης. Ήδη έχουν υπογραφεί προσύμφωνα μίσθωσης για σχεδόν το 50% των χώρων της επέκτασης.

Εξάλλου, η νέα διοίκηση υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Αναστάσιο Καλλιτσάντση, υλοποιεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενώ ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές και στα 21 Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών του Ομίλου και επιπλέον στελεχώνονται τμήματα που είχαν σημαντικές ελλείψεις.

Οσον αφορά στον καθαρό εταιρικό δανεισμό του Ομίλου (εξαιρουμένων εταιρειών με δάνεια χωρίς αναγωγή), για το πρώτο εννεάμηνο 2018, διαμορφώθηκε σε € 592,9 εκατ.  έναντι € 514,7 εκατ. στις 31.12.2017.

Στοιχεία ανά κλάδο δραστηριότητας:

Κλάδος Κατασκευής

Το εννεάμηνο 2018 παρουσίασε κύκλο εργασιών € 1.090,6 εκατ. έναντι € 1.098,4 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα 2017. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κατασκευής παρουσίασαν λειτουργικές ζημίες € 113,6 εκατ., έναντι ζημιών € 29,6 εκατ. στο εννεάμηνο του 2017. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων προέκυψαν για το εννεάμηνο του 2018 ζημιές € 130,4 εκατ. έναντι ζημιών προ φόρων € 38,8 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2017 και τα αποτελέσματα μετά από φόρους για τον κλάδο της Κατασκευής ήταν ζημιές € 131,7 εκατ. έναντι ζημιών μετά από φόρους € 46,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2017.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου στις 30.09.2018 ήταν 1,6 δις ευρώ, με το 55% να προέρχεται από έργα στο εξωτερικό και την ΑΚΤΩΡ να διατηρεί την ηγετική της θέση με μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα περίπου 41%. 

Μετά τις 30.09.2018, ο κλάδος της Κατασκευής εξασφάλισε νέα έργα ύψους € 166 εκατ., ενώ η ΑΚΤΩΡ συμμετέχει μέσω κοινοπραξίας σε διαγωνισμό σιδηροδρομικού έργου στη Ρουμανία προϋπολογισμού περίπου € 700 εκατ. κι έχει προεπιλεγεί για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για τη «Γραμμή 4 του Αττικό Μετρό» προϋπολογισμού € 1,45 δις.

Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΑΚΤΩΡ παραμένει η μεγαλύτερη εταιρεία υποδομών στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς άνω του 40%.

Κλάδος Παραχωρήσεων

Έσοδα στο εννεάμηνο 2018 ύψους € 179,9 εκατ. έναντι € 163,7 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο 2017, ήτοι αυξημένα κατά 9,9%, κυρίως λόγω της αύξησης της κίνησης στην Αττική Οδό κατά 4% αλλά και των εσόδων των Αττικών Διαδρομών ως αποτέλεσμα του έργου της Εγνατίας. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 60,5 εκατ. έναντι κερδών € 62,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς στο 2018 σχηματίστηκε πρόβλεψη ποσού € 10 εκατ. έναντι απαίτησης παρακρατούμενων φόρων. Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 38,4 εκατ. έναντι € 41,6 εκατ. για το εννεάμηνο του 2017 και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ήταν € 23,7 εκατ. έναντι € 29,0 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Μετά τις 30.09.2018 η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ προχώρησε σε εξαγορά του 6,5% των μετοχών της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. και αντίστοιχου ποσοστού της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. αυξάνοντας τη συμμετοχή της στις προαναφερθείσες εταιρείες σε σχεδόν 66% από περίπου 59% προηγουμένως, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση της στον κλάδο.

Κλάδος Περιβάλλοντος

Ο κλάδος παρουσίασε για το εννεάμηνο του 2018 κύκλο εργασιών € 63,3  εκατ. έναντι € 60,3 εκατ., για το αντίστοιχο διάστημα 2017, αυξημένο κατά 5,1%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 18,1 εκατ. έναντι κερδών € 0,1 εκατ., περιλαμβάνουν όμως έκτακτο καθαρό κέρδος ποσού € 4,2 εκατ. από αντιστροφή παλαιότερης πρόβλεψης (επαναδιαπραγμάτευση σύμβασης στην Κύπρο που επιτρέπει την επεξεργασία έως και 120.000 τόνων επιπλέον τον χρόνο). Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα του 2017 είχαν επιβαρυνθεί από πρόβλεψη αποζημιώσεων ποσού € 3,9 εκατ. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη € 18,7 εκατ. έναντι κερδών € 0,5 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2017, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν κέρδη € 13,6 εκατ. έναντι ζημιών € 1,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2017.

Κλάδος Αιολικών

Παρουσίασε κατά το εννεάμηνο του 2018 κύκλο εργασιών € 42,7 εκατ. έναντι € 35,2 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 21,3%, τόσο λόγω των καλύτερων ανεμολογικών συνθηκών που επικράτησαν κατά την περίοδο αναφοράς, όσο και της αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σε 289,10 MW από 243,2 MW (σήμερα η εγκατεστημένη ισχύς έχει διαμορφωθεί σε 296MW).  Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε κέρδη € 23,0 εκατ. έναντι κερδών € 17,8 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ήταν € 10,6 εκατ. έναντι € 7,7 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2017. Ο κλάδος των Αιολικών παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη ως αποτέλεσμα της θετικής επιρροής των κεφαλαιουχικών δαπανών που έχουν γίνει, σε πλήρη εναρμόνιση με το σχετικό επενδυτικό πλάνο. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα βρίσκονται σε φάση κατασκευής αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 195 MW.

Κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων

Εμφάνισε έσοδα  στο εννεάμηνο του 2018 € 4,9 εκατ. έναντι € 5,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε κέρδη € 0,7 εκατ. έναντι κερδών € 0,1 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν  ζημιές ύψους € 1 εκατ. έναντι ζημιών € 2 εκατ. πέρυσι. Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η β’ φάση ανάπτυξης του Εμπορικού Πάρκου Smart Park επεκτείνοντας τα παρόντα 36.500 τ.μ. κτηρίων σε συνολικά 50.000 τ.μ. και διπλασιάζοντας τον αριθμό των καταστημάτων και των χώρων εστίασης.

Μητρική Εταιρεία

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας δεν υπήρξαν έσοδα για το εννεάμηνο του 2018, όπως και στο αντίστοιχο διάστημα του 2017. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 3,1 εκατ. έναντι ζημιών € 1,2  εκατ., τα προ φόρων σε κέρδη € 20,9 εκατ. έναντι ζημιών € 1,9 εκατ. και τέλος τα μετά από φόρους επίσης σε κέρδη € 20,9 εκατ. έναντι ζημιών € 1,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2017.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2018, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου,  Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δήλωσε:

«Η επιτακτική ανάγκη οργανωτικής και λειτουργικής αλλαγής στον κλάδο της Κατασκευής με στόχο την επιστροφή στην κερδοφορία, επιβεβαιώνεται πλήρως από τις επιπτώσεις που είχαν τα έργα των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής και το τρίτο τρίμηνο στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Έχουμε ήδη λάβει μία σειρά από μέτρα στις διεθνείς μας δραστηριότητες ώστε η εστίαση να μην είναι μόνο στο ανεκτέλεστο, αλλά και στη μελλοντική κερδοφορία. Τα μέτρα που λαμβάνουμε στοχεύουν στο να διασφαλίσουν πως εφεξής η Κατασκευή δεν θα αντισταθμίζει την κερδοφόρα απόδοση των άλλων δραστηριοτήτων μας. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ εδώ και τέσσερις μήνες έχει εκκινήσει μία διαδικασία ανασυγκρότησης, με τη Διοίκηση να υλοποιεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα όλες τις μεταρρυθμίσεις που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον Ιούλιο του 2018. Αυτό θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε προκειμένου ο Όμιλος να μπορεί να επιστρέψει και πάλι μακροχρόνια αξία στους μετόχους».

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Παραχωρήσεις και Αιολικά αύξησαν τον κύκλο εργασιών
SHARE: