Ενημέρωση για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Ενημέρωση για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙCA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ομήρου 23, (Τ.Κ. 106 72), (στο εξής «Τράπεζα») προέβη σε τιτλοποίηση και μεταβίβαση χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων μη εξυπηρετούμενων ή και καταγγελμένων (μέχρι 08-12-2017) δανείων της και πιστώσεων, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3156/2003 στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία «ABS METEXELIXIS S.A.» που εδρεύει στο Λουξεμβούργο (στο εξής «SPV S.A.»). Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την Απόφαση 23/2018 της Ολομέλειας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Τράπεζα προέβη στις 27 & 29 Μαρτίου 2018 δια του τύπου, σε ενημέρωση ότι τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν στις εκεί (γνωστοποίηση) αναφερόμενες απαιτήσεις, θα διαβιβαστούν στο πλαίσιο τιτλοποίησης/μεταβίβασης των απαιτήσεων κατ’ άρθρο 10 παρ. 21 του Ν.3156/2003 στην «SPV S.A.» και η οποία ήδη με σύμβαση ανέθεσε τη διαχείριση των παραπάνω απαιτήσεων στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICERΑ.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», που εδρεύει στην Ελλάδα, οδός Παραδείσου 16, 15125 Μαρούσι και έχει νομίμως αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων Ν. 4354 / 2015, όπως ισχύει.

Κατ’ ακολουθία και σε συνέχεια της παραπάνω ενημέρωσης, η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις παραπάνω απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα [όπως, ενδεικτικά, οφειλέτες/συνοφειλέτες, εγγυητές, εμπράγματοι οφειλέτες, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, αντίκλητοι ή πληρεξούσιοι των ανωτέρω, δικηγόροι τους ή μη, δικαστικοί επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα για την είσπραξη της απαίτησης (π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων δυνατό να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων δυνατό να επιβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού), εταίροι νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτών, εκπρόσωποι κλπ], ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις ως άνω απαιτήσεις, οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά στην παραπάνω γενομένη ενημέρωση δια τύπου στις 27 & 29 Μαρτίου 2018, θα διαβιβαστούν (στο πλαίσιο τιτλοποίησης/μεταβίβασης των απαιτήσεων κατ’ άρθρο 10 παρ. 21 του Ν.3156/2003) και με σκοπό τη διαχείρισή τους, (κατ’ άρθρο 2 Ν. 4354/2015) για λογαριασμό και κατ’ εντολή της «SPV S.A.» στη διαχειρίστρια ημεδαπή εταιρεία με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π»

ADVERTISING

Στη διαβίβαση αυτή είναι δυνατό να περιλαμβάνονται και δεδομένα οφειλετών/συνοφειλετών/εγγυητών, καθώς και προσώπων κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα προς είσπραξη των απαιτήσεων που αφορούν περιουσιακά τους στοιχεία τηρούμενα στην Τράπεζα (όπως π.χ. καταθετικοί λογαριασμοί) εφόσον η διαβίβαση αυτή είναι αναγκαία για τον σκοπό της τιτλοποίησης/μεταβίβασης των απαιτήσεων και για τον σκοπό της διαχείρισης.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκούν, σύμφωνα με τα άρθρα 15 επ. του GDPR, τα δικαιώματα πρόσβασης και εναντίωσης: α) για τον σκοπό της διαβίβασης των προσωπικών τους δεδομένων στην ως άνω εταιρεία, επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, οδός Γκυϊλφόρδου 9, ΤΚ 104 34, Αθήνα και β) για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων στην διαχειρίστρια εταιρεία με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICERΑ.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», οδός Παραδείσου 16, 15125 Μαρούσι.

SHARE:

24Media Network