Με κερδοφορία έκλεισε το 2017 για την Αttica Bank - Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου

ΤΡΑΠΕΖΑ ATTICA BANK (EUROKINISSI / ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ)
ΤΡΑΠΕΖΑ ATTICA BANK (EUROKINISSI / ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ) EUROKINISSI

Σε κερδοφορία γύρισε το 2017 η Τράπεζα Αττικής, ενισχυμένη με πρόσθετες προβλέψεις. Επόμενο βήμα, η αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου (100,2 εκατ ευρώ), μέσω μέρους της αύξησης κεφαλαίου (συνολικά 198 εκ ευρώ). Στα προσεχώς, νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου

Κέρδη ύψους 0,4 εκατ ευρώ παρουσίασε η Attica Bank στα μετά φόρων αποτελέσματα για τη χρήση 2017, έναντι ζημίας 49,8 εκατ ευρώ το 2016.Στο μεταξύ, το ΔΣ της Τράπεζας αποφάσισε να προχωρήσει σε νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, με στόχο τη μείωση του κόστους. 

Ειδικότερα το Δ.Σ. της τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή του στις 15/03/2018, ενέκρινε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, αφού έλαβε υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα και το επιχειρησιακό της πλάνο, το οποίο έχει ως προϋπόθεση τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου με ταυτόχρονη διατήρηση ομαλού εργασιακού κλίματος.

Όπως αναφέρει η έκθεση διοίκησης, το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου θα συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό του μισθολογικού κόστους, ενώ θα συνοδευτεί από συνολική αναδιοργάνωση των δομών της τράπεζας. Στο προσεχές διάστημα, η Αττικής θα αναβαθμίσει τα πληροφοριακά της συστήματα και θα προχωρήσει σε ψηφιοποίηση υπηρεσιών, δράσεις που αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους.

Τα βασικά μεγέθη ισολογισμού του 2017

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων της Τράπεζας  διαμορφώθηκαν σε 20,5 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του έκτακτου κέρδους των 70 εκατ. ευρώ από την μεταβίβαση των μη εξυπηρετούμενων δανείων), έναντι 12,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση, αυξημένα δηλαδή κατά 65,6% σε ετήσια βάση, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Τα μετά φόρων αποτελέσματα παρουσίασαν κέρδη ύψους 0,4 εκατ ευρώ έναντι ζημίας 49,8 εκατ ευρώ το 2016

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδος 1,04 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 46,3 εκατ. ευρώ τη συγκριτική χρήση.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 632,7 εκατ. ευρώ και το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη χρήση που έληξε την 31.12.2017, οι προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 73,5 εκατ. ευρώ και οι προβλέψεις απομείωσης λοιπών στοιχείων του ενεργητικού σε 14,9 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των προβλέψεων του Ομίλου σε 88,4 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για τη συγκριτική χρήση ανήλθε σε 52,5 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο από ποσό 40 εκατ. ευρώ από τις προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις και ποσό 12,5 εκατ. ευρώ για προβλέψεις απομείωσης λοιπών στοιχείων του ενεργητικού. Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 474,7 εκατ. ευρώ, μετά και τη διαγραφή των προβλέψεων απομείωσης ύψους 806,2 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,33 δισ. ευρώ, το οποίο μεταβιβάσθηκε και αποαναγνωρίστηκε τον Αύγουστο του 2017.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) ανέρχεται σε 37% (2016:55,4%), ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 40% (2016:49,9%) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού είναι μειωμένα κατά 14,7 εκατ. ευρώ περίπου και διαμορφώθηκαν σε 38,5 εκατ. ευρώ περίπου (2016: 53,2 εκατ. ευρώ), παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση της τάξης του 20,6%, αφού αφαιρεθεί το μη επαναλαμβανόμενο κόστος εθελουσίας εξόδου που έλαβε χώρα τη χρήση 2016 ύψους 4,75 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν σημαντική μείωση κατά 17,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 20,5 εκατ. ευρώ έναντι 16,1 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2016, ήτοι αύξηση 27,1% ενώ τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 10,6 εκατ. ευρώ (2016: 10,9 εκατ.). Η μείωση των καθαρών εσόδων από προμήθειες οφείλεται σε έξοδα που σχετίζονται με τη δραστηριοποίηση του Ομίλου στις εμπορικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες (POS, Visa κλπ) τα οφέλη των οποίων αναμένεται να καρπωθεί ο Όμιλος, κυρίως σε μελλοντικές περιόδους.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 1,92 δισ. ευρώ περίπου αυξημένες κατά 1,7% σε σχέση με την 31.12.2016. Η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας ανήλθε κατά την 31.12.2017 σε 915 εκατ. μειωμένος κατά 100 εκατ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,331 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν σε 2,7 δισ. ευρώ. Οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ την 31.12.2017, έναντι 2,8 δισ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση του 2016, αντικατοπτρίζοντας την ακολουθούμενη με συνέπεια στρατηγική απομόχλευσης και εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.

Δηλώσεις Διοίκησης  Π. Ρουμελιώτη – Θ. Πανταλάκη

Για την αποδοτικότητα των εργασιών και την οικονομική θέση  της Τράπεζας, η Διοίκηση δήλωσε ότι:

«Κατά την κλειόμενη χρήση 2017 ο Όμιλος επανήλθε στην κερδοφορία η οποία αποτελεί επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει η Διοίκηση από το Σεπτέμβριο του 2016. Παράλληλα ενισχύθηκε περαιτέρω ο Ισολογισμός του Ομίλου με το σχηματισμό πρόσθετων προβλέψεων, με στόχο την αποτελεσματικότερη θωράκισή του. Τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του έτους 2017 Attica αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση των κινήσεων εσωτερικής αναδιοργάνωσης, σε συνάρτηση με την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την εφαρμογή αρχών σύγχρονου Management, οι οποίες σηματοδοτούν ευοίωνες προοπτικές για την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της Τράπεζας.

Οι προοπτικές αυτές ενδυναμώνονται περαιτέρω με δεδομένη τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας όπως άλλωστε προκύπτει και από τη βελτίωση μιας σειράς βασικών μακροοικονομικών και δημοσιονομικών δεικτών. Εντός του οικονομικού περιβάλλοντος αυτού και κατά το έτος 2017 η Τράπεζα ακολούθησε το στρατηγικό της σχεδιασμό συνεχίζοντας τις διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές που άρχισαν να εφαρμόζονται εντός του 2016, βελτιώνοντας τη δομή των μεγεθών της.

Η ρευστότητα του Ομίλου παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, ενώ ο δείκτης Κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) παραμένει σε υψηλά επίπεδα και ανέρχεται σε 15%. Ο Όμιλος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων τον Αύγουστο του 2017, συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης της κεφαλαιακής του βάσης και στο πλαίσιο αυτό η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 198 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση πραγματοποιείται ώστε να αποπληρωθούν οι προνομιούχες μετοχές ύψους 100,2 εκατ. ευρώ και να ενισχυθεί με το υπόλοιπο ποσό ακόμη περισσότερο η φερεγγυότητά της έτσι ώστε να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες επενδύσεις και να ανταποκριθεί με συνέπεια στην ανάγκη χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με τελικό σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας της και τη δημιουργία εκ νέου εσωτερικού κεφαλαίου προς ενίσχυση και της θέσης των μετόχων της.»

SHARE:

24Media Network