Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Καθαρά κέρδη 32 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο – Οι “μοχλοί” ανάπτυξης

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Καθαρά κέρδη 32 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο – Οι “μοχλοί” ανάπτυξης
ΕΛΛΑΚΤΩΡ screenshot

Ο Όμιλος Ελλάκτωρ, με βάση τη διοίκηση, καθίσταται μια από τις πιο υγιείς επιχειρήσεις στον Κλάδο Υποδομών της Ελλάδας διαθέτοντας ίδια κεφάλαια €926 εκατ., καθώς και καθαρή ρευστότητα €180 εκατ.

Πωλήσεις €186 εκατ. για το Α’ εξάμηνο ’23, στα ίδια περίπου επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του 2022 και καθαρά Κέρδη για €32 εκατ. έναντι ζημιών €0,3εκατ. κατέγραψε, με βάση την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για το συγκεκριμένο διάστημα, ο Όμιλος Ελλάκτωρ, που όπως τονίζει η σχετική ανακοίνωση, μετά την από 30.03.2023 συμφωνίας πώλησης της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, παρουσιάζονται διακριτά σε Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες (Σ.Δ.), ήτοι όπως θα απεικονίζεται ο Όμιλος μετά την πώληση της ΆΚΤΩΡ και Διακοπείσες Δραστηριότητες (Δ.Δ.), οι οποίες περιλαμβάνουν την ΆΚΤΩΡ μέχρι 30.6.2023 και την δραστηριότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι 31.12.2022.

Όπως αναφέρει η διοίκηση ο Όμιλος καταγράφει:

 • Καθαρή ρευστότητα €180 εκατ. (Αρνητικός Καθαρός Δανεισμός) για το 1o Εξάμηνο ’23 από €152 εκατ. στις 31.12.2022.
 • Λειτουργικές Ταμειακές Ροές €87 εκατ. για το 1ο Εξάμηνο 2023 έναντι €66 εκατ. το 1o Εξάμηνο ‘22.
 • Πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες €186 εκατ. για το 1o Εξάμηνο ‘23, αμετάβλητες σε σχέση με το 1o Εξάμηνο ’22.
 • Αύξηση 29% (σε ετήσια βάση) στα κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και Αποσβέσεων (EBITDA) από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες (ανερχόμενα στα €94 εκατ. για το 1ο Εξάμηνο ’23), με αντίστοιχο περιθώριο EBITDA Σ.Δ. 51%.

Σύμφωνα, δε, με τη διοίκηση, “ο Όμιλος επικεντρώνεται πλέον στην κερδοφόρο ανάπτυξη των Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων του, με έμφαση στη δημιουργία προβλέψιμων ταμειακών ροών και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους του.” 

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, πλέον, ο Όμιλος Ελλάκτωρ καθίσταται μια από τις πιο υγιείς επιχειρήσεις στον Κλάδο Υποδομών της Ελλάδας διαθέτοντας ίδια κεφάλαια €926 εκατ. (από τα οποία, €840 εκατ. αποδίδονται στους μετόχους πλειοψηφίας), καθώς και, όπως αναφέρθηκε, καθαρή ρευστότητα €180 εκατ. (εξαιρουμένου του Μορέα).

Οι αναπτυξιακοί πυλώνες

“Έχοντας ολοκληρώσει την χρηματοοικονομική και λειτουργική αναδιάρθρωση, καθώς και την αντιστροφή της αρνητικής πορείας των προηγουμένων ετών, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ επικεντρώνεται πλέον στην κερδοφόρο ανάπτυξη των Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων του, με έμφαση στη δημιουργία προβλέψιμων ταμειακών ροών και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους του.” ανέφερε,  σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2023, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ευθύμιος Μπουλούτας, προσθέτοντας ότι:

“Διαθέτουμε πλέον ίδια κεφάλαια €840εκατ. και καθαρή ρευστότητα €180εκατ. (εξαιρουμένης της παραχώρησης του Μορέα),  καθιστώντας τον Όμιλο, μια από τις πιο υγιείς επιχειρήσεις στο κλάδο των υποδομών της Ελλάδας.

Μέχρι το τέλος του 2023 αναμένεται η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αναφορικά με την πώληση της ΆΚΤΩΡ, η οποία ήδη  έχει εκκινήσει τη Β’ φάση διερεύνησης της γνωστοποιηθείσας συναλλαγής.

Με την υλοποίηση της συναλλαγής αυτής ο Όμιλος θα ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητά του, έχοντας πλέον τη δυνατότητα, αφενός να χρηματοδοτήσει απρόσκοπτα το επενδυτικό του σχέδιο και αφετέρου να επιστρέψει κεφάλαια στους μετόχους.

Στόχος μας για τα επόμενα χρόνια είναι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις μας στον τομέα των Παραχωρήσεων και των έργων ΣΔΙΤ, της Διαχείρισης Απορριμμάτων και της Ανάπτυξης Ακινήτων” τόνισε ο κ. Μπουλούτας.

Τα μεγέθη

Με βάση, δε, την ανακοίνωση, τα Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες έχουν ως εξής:

 • Πωλήσεις €186 εκατ. για το Α’ εξάμηνο ’23, στα ίδια περίπου επίπεδα με το 6Μ2022.
 • Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για το Α’ εξάμηνο ’23  €94 εκατ., αύξηση 29% σε ετήσια βάση, με περιθώριο EBITDA Σ.Δ. στο 51%.
 • Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) στο Α’ εξάμηνο 2023 €46 εκατ., έναντι €12 εκατ. στο Α’ εξάμηνο 2022.
 • Καθαρά Κέρδη για το Α’ εξάμηνο 2023 €32 εκατ. έναντι ζημιών €0,3εκατ. πέρυσι.
 • Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €87 εκατ. για το Α’ εξάμηνο 2023 έναντι  €66 εκατ. κατά το Α’ εξάμηνο 2022.
 • Αρνητικός Καθαρός Δανεισμός (καθαρή ρευστότητα) Ομίλου[1]: €180 εκατ. στις 30.06.2023 έναντι €152[2] εκατ. στις 31.12.2022.
 • Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένου του Μορέα, εξαιρουμένων των Κατεχόμενων προς πώληση) ανήλθαν σε €413 εκατ. στις 30.06.2023 έναντι €406 εκατ. στο τέλος του 2022.
 • €840 εκατ. τα αναλογούντα ίδια κεφάλαια στους μετόχους της πλειοψηφίας.

Σε σχέση με τα Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των Διακοπεισών Δραστηριοτήτων) καταγράφονται τα εξής:

 • Συνολικές Πωλήσεις Ομίλου €441 εκατ. μειωμένες κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (€479 εκατ.) λόγω της μη ενσωμάτωσης πλέον του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η πώληση του οποίου ολοκληρώθηκε τον 12ο 2022.
 • Συνολικό EBITDA Ομίλου διαμορφώθηκε σε €85 εκατ., ενώ στο Α’ εξάμηνο του 2022 το συνολικό EBITDA ήταν €117 εκατ.
 • Συνολικά ΚΠΦ Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €30 εκατ. έναντι ΚΠΦ €31 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας οριακή μείωση σε ετήσια βάση 4%.
 • Συνολικά Καθαρά Κέρδη Ομίλου διαμορφώθηκαν σε  €13 εκατ. έναντι €12 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αύξηση 4%.

Υπενθυμίζεται, εντός του πρώτου εξαμήνου 2023, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ υπέγραψαν συμφωνία με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ για την πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όλων των λοιπών κατά νόμον εγκρίσεων και αδειών και η ολοκλήρωσή της αναμένεται έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Κατόπιν τούτου, σε όλες τις οικονομικές πληροφορίες γίνεται διάκριση μεταξύ Διακοπεισών Δραστηριοτήτων (Δ.Δ.) και Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων (Σ.Δ.). Συγκεκριμένα για το 6Μ2022 οι Δ.Δ. περιλαμβάνουν τον τομέα των ΑΠΕ και για λόγους συγκρισιμότητας και το τομέα της Κατασκευής, ενώ για το 6Μ2023 οι Δ.Δ. περιλαμβάνουν μόνο τον κλάδο της Κατασκευής.

Βιώσιμη Ανάπτυξη                

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τη διοίκηση, “στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ  η ενεργή συνεισφορά και ουσιαστική προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης τοποθετείται στο επίκεντρο του επιχειρησιακού του σχεδιασμού και των δραστηριοτήτων των κλάδων του. Η εξασφάλιση ενός ασφαλούς και δίκαιου εργασιακού πλαισίου, η ουσιαστική στήριξη της οικονομίας, αλλά και των τοπικών κοινωνιών και η μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον, αποτελούν βασικές αρχές του Ομίλου.”

Όπως τονίζεται, “οι δεσμεύσεις αυτές, βασικός οδηγός για την εκπλήρωση της αποστολής του, εκφράζονται μέσα από τα σύγχρονα έργα υποδομής που δεκαετίες τώρα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων αλλά και τα έργα περιβάλλοντος και ενέργειας που προάγουν την κυκλική οικονομία και την παραγωγή ενέργειας μέσα από εναλλακτικές αλλά και ανανεώσιμες πηγές, δημιουργώντας παράλληλα προστιθέμενη αξία για το σύνολο των κοινωνικών του εταίρων.”

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα