ΕΓΚΛΗΜΑ

Η εικόνα της Παναγίας από τον ναό Κοίμησης της Θεοτόκου στο χωριό Σμέρνα

Ιερόσυλοι έκλεψαν 11 εικόνες από εκκλησία στην Αγ. Βαρβάρα Κόνιτσας

ΕΓΚΛΗΜΑ

Κατάφεραν να σπάσουν τη σιδεριά ασφαλείας και να αφαιρέσουν τις εικόνες που ήταν τοποθετημένες στο τέμπλο του ναού. Άγνωστοι δράστες είχαν επίσης διαρρήξει και τρία ξωκλήσια στην περιοχή, χωρίς όμως να αφαιρέσουν ιερά αντικείμενα.

Περιπολικό της αστυνομίας

Οικογενειακή τραγωδία στο Βόλο: 80χρονος σκότωσε τη γυναίκα του και πήγε να αυτοκτονήσει

ΕΓΚΛΗΜΑ

Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα χαπιών στην προσπάθειά του να αυτοκτονήσει. Συγκλονίζει ο λόγος για τον οποίο είπε ότι σκότωσε τη γυναίκα του.

Ασθενοφόρο του ΕΣΥ

Τον πατέρα του θύματος αναζητούν οι Αρχές για τον φόνο στην Αγ. Βαρβάρα

ΕΓΚΛΗΜΑ

Όπως προέκυψε από την έως τώρα έρευνα, ο διαπληκτισμός που προηγήθηκε ήταν μεταξύ πατέρα και γιου μέσα στο σπίτι τους στην Αγία Βαρβάρα- Ο πατέρας άρπαξε μία καραμπίνα και σκότωσε τον 51χρονο γιο του, πυροβολώντας τον στον θώρακα.

Φωτογραφία αρχείου

Δολοφονία στην Κυψέλη: Έγκυος στο δεύτερο παιδί τους η σύζυγος του θύματος

ΕΓΚΛΗΜΑ

Το θύμα δέχτηκε μαφιόζικου τύπου επίθεση στην πυλωτή της πολυκατοικίας του, την ώρα που στάθμευε την μοτοσικλέτα του. Δεν είχε απασχολήσει για τίποτα τις Αρχές και στο σπίτι του εκείνη την ώρα βρισκόταν η έγκυος σύζυγός του και το παιδί του. Έρευνα προς κάθε κατεύθυνση.

Περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.

Δύο δολοφονίες μέσα σε λίγες ώρες σε Κυψέλη και Αγ. Βαρβάρα

ΕΓΚΛΗΜΑ

Στην πρώτη περίπτωση βρέθηκε νεκρός στο δρόμο με μία σφαίρα στο κεφάλι, ένας 36χρονος Αλβανός και στην δεύτερη περίπτωση έχασε την ζωή του ένας 51χρονος Ρομά, ύστερα από επεισόδιο με άλλα άτομα δεχόμενος έναν πυροβολισμό στον θώρακα.

Χασισοφυτεία στην Μαλακάσα

Εντοπίσθηκε χασισοφυτεία με 765 δενδρύλλια σε δύσβατη περιοχή στην Μαλακάσα

ΕΓΚΛΗΜΑ

Εντοπίστηκε σε δυσπρόσιτη περιοχή στην Μαλακάσα, φυτεία με 765 δενδρύλλια κάνναβης - Κατασχέθηκε και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείτο από τους καλλιεργητές, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και σύλληψη των δραστών.

Áðü ôçí Õðïäéåýèõíóç Äßùîçò Íáñêùôéêþí ôçò Äéåýèõíóçò ÁóöÜëåéáò
ÁôôéêÞò, óõíåëÞöèçóáí óôéò 17-7-2018, Ýðåéôá áðü óõíôïíéóìÝíç åðé÷åßñçóç
óôçí ÊõøÝëç êáé óôçí Ìýêïíï êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò ïðïßáò óõììåôåß÷áí êáé
áóôõíïìéêïß ôïõ ÔìÞìáôïò ÁóöÜëåéáò Ìõêüíïõ, ôÝóóåñéò (4) áëëïäáðïß,
çëéêßáò 28, 31, 31 êáé 37 åôþí, ãéá ðáñÜâáóç ôïõ íüìïõ ðåñß íáñêùôéêþí.
ÅðéðëÝïí, óôçí ßäéá õðüèåóç åìðëÝêïíôáé ôñßá (3) Üôïìá, åê ôùí ïðïßùí äýï
çìåäáðïß êáé Ýíáò áëëïäáðüò ùò óõíåñãïß ôïõò.
Åéäéêüôåñá, óôï ðëáßóéï äñÜóåùí ôçò Õðïäéåýèõíóçò Äßùîçò Íáñêùôéêþí ãéá
ôçí áðïäüìçóç åãêëçìáôéêþí êõêëùìÜôùí ðïõ äéáêéíïýí íáñêùôéêÜ óôç
íçóéùôéêÞ ÷þñá, êõñßùò êáôÜ ôçí èåñéíÞ ôïõñéóôéêÞ ðåñßïäï êáé Ýðåéôá áðü
êáôÜëëçëç áîéïðïßçóç ðëçñïöïñéþí áíáöïñéêÜ ìå ôç äñÜóç ôùí
ðñïáíáöåñüìåíùí, óôçí äéáêßíçóç ðïóïôÞôùí êïêáÀíçò êáé áêáôÝñãáóôçò
êÜííáâçò, óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôçò ÁôôéêÞò, êáèþò åðßóçò êáé óôçí íÞóï
Ìýêïíï, åðåôåý÷èç, ìÝóù áíÜëõóçò êáé äéáóôáýñùóçò ðëçñïöïñéáêþí
äåäïìÝíùí, åîáêñßâùóçò ÷þñùí, óôïé÷åßùí áôüìùí êáé äçìéïõñãßáò áôïìéêïý
"ðñïößë", ï åíôïðéóìüò ôùí ðñïáíáöåñïìÝíùí êáé ç áðïêÜëõøç ôïõ ôñüðïõ
äñÜóçò ôïõò (modus operandi).
Áðü Ýñåõíåò óå ïéêßåò êáé ÷þñïõò óôçí ÊõøÝëç êáé óôç Ìýêïíï, âñÝèçêáí êáé
êáôáó÷Ýèçêáí:
? Ðïóüôçôá êïêáÀíçò âÜñïõò -128,8- ãñáììáñßùí
? Ðïóüôçôá áêáôÝñãáóôçò êÜííáâçò âÜñïõò -176- ãñáììáñßùí
? Äýï (2) áõôïêßíçôá
? Ôï ÷ñçìáôéêü ðïóü ôùí -2.990- åõñþ.
? ¸îé (6) êéíçôÜ ôçëÝöùíá
? Ôñåéò (3) æõãáñéÝò áêñéâåßáò
? Ôñßá (3) âéâëéÜñéá ôñáðåæþí ìå ýøïò êáôáèÝóåùí -22.778- åõñþ
ÐåñáéôÝñù, áðü ôçí äéåíåñãçèåßóá Ýñåõíá Ý÷ïõí ðéóôïðïéçèåß ðÜíù áðü -200-
ðñÜîåéò äéáêßíçóçò íáñêùôéêþí åê ìÝñïõò ôùí äñáóôþí.
Ïé óõëëçöèÝíôåò, ïäçãÞèçêáí óôïí ê. ÅéóáããåëÝá Ðëçììåëåéïäéêþí Áèçíþí
ï ïðïßïò ôïõò ðáñÝðåìøå ãéá êõñßá áíÜêñéóç. (Eurokinissi/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÅËË.ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ)

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης κοκαϊνης στην Κέρκυρα

ΕΓΚΛΗΜΑ

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που αποτελούνταν από έξι, άτομα, πέντε ημεδαπούς 33 έως και 45 ετών αντίστοιχα και μίας 37χρονης, προέβη το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας.

Μετανάστες - Φωτό αρχείου

Συνελήφθη καταζητούμενος για συμμετοχή σε δαιδαλώδες δίκτυο διακίνησης μεταναστών

Ο 42χρονος Ιρακινός συμμετείχε στο κύκλωμα που εξάρθρωσαν τον περασμένο Φεβρουάριο οι ελληνικές Αρχές που προμήθευε πλαστά νομιμοποιητικά έγγραφα σε μετανάστες και τους διακινούσε από την Ελλάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών σε Μεσσηνία και Αττική

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών σε Μεσσηνία και Αττική

Σε ευρείας κλίμακας ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης-Κατασχέθηκαν, περισσότερο από 1,5 κιλό ηρωίνης, 283 ναρκωτικά δισκία, ποσότητα κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας, και χρήματα.

Τέλος στη δράση διαρρηκτών που χτυπούσαν στην περιοχή του Χαλανδρίου

Τέλος στη δράση διαρρηκτών που χτυπούσαν στην περιοχή του Χαλανδρίου

Εντόπιζαν κυρίως βραδινές ώρες, οικίες από τις οποίες απουσίαζαν οι ένοικοι και στη συνέχεια εισέρχονταν στο εσωτερικό τους, αφαιρώντας χρήματα, τιμαλφή καθώς και είδη ένδυσης και υπόδησης. Επιπρόσθετα, τα κλοπιμαία τα διοχέτευαν άμεσα σε δίκτυο κλεπταποδόχων προκειμένου να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός τους.

Σύλληψη από την ΕΛΑΣ

Καλλιθέα: Είχαν ρημάξει στις ληστείες και στις διαρρήξεις πεζούς και σπίτια

Συνελήφθη ένας ανήλικος, αναζητούνται οι συνεργοί του- Μέχρι στιγμής, μία ληστεία και μία απόπειρα σε βάρος πεζών στην Νέα Σμύρνη καθώς και 31 περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών κυρίως στην περιοχή της Καλλιθέας.

Περιπολικό της αστυνομίας

Εξιχνιάστηκε φρικτή δολοφονία μετανάστη: Τον κατακρεούργησαν για λιγοστά χρήματα κι ένα κινητό

ΕΓΚΛΗΜΑ

Πρόκειται για μια σπείρα 16 Πακιστανών και Αφγανών που ζούσαν σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κιλκίς και το χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο σε αγροτική περιοχή για να ληστεύουν άλλους μετανάστες που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τα ελληνοσκοπιανά σύνορα.

Μετέφεραν και έκρυψαν 46 μετανάστες σε αποθήκη στη Σίνδο

Μετέφεραν και έκρυψαν 46 μετανάστες σε αποθήκη στη Σίνδο

Από την έρευνα, προέκυψε ότι οι μετανάστες εισήλθαν παράνομα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην αποθήκη, καταβάλλοντας χρήματα-Τελικός προορισμός τους ήταν διάφορες χώρες της Ευρώπης

Περιπολικό της αστυνομίας

Προσποιήθηκε τον δημοσιογράφο και εκβίαζε γηροκομείο για τον θάνατο ηλικιωμένης

ΕΓΚΛΗΜΑ

Συνελήφθη ένας 53χρονος για υπόθεση εκβίασης σε βάρος ιδιοκτήτριας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων-Ο συλληφθείς, ισχυριζόμενος ότι εκπροσωπεί οικογένεια ηλικιωμένης η οποία απεβίωσε, απαιτούσε εκβιαστικά χρηματικό ποσό μεταχειριζόμενος απειλές κατά της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης.

Περιπολικό της αστυνομίας

Μυτιλήνη: Σπείρα από τον καταυλισμό της Μόριας υπεύθυνη για πλήθος διαρρήξεων

ΕΓΚΛΗΜΑ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από Αλγερινούς και έναν Τυνήσιο οι οποίοι διέπραξαν πλήθος κλοπών-διαρρήξεων σε οικίες και οχήματα, στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης-Οι δράστες προέρχονταν από τον καταυλισμό της Μόριας αλλά διέμεναν πλέον σε μισθωμένους χώρους εκτός καταυλισμού.