Νομική βοήθεια προς όλους

Νομική βοήθεια προς όλους

Σχέδιο Νόμου του υπουργείο Δικαιοσύνης δημιουργεί τη δυνατότητα παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες που βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία ή είναι ασθενείς

Νομική βοήθεια σε πολίτες με χαμηλό εισόδημα αλλά και ασθενείς ή ανάπηρους, επιχειρεί να διαθέσει το υπουργείο Δικαιοσύνης, με το νομοσχέδιο «παροχή νομικής βοήθειας σε φυσικά πρόσωπα» το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Όπως αναφέρεται ήδη από το πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου, η νομική βοήθεια παρέχεται σε υποθέσεις ιδιωτικού, δημοσίου και ποινικού δικαίου ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον ανακριτικών και προανακριτικών αρχών. Επίσης, παρέχεται στη διαδικασία της συμβιβαστικής επέμβασης του Ειρηνοδίκη (άρθρο 209 ΚΠολΔ), της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης (άρθρο 214Γ ΚΠολΔ), και της ποινικής συνδιαλλαγής (άρθρο 308Β ΚΠοινΔ), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος και συμπεριλαμβάνει την παροχή νομικών συμβουλών με σκοπό τη διευθέτηση της διαφοράς πριν αυτή εισαχθεί ενώπιον δικαστηρίου.

Συγκεκριμένα, για τις υποθέσεις ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, η παροχή νομικής βοήθειας δίνεται σε όλους τους διαδίκους, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, για το σύνολο των διαδικασιών της πολιτικής και διοικητικής δίκης, όπου είναι υποχρεωτική η παράσταση του διαδίκου με πληρεξούσιο δικηγόρο. Αντίστοιχα, για τις ποινικές υποθέσεις η βοήθεια είναι δυνατόν να δοθεί τόσο στον κατηγορούμενο όσο και στον παθόντα, υπό προϋποθέσεις. Μεταξύ άλλων, αναφέρει πως σε περίπτωση κακουργηματικών πράξεων νομική βοήθεια δίνεται κατά το στάδιο της προανάκρισης, της ανάκρισης και της συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο, ενώ για πλημμεληματικά αδικήματα μόνο εφόσον προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο.

Ποιοι το δικαιούνται

Οι πολίτες που έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν νομική βοήθεια, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων υποχρεωτικής παροχής της, οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς, εφόσον έχουν νομίμως κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ανεξάρτητα από τις εισοδηματικές προϋποθέσεις, δικαιούχοι νομικής βοήθειας  είναι επίσης όσοι:

α) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους είναι άνεργοι για περισσότερο από 12 μήνες, ακόμη και αν το μέσο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημά τους κατά τα τρία τελευταία έτη υπερβαίνει αυτό της προηγούμενης παραγράφου, όχι όμως σε ποσοστό μεγαλύτερο του 1/3 αυτού.

β) πάσχουν από i) ασθένεια ιδιαίτερης σοβαρότητας, γεγονός που θα πρέπει να προκύπτει από σχετικές γνωματεύσεις δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας ή ii) αναπηρία ποσοστού τουλάχιστον 67%,

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως προϋπόθεση για την παροχή νομικής βοήθειας σε περιπτώσεις άσκησης και υποστήριξης ένδικων βοηθημάτων και μέσων σε κάθε διαδικασία αποτελεί το να μην είναι, προφανώς αβάσιμα ή ασύμφορα. Όπως αναφέρεται, η αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών πριν την διαδικαστική πράξη για την οποία ζητείται νομική βοήθεια, ή πριν την απώτατη ημερομηνία στην οποία η παραδεκτή διενέργεια της αιτούμενης διαδικαστικής πράξης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του νομοσχεδίου, αρμόδιες για την εξέταση των αιτημάτων παροχής νομικής βοήθειας και ο εν γένει συντονισμός και η εποπτεία αυτών,  είναι οι Επιτροπές Νομικής Βοήθειας. Τα μέλη τους, με τριετή θητεία, θα είναι ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του οικείου Εφετείου, ως Πρόεδρό της, δύο δικηγόροι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του οικείου Εφετείου, και δύο δικηγόροι, Πρόεδροι ή μέλη των Διοικητικών

Συμβουλίων των λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων των Πρωτοδικείων της οικείας εφετειακής περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν.

Η χρηματοδότηση

Ειδική πίστωση από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μεταβιβάζεται για κάθε έτος με τη μορφή επιχορήγησης για την κάλυψη της αμοιβής των δικηγόρων και των ασκουμένων δικηγόρων που απασχολούνται ως Συντονιστές, Συνήγοροι και Γραμματείς στο πλαίσιο παροχής της Νομικής Βοήθειας, καθώς και άλλων προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος νομικής βοήθειας.

Τα κριτήρια για τους συνηγόρους

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, οι δικηγόροι που θα λάβουν μέρος, θα πρέπει να έχουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών, εφόσον τα καθαρά ετήσια ατομικά εισοδήματά τους από κάθε πηγή δεν υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ, δεν θα έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά, και δεν θα έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για για τα εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, νόθευσης, δωροδοκίας, τοκογλυφίας, ψευδορκίας, απάτης και απιστίας.

Από τους δικηγόρους στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα Συνηγόρου τουλάχιστον το 50% πρέπει να προέρχεται από όσους ασκούν τη δικηγορία έως 12 έτη. Έργο των Συνηγόρων αποτελεί η παροχή της νομικής βοήθειας σε όσους υπάγονται σε αυτή κατά την κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τις σχετικές αναθέσεις και οδηγίες των Συντονιστών.

SHARE:

24Media Network