109,35 εκατ. ευρώ που δόθηκαν σε αγρότες ζητά η Κομισιόν από την Ελλάδα

ÁÑÃÏÓ-ÌÕÊÇÍÅÓ-11-8-2013-ÌáæéêÞ ç óõãêÝíôñùóç ôùí áãñïôþí ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÊõñéáêÞ ôï ðñùß óôá Öß÷ôéá. Áãñüôåò áðü  ôá ÷ùñéÜ ÌõêÞíåò,Öß÷ôéá,ÌïíáóôçñÜêé,Ìðüñóá, Êïõôóïðüäé,ÌáëáíôñÝíé,Ó÷éíï÷þñé ôïõ äÞìïõ ¶ñãïõò-Ìõêçíþí  ðïõ Ý÷ïõí ðñüâëçìá Üñäåõóçò óõãêåíôñþèçêáí ãéá íá óõæçôÞóïõí êáé íá áðïöáóßóïõí ôñüðïõò ãéá íá ðåñÜóïõí óôçí åíåñãþ ðëÝïí äñÜóç äéåêäéêþíôáò ôçí Üìåóç ïëïêëÞñùóç ôïõ Ýñãïõ ôïõ ÁíáâÜëïõ áöïý ç åðéâßùóç ôùí êáëëéåñãåéþí ôïõò êñßíåôå áðü áõôü.
Óôï ðëåõñü ôùí Áãñïôþí âñÝèçêáí ï õöõðïõñãüò áèëçôéóìïý Ã. Áíäñéáíüò ,ï âïõëåõôÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ Ä. ÊïäÝëáò , ï áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ô. ×åéâéäüðïõëïò , ï äÞìáñ÷ïò ¶ñãïõò-Ìõêçíþí Ä. Êáìðüóïò, ðåñéöåñåéáêïß óýìâïõëïé êáé äçìïôéêïß óýìâïõëïé. 
ÄéåîÞ÷èåé ìéá óõæÞôçóç ìå ðïëëÞ Ýíôáóç ç ïðïßá åîÝöñáæå ôçí áãùíßá ôùí áãñïôþí ãéá ôï áýñéï. Ôï ôåëéêü óõìðÝñáóìá â?? áðüöáóç  Þôáí  üëïé ìáæß åíùìÝíïé óôïí áãþíá ãéá íá êáôáöÝñïõìå íá êåñäéèåß ç õðüèåóç ðïõ ëÝãåôáé ÁíÜâáëïò.
Ôçí óõãêÝíôñùóç áêïëïýèçóå ðïñåßá ôùí áãñïôþí óôá ÷ùñéÜ ÌõêÞíåò êáé Öß÷ôéá.(EUROKINISSI- ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ)
ÁÑÃÏÓ-ÌÕÊÇÍÅÓ-11-8-2013-ÌáæéêÞ ç óõãêÝíôñùóç ôùí áãñïôþí ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÊõñéáêÞ ôï ðñùß óôá Öß÷ôéá. Áãñüôåò áðü ôá ÷ùñéÜ ÌõêÞíåò,Öß÷ôéá,ÌïíáóôçñÜêé,Ìðüñóá, Êïõôóïðüäé,ÌáëáíôñÝíé,Ó÷éíï÷þñé ôïõ äÞìïõ ¶ñãïõò-Ìõêçíþí ðïõ Ý÷ïõí ðñüâëçìá Üñäåõóçò óõãêåíôñþèçêáí ãéá íá óõæçôÞóïõí êáé íá áðïöáóßóïõí ôñüðïõò ãéá íá ðåñÜóïõí óôçí åíåñãþ ðëÝïí äñÜóç äéåêäéêþíôáò ôçí Üìåóç ïëïêëÞñùóç ôïõ Ýñãïõ ôïõ ÁíáâÜëïõ áöïý ç åðéâßùóç ôùí êáëëéåñãåéþí ôïõò êñßíåôå áðü áõôü. Óôï ðëåõñü ôùí Áãñïôþí âñÝèçêáí ï õöõðïõñãüò áèëçôéóìïý Ã. Áíäñéáíüò ,ï âïõëåõôÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ Ä. ÊïäÝëáò , ï áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ô. ×åéâéäüðïõëïò , ï äÞìáñ÷ïò ¶ñãïõò-Ìõêçíþí Ä. Êáìðüóïò, ðåñéöåñåéáêïß óýìâïõëïé êáé äçìïôéêïß óýìâïõëïé. ÄéåîÞ÷èåé ìéá óõæÞôçóç ìå ðïëëÞ Ýíôáóç ç ïðïßá åîÝöñáæå ôçí áãùíßá ôùí áãñïôþí ãéá ôï áýñéï. Ôï ôåëéêü óõìðÝñáóìá â?? áðüöáóç Þôáí üëïé ìáæß åíùìÝíïé óôïí áãþíá ãéá íá êáôáöÝñïõìå íá êåñäéèåß ç õðüèåóç ðïõ ëÝãåôáé ÁíÜâáëïò. Ôçí óõãêÝíôñùóç áêïëïýèçóå ðïñåßá ôùí áãñïôþí óôá ÷ùñéÜ ÌõêÞíåò êáé Öß÷ôéá.(EUROKINISSI- ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ) EUROKINISSI

Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά πίσω από την Ελλάδα εκατομμύρια ευρώ για δαπάνες στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών, την ανάκτηση κονδυλίων της κοινοτικής γεωργικής πολιτικής συνολικού ύψους 109,3 εκατ. ευρώ, τα οποία δαπανήθηκαν αδικαιολόγητα από την Ελλάδα.

Ωστόσο, επειδή ορισμένα από τα ποσά αυτά έχουν ήδη ανακτηθεί, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της σημερινής απόφασης θα είναι περίπου 92 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ, λόγω μη συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ή λόγω πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών. Συνολικά, από 15 κράτη- μέλη της ΕΕ θα ανακτηθούν 335 εκατ. ευρώ, ενώ οι πραγματικές δημοσιονομικές επιπτώσεις θα είναι 304 εκατ. ευρώ.

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εκταμίευση και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), η δε Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει τη σωστή χρησιμοποίηση των κονδυλίων από τα κράτη μέλη.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, θα ανακτηθούν 3,36 εκατ. ευρώ στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Πρόκειται για την επεξεργασία της ντομάτας και την προτεινόμενη διόρθωση για ελλείψεις στους ελέγχους αντιστοιχίας, τους πραγματικούς ελέγχους των εκτάσεων, τους διοικητικούς και λογιστικούς ελέγχους των παραγωγών και των τελικών προϊόντων, καθώς και τους πραγματικούς και λογιστικούς ελέγχους των αποθεμάτων.

Ακόμη, θα ανακτηθούν 1,59 εκατ. ευρώ -με δημοσιονομική επίπτωση 1,55 εκατ. ευρώ- στην πριμοδότηση ζωικού κεφαλαίου. Πρόκειται για προτεινόμενη διόρθωση για ελλείψεις στους επιτόπιους ελέγχους, την απουσία ελέγχου όσον αφορά την περίοδο υποχρεωτικής κατοχής ζώων για το καθεστώς προβατοειδών, καθώς και ελλείψεις στο σύστημα επιβολής κυρώσεων, στους ελέγχους εποπτείας και στις αδικαιολόγητες πληρωμές προς μεμονωμένους αιτούντες για το καθεστώς βοοειδών.

Εξάλλου, θα ανακτηθούν 78,81 εκατ. ευρώ -με δημοσιονομικές επιπτώσεις 66,63 εκατ. ευρώ- για στρεμματικές ενισχύσεις. Πρόκειται για την προτεινόμενη διόρθωση για ελλείψεις όσον αφορά την κατανομή δικαιωμάτων.

Επίσης, θα ανακτηθούν 22,23 εκατ. ευρώ -με δημοσιονομικές επιπτώσεις 21,04 εκατ. ευρώ- για την πολλαπλή συμμόρφωση. Πρόκειται για την προτεινόμενη διόρθωση σχετικά με τον μη καθορισμό και τον μη έλεγχο δύο προτύπων GAEC (καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση), για ελλιπείς ελέγχους όσον αφορά ορισμένες κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ) και για ελλιπείς εκθέσεις ελέγχου, καθώς και για επιεικές σύστημα κυρώσεων.

Τέλος, θα ανακτηθούν 3,36 εκατ. ευρώ, ωστόσο με τις δημκοσιονομικές επιπτώσεις προβλέπεται επιστροφή ποσού ύψους 0,09 εκατ. ευρώ για εκπρόθεσμες πληρωμές. Πρόκειται για την προτεινόμενη διόρθωση για εκπρόθεσμες πληρωμές, την υπέρβαση των ανώτατων δημοσιονομικών ορίων και τη διόρθωση για την εισφορά γάλακτος.

Πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Επιστροφή κονδυλίων, που δόθηκαν σε αγρότες ζητά η ΕΕ

SHARE:

24Media Network