Δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι πρέπει να πληρώσουν επιπλέον ασφάλιση στο ΙΚΑ

ΓΛΥΦΑΔΑ-Φωτιά στο  ΙΚΑ Γλυφάδας.(EUROKINISSI-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ)
ΓΛΥΦΑΔΑ-Φωτιά στο ΙΚΑ Γλυφάδας.(EUROKINISSI-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ) EUROKINISSI

Νέα εγκύκλιος του ΙΚΑ περιγράφει τις περιπτώσεις εργαζομένων του δημοσίου που θα κληθούν να καταβάλουν εισφορές και στο ΙΚΑ

Οι δημόσιοι, οι δημοτικοί και οι κοινοτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θεωρούνται «παλαιοί» ασφαλισμένοι, δηλαδή έχουν έναρξη ασφάλισης πριν από 31.12.1992., εάν παράλληλα με την εργασία τους, παρέχουν και άλλη εργασία σε διαφορετικό εργοδότη σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr, τότε υπάγονται υποχρεωτικά και για τη δεύτερη εργασία τους στην ασφάλιση, μόνο στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ.

Οι «νέοι» ασφαλισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, θα έχουν δικαίωμα να επιλέξουν φορέα ασφάλισης στην περίπτωση που, παράλληλα με την εργασία τους στο δημόσιο, παρέχουν και άλλη εργασία, που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο του ΙΚΑ, που αφορά την ασφάλιση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3863/2010.

Με δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος νόμος, έχει τεθεί σε ισχύ από τις 15 Ιουλίου 2010 και μετά, τονίζεται ότι, θεωρείται ισχυρή η ασφάλιση των υπαλλήλων εκείνων, που ανήκουν στις παραπάνω περιπτώσεις, ακόμα και πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου. Σε περιπτώσεις ασφαλισμένων κατά τις οποίες μετά την 15/7/2010 εκδόθηκαν αποφάσεις ακύρωσης χρόνου ασφάλισης, ανακαλούνται.

Ειδικά για τους νέους ασφαλισμένους, σημειώνεται ότι το δικαίωμα επιλογής φορέα μπορεί να γίνει εντός έξι μηνών από την ανάληψη της δεύτερης απασχόλησης - μισθωτής ή αυτοαπασχόλησης ή την απόκτηση της ιδιότητας. Εάν δεν υποβληθεί αίτηση εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, τότε αναλαμβάνει την υποχρεωτική ασφάλιση του υπαλλήλου, ο φορέας στον οποίο έπιασε, χρονικά, την πρώτη δουλειά. Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, δίνεται το δικαίωμα να επιλεχθεί ασφαλιστικός φορέας εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της συγκεκριμένης εγκυκλίου. Ταυτόχρονα, οι υπάλληλοι αυτοί υποχρεώνονται να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που τους αναλογούν και οι οποίες αντιστοιχούν στην επιλογή τους, χωρίς πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις.

Για τις εισφορές που πρόκειται να αποδοθούν από επιχειρήσεις, το ΙΚΑ διευκρινίζει το χρόνο καταβολής τους. Πιο συγκεκριμένα, για εισφορές που αναλογούν στο διάστημα από 15/7/2010 έως 31/12/2012, τότε η καταληκτική ημερομηνία καταβολής των εισφορών είναι η 30η/6/2015. Αντίθετα για εισφορές της περιόδου από 1/1/2013 έως 31/12/2014 οι ασφαλιστικές εισφορές μπορούν να καταβληθούν έως 31/12/2015.

Τονίζεται ότι για τη μισθολογική περίοδο από 1/1/2015 και μετά η ασφαλιστική τακτοποίηση των απασχολούμενων θα πραγματοποιείται με υποβολή ΑΠΔ.

Αναλυτικά παραδείγματα, ανά περίπτωση ασφαλισμένου

 Δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος εργάζεται π.χ. από 1/6/2009 μέχρι σήμερα παράλληλα σε ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εργασία:

. Εάν είναι «παλαιός» ασφαλισμένος, για την εργασία του αυτή, εξαιρείται από την ασφάλιση του Ιδρύματος για το χρονικό διάστημα από 1/6/2009 μέχρι 14/7/2010, ενώ έχει υποχρέωση ασφάλισης μόνο στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 15/7/2010 και εφεξής.

Επισημαίνεται ότι, εάν παρά ταύτα είχε χωρήσει ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2009 μέχρι 14/7/2010, ο χρόνος θεωρείται ισχυρός.

. Εάν είναι «νέος» ασφαλισμένος, εξαιρείται από την ασφάλιση του Ιδρύματος για το χρονικό διάστημα από την 1/6/2009 μέχρι τις 14/7/2010, ενώ έχει δικαίωμα επιλογής φορέα ασφάλισης από την 15/7/2010.(Σχετ.η υπ'αριθμ. 4 παράγραφος της παρούσας εγκυκλίου).

. Μόνιμος δημοτικός και κοινοτικός υπάλληλος σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, ο οποίος εργάζεται π.χ. από 1/6/2009 μέχρι σήμερα παράλληλα σε ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εργασία:

. Εάν είναι «παλαιός» ασφαλισμένος, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2009 μέχρι 14/7/2010 ασφαλίζεται σε όλους τους κλάδους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ( με επιλογή του κλάδου παροχών ασθενείας σε

είδος), ενώ από 15/7/2010 και εφεξής υπάγεται υποχρεωτικά μόνο στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Μόνιμος δημοτικός και κοινοτικός υπάλληλος σε ΝΠΔΔ των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, ο οποίος εργάζεται π.χ. από 1/6/2009 μέχρι σήμερα παράλληλα σε ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

εργασία.

. Είτε είναι «παλαιός» είτε είναι «νέος» ασφαλισμένος, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολλαπλής απασχόλησης και ασφαλίζεται σε όλους τους κλάδους ( με επιλογή του κλάδου παροχών ασθενείας σε είδος).

Διαβάστε επίσης στα dikaiologitika.gr:

Επιδότηση 40.000 ευρώ σε ανέργους για νέα επιχείρηση

Ανοίγουν οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για τις 6.000 προσλήψεις με επιδότηση

SHARE: