Φορολογικές διαφορές: Πόσοι “κούρεψαν” φόρους και πρόστιμα;

Διαβάζεται σε 4'
Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου iStock

Το δικαίωμα προσφυγής στη ΔΕΔ είναι κατοχυρωμένο και μάλιστα δεν κοστίζει. Είναι, δε, προαπαιτούμενο για να μπορέσει να υπάρξει επόμενο βήμα στις δικαστικές αίθουσες.

Το δρόμο της δικαίωσης “βάδισαν” κάτι παραπάνω από τρεις στους δέκα φορολογούμενους που θέλησαν, το πρώτο πεντάμηνο του έτους, να αμφισβητήσουν αποφάσεις επιβολής φόρων και προστίμων της φορολογικής διοίκησης και προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ (ΔΕΔ).

Η ειδική αυτή υπηρεσία, που είναι επιφορτισμένη με την εξέταση, σε διοικητικό επίπεδο, των προσφυγών, η ΔΕΔ, αφού εξέτασε τις υποθέσεις, σε ένα ποσοστό 32,87% ακύρωσε πρόστιμα, προσαυξήσεις και έξτρα φόρους που είχε επιβάλλει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός για φορολογικές παραβάσεις.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών απέρριψε το 66,13% των προσφυγών που έγιναν από φορολογούμενους και επιχειρήσεις, οι οποίοι αμφισβήτησαν φόρους που τους επιβλήθηκαν.

Ο “χάρτης” των προσφυγών

Σημειώνεται, ότι το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου υποβλήθηκαν 2.501 προσφυγές από φορολογούμενους και επιχειρήσεις. Από τις υποθέσεις που παραπέμφθηκαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών εξετάσθηκαν οι 2.320 και δεκτές έγιναν εν όλω ή εν μέρει 636 υποθέσεις.

Οι υπόλοιπες 1.654 απορρίφθηκαν, ενώ 23 υποθέσεις υποθέσεις απορρίφθηκαν, λόγω εκπνοής της σχετικής προθεσμίας, μέσα στην οποία έπρεπε να εξεταστεί η προσφυγή. Επίσης, επτά φορολογούμενοι παραιτήθηκαν της διαδικασίας. Από το σύνολο των υποθέσεων που απορρίφθηκαν, 891 περιπτώσεις οδηγήθηκαν στα δικαστήρια.

Συνολικά, με βάση τα στοιχεία, της ΑΑΔΕ, από το 2013, οπότε ξεκίνησε η δραστηριότητα της ΔΕΔ, έχουν υποβληθεί 91.139. Από το σύνολο των υποθέσεων εξετάστηκαν οι 86.739 από τις οποίες 46.821 απορρίφθηκαν με αποφάσεις της επιτροπής, 14.971 υποθέσεις απορρίφθηκαν σιωπηρώς καθώς εξέπνευσε η προθεσμία για να εξεταστούν ενώ 652 φορολογούμενοι παραιτήθηκαν από τη διαδικασία. Δεκτές έγιναν εν όλω ή εν μέρει 21.189 υποθέσεις, δηλαδή μόνο το 24,4% των υποθέσεων. Σημειώνεται από το σύνολο των προσφυγών οι 34.937 έχουν φτάσει στα δικαστήρια.

Ο δρόμος για τη ΔΕΔ

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαίωμα προσφυγής στη ΔΕΔ είναι κατοχυρωμένο και μάλιστα δεν κοστίζει. Είναι, δε, προαπαιτούμενο για να μπορέσει να υπάρξει επόμενο βήμα στις δικαστικές αίθουσες, εφόσον, εκτιμηθεί ότι δεν υπάρχει δικαίωση. Δηλαδή, ο κάθε φορολογούμενος/η μπορεί να αμφισβητήσει πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται σε βάρος του/της από τη Φορολογική Αρχή, τόσο σε δικαστικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.

Μόνο, που θα πρέπει πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Με την αίτηση για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δεν απαιτείται παράβολο.

Σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή. Αν δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας.

Οι προσφυγές γίνονται ψηφιακά

Στο μεταξύ, από την 1η Φεβρουαρίου 2023 η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Η υποχρέωση υποβολής αποκλειστικά, μέσω διαδικτύου, της ενδικοφανούς προσφυγής δεν ισχύει για τους φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού, στους οποίους θα παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα χειρόγραφης υποβολής. Σε περίπτωση που υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία ψηφιακής υποβολής, είναι δυνατή η χειρόγραφη υποβολή στην αρμόδια φορολογική αρχή.

Η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να αναφέρει:

  • τα ακριβή στοιχεία του υπόχρεου,
  • την προσβαλλόμενη πράξη,
  • τους λόγους, τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του,
  • τη διεύθυνση στην οποία θα πραγματοποιούνται οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, των πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα εν γένει στοιχεία επικοινωνίας του υπόχρεου.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα