Κερδοφόρα για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο η Alpha Bank

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος την Πέμππτη 27 Φεβρουαρίου 2014, όπου παρουσιάστηκε η έκθεση του διοικητή Γ. Προβόπουλου για το έτος 2013.
(EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος την Πέμππτη 27 Φεβρουαρίου 2014, όπου παρουσιάστηκε η έκθεση του διοικητή Γ. Προβόπουλου για το έτος 2013. (EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ) EUROKINISSI

Κερδοφόρο αποτέλεσμα για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο παρουσίασε η Alpha Bank, ανακοινώνοντας μετά από φόρους κέρδη ύψους 153,5 εκατ. ευρώ και μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, παράλληλα με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 17,8%, την υψηλότερη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών

Με αφορμή τα θετικά αποτελέσματα του εννεαμήνου και συγκεκριμένα του τρίτου τριμήνου του έτους, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Δημ. Μαντζούνης, δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η Alpha Bank επέτυχε κερδοφόρο αποτέλεσμα για πέμπτο συνεχές τρίμηνο, σύμφωνα με τους τεθέντες στόχους και τον στρατηγικό μας σχεδιασμό, διατηρώντας υψηλή λειτουργική κερδοφορία, παρά την απομόχλευση του ισολογισμού, και συνεχίζοντας τη συνετή διαχείριση του κόστους. Επιπλέον, κατ’ εφαρμογήν του σχεδίου μας, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν περαιτέρω, ενώ ο ρυθμός μειώσεώς τους αναμένεται να επιταχυνθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα, καθώς αποδίδουν οι διαρθρωτικές λύσεις που εφαρμόζουμε για την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού. Η χρηματοδοτική βάση της Τραπέζης βελτιώθηκε σημαντικά κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, καθώς συνεχίσθηκε η αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων και η μείωση της χρηματοδοτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος. Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, με ∆είκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 στο 17,8%, τον υψηλότερο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, συμβάλλει στην επιτυχή εφαρμογή του επιχειρησιακού μας σχεδίου».

Aναλυτικότερα, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Alpha Bank έχουν ως εξής:

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2017

-  Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με ∆είκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 17,8%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 9 δισ., τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

-  Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων ανήλθαν σε Ευρώ 931,8 εκατ. το εννεάμηνο 2017, αυξημένα κατά 4,8% σε ετήσια βάση.

-  Τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 2,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν το εννεάμηνο 2017 σε Ευρώ 848,6 εκατ. Ο ∆είκτης Εξόδων/Εσόδων διαμορφώθηκε σε 46,6% έναντι 48,1% το εννεάμηνο του 2016.

-  Τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,8 δισ. και ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 σε Ευρώ 33,9 δισ., έναντι Ευρώ 33,1 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2017.

-  Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 3,4 δισ. το γ ́ τρίμηνο 2017 και συνολικά Ευρώ 6,8 δισ. το εννεάμηνο του 2017. Τον Νοέμβριο 2017, η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA), διαμορφώθηκε σε Ευρώ 7,3 δισ., μειωμένη κατά Ευρώ 5,9 δισ. από τις αρχές του έτους.

-  Μείωση των ∆ανείων σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα κατά Ευρώ 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Αντιστοίχως, μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων κατά Ευρώ 0,2 δισ. το γ ́ τρίμηνο 2017.

-  Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε Ευρώ 761,7 εκατ. το εννεάμηνο 2017, μειωμένες κατά 11,9% σε ετήσια βάση, και αντιστοιχούν σε 171 μονάδες βάσεως.

-  Το εννεάμηνο 2017, τα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε Ευρώ 153,5 εκατ., Συμπεριλαμβανομένης της επιπτώσεως των ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες, τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται σε Ευρώ 85,1 εκατ.

-  Κατά το γ ́ τρίμηνο 2017, το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 1,4% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 486,9 εκατ., επηρεασμένο αρνητικά από τη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων, που αντιστάθμισε το όφελος από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες.

-  Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες μειώθηκαν κατά 7,5% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 79,3 εκατ., σε σύγκριση με την ενισχυμένη επίδοση του β ́ τριμήνου 2017, λόγω της αυξήσεως των προμηθειών χορηγήσεων ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της Τραπέζης σε χρηματοδότηση έργων (project financing) κατά το β ́ τρίμηνο.

-  Τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 814,5 εκατ. το εννεάμηνο 2017, μειωμένα κατά 1,1% σε ετήσια βάση, καθώς συνεχίζεται ο εξορθολογισμός του ∆ικτύου. Ο ∆είκτης Εξόδων/Εσόδων μειώθηκε σε 46,6% το εννεάμηνο 2017 έναντι 48,1% πέρυσι.

-  Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το γ ́ τρίμηνο 2017 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 298,3 εκατ. έναντι Ευρώ 216,6 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και αντιστοιχούν σε 203 μονάδες βάσεως, ως ποσοστό του μέσου όρου χορηγήσεων, έναντι 146 μονάδων βάσεως το προηγούμενο τρίμηνο.

-  Κέρδη μετά από όρους Ευρώ 85,1 εκατ. το εννεάμηνο 2017, συμπεριλαμβανομένων ζημιών μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους Ευρώ 68,5 εκατ., που επιβάρυναν το αποτέλεσμα του β ́ τριμήνου, κυρίως ως αποτέλεσμα της ανακυκλώσεως στα αποτελέσματα του αποθεματικού συναλλαγματικών διαφορών, μετά την ολοκλήρωση της πωλήσεως της θυγατρικής μας στη Σερβία. 
Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού

-  Απομόχλευση Ενεργητικού κατά Ευρώ 1,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμόρφωσή του σε Ευρώ 61,3 δισ., κυρίως λόγω μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 1,1 δισ. και της μειώσεως των υπολοίπων δανείων.

-  Το γ ́ τρίμηνο 2017, τα υπόλοιπα καταθέσεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,8 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε Ευρώ 33,9 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 28,5 δισ., αυξημένα κατά Ευρώ 0,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση, κυρίως από Επιχειρήσεις και της ενισχύσεως του τουρισμού. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων συνέχισαν το σταθερό ρυθμό ανακάμψεως, αυξημένα κατά Ευρώ 0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση.

-  Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά Ευρώ 3,4 δισ. το γ ́ τρίμηνο 2017 και ανήλθε σε Ευρώ 11,6 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των αυξημένων διατραπεζικών συναλλαγών (repos), της περαιτέρω μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και των εισροών καταθέσεων. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε Ευρώ 8,4 δισ., μειωμένη κατά Ευρώ 3 δισ., ενώ η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώθηκε κατά Ευρώ 0,4 δισ., σε Ευρώ 3,2 δισ.

-  Το γ ́ τρίμηνο 2017, τα ∆άνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 283 εκατ., μετά από διαγραφές. Ο ∆είκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 37,3% για τον Όμιλο, με τον αντίστοιχο ∆είκτη Καλύψεως να ανέρχεται σε 68%. Αντιστοίχως, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 211 εκατ. μετά από διαγραφές, κατά το γ ́ τρίμηνο 2017. Ο ∆είκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 53,6%, ενώ ο αντίστοιχος ∆είκτης Καλύψεως ανήλθε σε 48%.

-  Οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 15 δισ. και αντιστοιχούν στο 25,6% του δανειακού χαρτοφυλακίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες
SHARE: