'Κλειδί' για τη μείωση κόκκινων δανείων, οι διαγραφές

'Κλειδί' για τη μείωση κόκκινων δανείων, οι διαγραφές
COPYRIGHT: GEORGIA PANAGOPOULOU

Τη διετία 2018 – 2019 αναμένεται μεγαλύτερος ρυθμός μείωσης επισφαλειών, με το σχετικό δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, να πέφτει στο 33,9%. Κυριότερος μοχλός μείωσης ήταν οι διαγραφές και λιγότερο οι πωλήσεις, εισπράξεις και ρευστοποιήσεις. Τα αναλυτικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας

Βελτίωση κατά τρίτο συνεχές τρίμηνο, στον περιορισμό των καθυστερούμενων δανείων, διαπιστώνει για το τέλος του 2016 η Τράπεζα της Ελλάδος, υπογραμμίζοντας την επίτευξη των στόχων των τραπεζών όπως έχου επιμέρους τεθεί για στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια ( με οριακή απόκλιση στα στεγαστικά). Τα στοιχεία αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της δεύτερης έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, με ημερομηνία αναφοράς την 31 Δεκεμβρίου 2016. Σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να παρέχει σε τριμηνιαία βάση μια συνολική εικόνα για την εξέλιξη των επιχειρησιακών στόχων και επιλεγμένων δεικτών απόδοσης που έχουν τεθεί από τις ελληνικές τράπεζες.

Ενδεικτικός ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) που ακολούθησε πτωτική πορεία γιαπρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης, αν και παρά τη μείωση, παραμένει υψηλός.  Αυτό που για τρίτο συνεχές τρίμηνο μειώθηκε, ήταν το ύψος των υπολοίπων των ΜΕΑ.

Κατά κύριο λόγο, η μείωση των κόκκινων ανοιγμάτων οφείλεται σε διαγραφές χρεών, ιδιαίτερα στο επιχειρηματικό και το καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο. Η μείωση αντίστοιχα από εισπράξεις, ρευστοποιήσεις και πωλήσεις, ήταν περιορισμένη.

Παρά τη μείωση, ο δείκτης ΜΕΑ παραμένει υψηλός σε όλα τα χαρτοφυλάκια. Στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2016, ο δείκτης ΜΕΑ άγγιζε το 41,5% για το στεγαστικό, το 54,0% για το καταναλωτικό και το 44,6% για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο. Συγκεκριμένα, στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο παρατηρείται ιδιαίτερα χαμηλή ποιότητα στο χαρτοφυλάκιο των ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 68,3%), καθώς και στο χαρτοφυλάκιο των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ - δείκτης ΜΕΑ: 58,9%). Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω, καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στο χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 26,7%) και στα ναυτιλιακά δάνεια (δείκτης ΜΕΑ: 33,0%).

Οπως φαίνεται και στον σχετικό πίνακα – που  παρουσιάζει συνοπτικά τους βασικότερους στόχους και δείκτες απόδοσης για το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου, για την περίοδο Ιουνίου 2016 – Δεκεμβρίου 2019 (ποσά σε δισεκ. ευρώ) -  το αρχικό υπόλοιπο των ΜΕΑ (Ιούνιος 2016) για το σύνολο των ελληνικών εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών αγγίζει τα 106,9 δισεκ. ευρώ (σημειώνεται ότι στα αναφερόμενα ανοίγματα δεν περιλαμβάνονται εκτός ισολογισμού στοιχεία ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ περίπου). Οι τράπεζες έθεσαν ως στόχο τη μείωση του υπολοίπου των ΜΕΑ κατά 38% για την περίοδο Ιουνίου 2016 – Δεκεμβρίου 2019, διαμορφώνοντας το αναμενόμενο υπόλοιπο των ΜΕΑ στα 66,7 δισεκ. ευρώ στο τέλος του 2019.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, το μεγαλύτερο ποσοστό της μείωσης θα επιτευχθεί κατά τα δύο τελευταία έτη, το 2018 και το 2019. Η μείωση εκτιμάται ότι θα προέλθει κυρίως από τις επιτυχείς ρυθμίσεις δανείων (δηλαδή την αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων που βρίσκονται επί του παρόντος σε καθυστέρηση), από διαγραφές δανείων, καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, από ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων και μεταβιβάσεις δανείων. Αντίθετα, αρνητική συμβολή στην περαιτέρω μείωση των υπολοίπων MEA εκτιμάται ότι θα έχει η συσσώρευση νέων MEA, η οποία αναμένεται τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2017. Με βάση τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι στο τέλος του 2019 ο δείκτης ΜΕΑ θα υποχωρήσει στο 33,9%.

Αναλυτικά οι παράγοντες μείωσης του υπολοίπου των ΜΕΑ απεικονίζονται παρακάτω:

Κατά την ίδια περίοδο, τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια - ΜΕΔ) αναμένεται να μειωθούν κατά 49%, από 78,3 δισεκ. ευρώ τον Ιούνιο του 2016 σε 40,2 δισεκ. ευρώ το 2019. Ο σχετικός δείκτης ΜΕΔ αναμένεται να μειωθεί από 37% σε 20% για την ίδια χρονική περίοδο. Η μεγαλύτερη μείωση του υπόλοιπου, καθώς και του δείκτη ΜΕΔ, συγκριτικά με τα αντίστοιχα μεγέθη των ΜΕΑ σχετίζεται κυρίως με την ελάχιστη περίοδο ενός έτους σε καθεστώς επιτήρησης, που απαιτείται από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ώστε να αναταξινομηθούν ρυθμισμένα δάνεια από τα ΜΕΑ προς τα εξυπηρετούμενα.

Επιπρόσθετα, ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τη συμβολή των επιμέρους χαρτοφυλακίων στη μείωση του υπολοίπου των ΜΕΑ για την περίοδο Ιουνίου 2016 – Δεκεμβρίου 2019:

Επιπλέον των στόχων που αφορούν στο ύψος των ΜΕΑ και ΜΕΔ, έχουν τεθεί και στόχοι, μέσω των οποίων παρακολουθείται η απόδοση των τραπεζών κατά τη διαχείριση των ανοιγμάτων αυτών.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος : Σχετικός σύνδεσμος: Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (Απρίλιος 2017).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες
SHARE: