Πέντε ευρωπαϊκά προγράμματα διασύνδεσης πολιτισμού, αγροδιατροφής και τουρισμού στην Ηλεία

Πέντε ευρωπαϊκά προγράμματα διασύνδεσης πολιτισμού, αγροδιατροφής και τουρισμού στην Ηλεία

Στόχος η βελτίωση του καινοτόμου χαρακτήρα του τουριστικού κλάδου, η έμφαση σε καινοτόμα προϊόντα, οι διαδικασίες και υπηρεσίες, που λειτουργούν υποστηρικτικά στο πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της Ηλείας.

Με προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ και με πρόβλεψη για 10 νέες θέσεις εργασίας, μπαίνουν σε φάση υλοποίησης 5 ευρωπαϊκά προγράμματα που θα συνδέσουν τον πολιτισμό και την αγροδιατροφή, με τον τουρισμό στην Ηλεία.

«Ξεκινάμε από την Ηλεία την καινοτομία στον τουρισμό, γιατί τουρισμός και Ηλεία είναι συνδεδεμένες έννοιες και γιατί οι αρχές του προγράμματος «InnoXenia», μπορούν να έχουν εφαρμογή στην Ηλεία, όπου συναντώνται η ιστορία, ο πολιτισμός, ο Ολυμπισμός και το πλούσιο φυσικό απόθεμα,» αναφέρει χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

ADVERTISING

Στο έργο προβλέπεται η δικτύωση δημόσιου, ιδιωτικού τομέα, φορέων έρευνας - ανάπτυξης και κοινωνικών φορέων, που αποτελούν την τουριστική κοινότητα στον γεωγραφικό χώρο Αδριατικής – Ιονίου, μέσω μίας Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τον Τουρισμό. Παράλληλα, η δημιουργία ενός Παρατηρητήριου Τουριστικών Καινοτομιών θα αποτελέσει το υπόβαθρο για την ανάπτυξη ενός νέου τουριστικού μοντέλου στον χώρο της Αδριατικής, το οποίο θα ενισχυθεί με ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για Καινοτομίες στον Τουρισμό.

Αναλυτικά τα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται στην Ηλεία

INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020 - «Βαλκανικό Δίκτυο Ιδεών Αειφόρου Καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό τομέα».

Στόχος του έργου BalkaNet είναι η εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής. Μέσω αυτού δίνεται η δυνατότητα να βελτιωθούν οι ευκαιρίες για τη διακρατική συνεργασία στην περιοχή παρέμβασης του έργου, αποδεικνύοντας ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα λειτουργικό δίκτυο μέσω των τοπικών ΜΜΕ και ερευνητικών κέντρων με ιδιαίτερη έμφαση την καινοτομία. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε156.775 ευρώ και ολοκληρώνεται στα τέλη του 2019.

CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες - Υποστήριξη της θερμοκοίτισης σε καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε θεματικούς τομείς ενδιαφέροντος της περιοχής του Προγράμματος.

Προκειμένου να ευνοηθεί και να υποστηριχθεί η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα στις ΜΜΕ επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, διαμορφώνεται ένα νέο μοντέλο λειτουργίας των θερμοκοιτίδων το οποίο θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την καινοτομία σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας από τις ανάγκες για καινοτομία, θα ενεργοποιηθεί η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων με στόχο να διαμορφωθεί  ένα οικοσύστημα που θα αποτελείται από επιχειρήσεις, εργαστήρια καινοτομίας και ερευνητικά κέντρα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 260.530 ευρώ και ολοκληρώνεται το 2020.

CROSSTHEGAP: - Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη- « Accessibility for social and cultural inclusion».

Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την βελτίωση της πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες σε δημόσιους χώρους, καθώς και με άλλες δράσεις κοινωνικής ένταξης.

Προβλέπονται πιλοτικές παρεμβάσεις όπως: αρχιτεκτονικά και πολιτιστικά μονοπάτια σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, μοντελοποίηση και εκτύπωση σε 3D μουσείων ή πολιτιστικών κέντρων, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν την εμπειρία της αφής μουσείο για τους τυφλούς,  δημιουργία χαρτών αφής και ανάγλυφη γραφή για τυφλούς σε 3D εκτύπωση.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι υπάρχει αναγκαιότητα για την αποκατάσταση πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες θα υλοποιηθούν δράσεις παρεμβάσεων διαμόρφωσης πρόσβασης στο Νέο Μουσείο και στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας με την συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 403.951 ευρώ και θα ολοκληρωθεί το 2020.

Προώθηση ελκυστικότητας περιοχής μέσω πεζοπορίας και εισαγωγή μιας διαφορετικής τουριστικής προσέγγισης  - Promoting Area Attractiveness through Hikingand Introducing a Different Touristic Approach.

Το έργο «P.A.T.H.» εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση» και συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου 2.1 «Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων ως εδαφικό πλεονέκτημα της περιοχής του προγράμματος» και υλοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας.

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία θεματικών διαδρομών (υδροβιότοποι, ορεινά μονοπάτια, ιστορικές διαδρομές) χρησιμοποιώντας σημάνσεις, διαδραστικούς χάρτες και εφαρμογές, που επιτρέπουν σε κάθε επισκέπτη ξεχωριστά να περιηγηθεί στις επιλεγμένες διαδρομές. Οι διαδρομές θα είναι θεματικές με τα εξής: δρομολόγια υγροτόπων (Αγρίνιο, Ηλεία), ορεινά μονοπάτια (Αχαΐα, Αγρίνιο), ιστορικές διαδρομές - ανακαλύψεις αρχαίων θεάτρων (Αιτωλοακαρνανία).

Τα βασικά αποτελέσματα του έργου θα είναι η δημιουργία 30 θεματικών διαδρομών στην Δυτική Ελλάδα (10 ανά Περιφερειακή Ενότητα) και 21 θεματικών διαδρομών στην Ιταλία, η αξιοποίηση 150 κωδικών σημείων QR και 5 εξατομικευμένων διαδρομών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία.

Η πρωτοτυπία του έργου έγκειται στην προσέγγισή του για τη βελτίωση της εξατομικευμένης εμπειρίας, παρέχοντας νέα εργαλεία και μέσα, που επιτρέπουν στους επισκέπτες, τους ντόπιους και τους χρήστες να καταγράφουν τις ιστορίες τους, τα ενδιαφέροντά τους, καθιστώντας την εμπειρία των θεματικών διαδρομών μοναδική.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 134.970 ευρώ και θα ολοκληρωθεί το 2020.

«InnoXenia»: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου

Στο έργο προβλέπεται δικτύωση μεταξύ των μελών, μέσω μίας Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τον Τουρισμό, και ενεργό συμμετοχή τους σε όλες τις δράσεις του. Συμβάλει στην άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων που υφίστανται στον ιδιαίτερα κρίσιμο για την οικονομία τομέα του Τουρισμού με τη δημιουργία της Τουριστικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας και τη δικτύωση – ενεργό εμπλοκή παραγόντων του δημοσίου, ιδιωτικού τομέας, τους φορείς έρευνας, ανάπτυξης και τους κοινωνικούς φορείς.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 155.000,00 ευρώ.

SHARE:

24Media Network