Ποιοι αγρότες απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων

ÁÑÃÏÓ-ÌÕÊÇÍÅÓ-11-8-2013-ÌáæéêÞ ç óõãêÝíôñùóç ôùí áãñïôþí ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÊõñéáêÞ ôï ðñùß óôá Öß÷ôéá. Áãñüôåò áðü  ôá ÷ùñéÜ ÌõêÞíåò,Öß÷ôéá,ÌïíáóôçñÜêé,Ìðüñóá, Êïõôóïðüäé,ÌáëáíôñÝíé,Ó÷éíï÷þñé ôïõ äÞìïõ ¶ñãïõò-Ìõêçíþí  ðïõ Ý÷ïõí ðñüâëçìá Üñäåõóçò óõãêåíôñþèçêáí ãéá íá óõæçôÞóïõí êáé íá áðïöáóßóïõí ôñüðïõò ãéá íá ðåñÜóïõí óôçí åíåñãþ ðëÝïí äñÜóç äéåêäéêþíôáò ôçí Üìåóç ïëïêëÞñùóç ôïõ Ýñãïõ ôïõ ÁíáâÜëïõ áöïý ç åðéâßùóç ôùí êáëëéåñãåéþí ôïõò êñßíåôå áðü áõôü.
Óôï ðëåõñü ôùí Áãñïôþí âñÝèçêáí ï õöõðïõñãüò áèëçôéóìïý Ã. Áíäñéáíüò ,ï âïõëåõôÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ Ä. ÊïäÝëáò , ï áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ô. ×åéâéäüðïõëïò , ï äÞìáñ÷ïò ¶ñãïõò-Ìõêçíþí Ä. Êáìðüóïò, ðåñéöåñåéáêïß óýìâïõëïé êáé äçìïôéêïß óýìâïõëïé. 
ÄéåîÞ÷èåé ìéá óõæÞôçóç ìå ðïëëÞ Ýíôáóç ç ïðïßá åîÝöñáæå ôçí áãùíßá ôùí áãñïôþí ãéá ôï áýñéï. Ôï ôåëéêü óõìðÝñáóìá â?? áðüöáóç  Þôáí  üëïé ìáæß åíùìÝíïé óôïí áãþíá ãéá íá êáôáöÝñïõìå íá êåñäéèåß ç õðüèåóç ðïõ ëÝãåôáé ÁíÜâáëïò.
Ôçí óõãêÝíôñùóç áêïëïýèçóå ðïñåßá ôùí áãñïôþí óôá ÷ùñéÜ ÌõêÞíåò êáé Öß÷ôéá.(EUROKINISSI- ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ)
ÁÑÃÏÓ-ÌÕÊÇÍÅÓ-11-8-2013-ÌáæéêÞ ç óõãêÝíôñùóç ôùí áãñïôþí ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÊõñéáêÞ ôï ðñùß óôá Öß÷ôéá. Áãñüôåò áðü ôá ÷ùñéÜ ÌõêÞíåò,Öß÷ôéá,ÌïíáóôçñÜêé,Ìðüñóá, Êïõôóïðüäé,ÌáëáíôñÝíé,Ó÷éíï÷þñé ôïõ äÞìïõ ¶ñãïõò-Ìõêçíþí ðïõ Ý÷ïõí ðñüâëçìá Üñäåõóçò óõãêåíôñþèçêáí ãéá íá óõæçôÞóïõí êáé íá áðïöáóßóïõí ôñüðïõò ãéá íá ðåñÜóïõí óôçí åíåñãþ ðëÝïí äñÜóç äéåêäéêþíôáò ôçí Üìåóç ïëïêëÞñùóç ôïõ Ýñãïõ ôïõ ÁíáâÜëïõ áöïý ç åðéâßùóç ôùí êáëëéåñãåéþí ôïõò êñßíåôå áðü áõôü. Óôï ðëåõñü ôùí Áãñïôþí âñÝèçêáí ï õöõðïõñãüò áèëçôéóìïý Ã. Áíäñéáíüò ,ï âïõëåõôÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ Ä. ÊïäÝëáò , ï áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ô. ×åéâéäüðïõëïò , ï äÞìáñ÷ïò ¶ñãïõò-Ìõêçíþí Ä. Êáìðüóïò, ðåñéöåñåéáêïß óýìâïõëïé êáé äçìïôéêïß óýìâïõëïé. ÄéåîÞ÷èåé ìéá óõæÞôçóç ìå ðïëëÞ Ýíôáóç ç ïðïßá åîÝöñáæå ôçí áãùíßá ôùí áãñïôþí ãéá ôï áýñéï. Ôï ôåëéêü óõìðÝñáóìá â?? áðüöáóç Þôáí üëïé ìáæß åíùìÝíïé óôïí áãþíá ãéá íá êáôáöÝñïõìå íá êåñäéèåß ç õðüèåóç ðïõ ëÝãåôáé ÁíÜâáëïò. Ôçí óõãêÝíôñùóç áêïëïýèçóå ðïñåßá ôùí áãñïôþí óôá ÷ùñéÜ ÌõêÞíåò êáé Öß÷ôéá.(EUROKINISSI- ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ) EUROKINISSI

Πώς θα φορολογηθούν φέτος οι αγρότες

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης φορολογικών στοιχείων οι αγρότες που υπάγονται στo ειδικό καθεστώς ΦΠΑ με ακαθάριστα έσοδα - κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο - έως 10.000 ευρώ και δικαιώματα ενιαίας ενίσχυση έως 5.000 ευρώ.

Αυτό διευκρινίζεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τους αγρότες που είναι υποχρεωμένοι να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία με το νέο καθεστώς που ισχύει από 1.1.2014

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται επίσης ότι το καθεστώς αυτό ισχύει και για μισθωτούς και συνταξιούχους που δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, αλλά ασκούν αγροτική εκµετάλλευση.

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια της απαλλαγής θα πρέπει να συντρέχουν και τα δύο ταυτόχρονα προκειµένου να ισχύσει η απαλλαγή.

Σε ότι αφορά τους αγρότες που κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο πραγµατοποίησαν ακαθάριστα έσοδα και είχαν δικαίωµα να λάβουν δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης άνω των οριζοµένων ορίων αλλά δεν θα ασκήσουν την αγροτική τους εκµετάλλευση από 1.1.2014 ούτε δικαιούνται να λάβουν δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης, δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.

Εάν µέχρι το τέλος της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου δεν είναι γνωστό το ύψος των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης που δικαιούται ο αγρότης, λαµβάνεται υπόψη το ποσό της προπροηγούµενης διαχειριστικής περιόδου.

Εάν ο αγρότης δεν δικαιούται να λάβει δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης εντός του έτους, θεωρείται ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο και δεν λαµβάνονται υπόψη ποσά παλαιότερων χρήσεων.

Ακόμη εάν στο ποσό της ενιαίας ενίσχυσης περιέχονται και ποσά που αφορούν άλλες χρήσεις, για την πλήρωση του εν λόγω κριτηρίου, λαµβάνεται υπόψη µόνο το ποσό της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά τη χρήση που εξετάζεται.

SHARE:

24Media Network