Τράπεζες: Καμπανάκι για νέο κύμα κόκκινων δανείων ύψους 4,8 δις. ευρώ

Τράπεζες: Καμπανάκι για νέο κύμα κόκκινων δανείων ύψους 4,8 δις. ευρώ
Τράπεζα iStock

Τα δάνεια σε καθυστέρηση έως 90 ημέρες αυξήθηκαν κατά 25,3%, με αποτέλεσμα να ανέλθουν σε 5,0 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2022. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τα επιχειρηματικά δάνεια σε καθυστέρηση.

Στην «μονάδα εντατικής θεραπείας» έχουν θέσει οι τράπεζες μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 4,8 δις. ευρώ καθώς εκτιμάται ότι έχουν μεγάλες πιθανότητες να μην αποπληρωθούν.

Την ίδια στιγμή και σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ, αύξηση παρουσιάζουν τα δάνεια σε καθυστέρηση από 1 έως 90 ημέρες ενώ δάνεια 5,2 δισ. ευρώ παρουσιάζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών (και δεν έχουν καταγγελθεί), με το 75,5% αυτών να είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους.

Αναλυτικότερα και με βάση τα στοιχεία τέλους α΄ εξαμήνου 2022 που παρουσιάζει η ΤτΕ, η διάρθρωση και μεταβολή των ΜΕΔ έχει έως εξής:

Τα δάνεια αβέβαιης είσπραξης ανήλθαν σε 4,8 δισ. ευρώ (32% των ΜΕΔ) το α΄ εξάμηνο του 2022, μειωμένα κατά 26,3% σε σχέση με το τέλος του 2021 (6,5 δισ. ευρώ). Τα δάνεια σε καθυστέρηση από 1 έως 90 ημέρες (πρώιμες ληξιπρόθεσμες οφειλές) αυξήθηκαν κατά 25,3%, με αποτέλεσμα να ανέλθουν σε 5,0 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2022 από 4,0 δισ. ευρώ το τέλος του 2021. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τα επιχειρηματικά δάνεια σε καθυστέρηση 1 έως 30 ημέρες. Ο λόγος των δανείων τα οποία είναι σε καθυστέρηση από 1 έως 90 ημέρες προς το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά το α΄ εξάμηνο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 3,8% το α΄ εξάμηνο του 2022, έναντι 3,2% στο τέλος του 2021.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι καταγγελμένες απαιτήσεις – denounced) υποχώρησαν περαιτέρω το α΄ εξάμηνο του 2022 και διαμορφώθηκαν σε 5,2 δισ. ευρώ (34,7% των ΜΕΔ), μειωμένα κατά 9,3% σε σχέση με το τέλος του 2021 (5,7 δισ. ευρώ). Ωστόσο, το 75,5% των ΜΕΔ που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία (δηλ. οφειλές 3,9 δισ. ευρώ) είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το τέλος του 2021 (70,4%). Το αντίστοιχο ποσοστό καθυστέρησης για τα επιχειρηματικά δάνεια ανέρχεται σε 83,8%, για τα στεγαστικά σε 51,9% και για τα καταναλωτικά δάνεια διαμορφώνεται σε 65,8%. Παράλληλα, το 33,0% των ΜΕΔ αφορά καταγγελμένες απαιτήσεις (denounced), οι οποίες το α΄ εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 4,9 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 20,3% σε σχέση με το τέλος του 2021 (6,2 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω των συναλλαγών πωλήσεων μέσω τιτλοποίησης.

Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης των ΜΕΔ

Σχετικά με τους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης της διαχείρισης των ΜΕΔ για το α΄ εξάμηνο του 2022, παρατηρούνται τα εξής:

  • Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΔ από προβλέψεις διαμορφώθηκε το α΄ εξάμηνο του 2022 σε 41,9% από 42,1% στο τέλος του 2021. Ειδικότερα, οι προβλέψεις που είχαν σωρευτικά σχηματίσει οι τράπεζες έως το τέλος του α΄ εξαμήνου του 2022 για την κάλυψη των ΜΕΔ ανέρχονταν σε 6,2 δισ. ευρώ, έναντι 7,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις συναλλαγές τιτλοποίησης και πώλησης ΜΕΔ που πραγματοποιήθηκαν εντός του εξαμήνου. Επισημαίνεται ότι το επίπεδο του δείκτη κάλυψης των ΜΕΔ από προβλέψεις στην Ελλάδα υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου (β΄ τρίμηνο 2022: 43,8%).
  • Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΔ από εξασφαλίσεις το α΄ εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε 57,1%, σημειώνοντας οριακή πτώση σε σχέση με το τέλος του 2021 (57,5%), ενώ ο δείκτης κάλυψης ρυθμισμένων ΜΕΔ από εξασφαλίσεις ανήλθε σε 65,9% έναντι 65,8% στο τέλος του 2021.
  • Το σύνολο των ρυθμισμένων (forborne) δανείων υποχώρησε στα 12,8 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 8,7% των συνολικών δανείων το α΄ εξάμηνο του 2022, σε σχέση με το τέλος του 2021 (10,6%, ήτοι 15,2 δισ. ευρώ). Η μείωση των ρυθμισμένων δανείων από τον Ιούνιο του 2021 οφείλεται κυρίως στις συναλλαγές τιτλοποίησης και πώλησης ΜΕΔ που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια. Επισημαίνεται ότι το 13,8% των ήδη ρυθμισμένων δανείων εμφανίζει καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, ποσοστό που παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το τέλος του 2021.
  • Το 65,7% των ΜΕΔ άνω των 90 ημερών δεν έχει ρυθμιστεί, έναντι 63,3% στο τέλος του 2021, ενώ τα ποσοστά για τα στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια ανέρχονται σε 63,8%, 77,0% και 64,1% αντίστοιχα.
  • Οι διαγραφές δανείων το α΄ εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 0,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 0,2 δισ. ευρώ αφορούν καταγγελμένες απαιτήσεις, κυρίως επιχειρηματικών δανείων.
  • Κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου του 2022 οι ροές από εξυπηρετούμενα δάνεια προς μη εξυπηρετούμενα ήταν 1,329 δισ. ευρώ, ενώ οι ροές από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τα εξυπηρετούμενα ήταν 1,179 δισ. ευρώ, αφήνοντας καθαρές ροές προς μη εξυπηρετούμενα δάνεια 150 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η τάση που παρατηρήθηκε κατά το α΄ τρίμηνο του 2022 για αρνητικές καθαρές ροές προς ΜΕΔ αντιστράφηκε κατά το β΄ τρίμηνο και είναι πάλι θετικές.
  • 0,5 δισ. ευρώ, ήτοι 3,1% των ΜΕΔ, αφορούν απαιτήσεις που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς νομικής προστασίας και για τις οποίες εκκρεμεί η έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Από αυτά, 0,2 δισ. ευρώ αφορούν απαιτήσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί. Τα δάνεια αυτής της κατηγορίας αφορούν είτε φυσικά πρόσωπα (π.χ. ν. 3869/201029) είτε νομικά πρόσωπα (π.χ. ν. 4307/2014, Πτωχευτικός Κώδικας). Σχετικά με τις επιμέρους κατηγορίες, περίπου το 5,6% των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων έχει υπαχθεί σε καθεστώς νομικής προστασίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα καταναλωτικά δάνεια είναι 4,5%.
  • Ο ρυθμός αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rate) ανήλθε το β΄ τρίμηνο του 2022 σε 3,2% και ο δείκτης αθέτησης (default rate) σε 0,6%. Το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο εμφανίζει τον υψηλότερο ρυθμό αποκατάστασης (8,1%), ενώ το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο τον χαμηλότερο (1,9%).
  • Το μεγαλύτερο μέρος των ρυθμισμένων δανείων αφορά μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις σε ποσοστό 65,8% επί του συνόλου, ενώ ακολουθούν οι βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις με 31,5% και οι λύσεις οριστικής διευθέτησης με ποσοστό 2,7%. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ρυθμισμένων δανείων για το α΄ εξάμηνο του 2022 παραμένει υψηλό (43,7%) αν και εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένο σε σχέση με το 2021 (47,5%).

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα