ΤΧΣ: Προσυπέγραψε τις “Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής” των Ηνωμένων Εθνών

ΤΧΣ: Προσυπέγραψε τις “Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής” των Ηνωμένων Εθνών

Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών αποσκοπούν στην εναρμόνιση των επιχειρηματικών αποφάσεων των τραπεζών με τους στόχους και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Το ΤΧΣ, στρατηγικός μέτοχος των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, προσυπέγραψε τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τους 170+ φορείς που τις έχουν συνυπογράψει μέχρι σήμερα. Tο Ταμείο, υιοθετώντας τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, επιβεβαιώνει έμπρακτα την ενεργή στήριξή του προς τις ελληνικές Συστημικές Τράπεζες για την εφαρμογή των εν λόγω Αρχών.

Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών αποσκοπούν στην εναρμόνιση των επιχειρηματικών αποφάσεων των τραπεζών με τους στόχους και τις ανάγκες της κοινωνίας. Οι έξι Αρχές παρέχουν το πλαίσιο για ένα κοινωνικά υπεύθυνο τραπεζικό σύστημα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη θετική συνεισφορά του τραπεζικού συστήματος προς το κοινωνικό σύνολο. Οι Αρχές προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη διαφάνεια αναφορικά με τον τρόπο που τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των τραπεζών δημιουργούν αξία για τους πελάτες, τους επενδυτές, καθώς και την ευρύτερη κοινωνία, και ταυτόχρονα έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Στρατηγικός στόχος του ΤΧΣ, από την ίδρυσή του, είναι η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών και της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων τους. Η βελτίωση αυτή επιτυγχάνεται με την αύξηση της ευαισθητοποίησης για ζητήματα συνολικά του τομέα και τη δημιουργία μίας κατάλληλης «Κουλτούρας Εταιρικής Διακυβέρνησης», συμπεριλαμβανομένης της πλήρους διαφάνειας των δραστηριοτήτων του Ταμείου, καθώς και με την αξιολόγηση της ποιότητας της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το ΤΧΣ θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις Τράπεζες για την ενίσχυση της συνεισφοράς του τραπεζικού κλάδου στην κοινωνία με βάση, μεταξύ άλλων, τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής. Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες καλούνται να προσδώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις ορθές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και κουλτούρας προς όφελος των πελατών, των υπαλλήλων και των μετόχων τους, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας.

Το ΤΧΣ είναι πεπεισμένο ότι η εφαρμογή των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών θα ενισχύσει την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, υλοποιώντας την υπόσχεση ότι «το μέλλον της τραπεζικής βρίσκεται στη χρηματοδότηση του μέλλοντος».

Σημειώνεται ότι οι “Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής” της Χρηματοδοτικής Πρωτοβουλίας του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών είναι έξι και διαμορφώνουν το πλαίσιο για μία τραπεζική λειτουργία που να υποστηρίζει την αειφόρο ανάπτυξη έτσι, ώστε να αναδειχθεί η θετική συνεισφορά του τραπεζικού κλάδου στην κοινωνία. Τις Αρχές συνυπέγραψαν 130 τράπεζες από 49 διαφορετικές χώρες τον Σεπτέμβριο 2019.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στηρίζει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής και συνεργάζεται στενά με τις συστημικές Τράπεζες προκειμένου να ενισχυθεί η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που στηρίζουν την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα