Υπέρβαση του προϋπολογισμού του 2015: Αυξημένα έσοδα και μείωση του ελλείμματος

Υπέρβαση του προϋπολογισμού του 2015: Αυξημένα έσοδα και μείωση του ελλείμματος

Πλεόνασμα εσόδων 1,9 δισ. ευρώ εμφανίζουν τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού 2015

Την υπέρβαση των εσόδων του προϋπολογισμού το 2015 κατά 1,9 δισ. ευρώ από τον στόχο που είχε τεθεί επιβεβαιώνουν τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Η υπεραπόδοση των εσόδων προκαλεί ικανοποίηση στην κυβέρνηση και αναμένεται να αποτελέσει το ισχυρό χαρτί του οικονομικού επιτελείου στη διαπραγμάτευση με τους Θεσμούς που αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής πολιτικής.

Η θετική αυτή εξέλιξη στα έσοδα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, στις αυξημένες εισπράξεις εσόδων από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και τον ΕΝΦΙΑ ενώ υπέρβαση από τον στόχο παρουσίασαν και άλλες βασικές κατηγορίες εσόδων, όπως ο ΦΠΑ και ο φόρος συναλλαγών ενώ μεγάλη αύξηση, επιπλέον του στόχου, σημειώθηκε και στα μη φορολογικά έσοδα κατά 351 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015, σημειώθηκε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,270 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,872 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2014 και αναθεωρημένου στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,257 δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 2015 ανήλθε σε 3,530 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,697 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και αναθεωρημένου στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 2,573 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 51,421 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,670 δισ. ευρώ ή 3,1 % έναντι του στόχου.

Ωστόσο η απόκλιση αυτή οφείλεται στα μη εισπραχθέντα έσοδα από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFA's & SMP's) ύψους 3.591 εκατ. Ευρώ, τα οποία ούτως ή άλλως δεν υπολογίζονται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ορισμό του Προγράμματος. Συνεπώς προκύπτει υπερεκτέλεση των εσόδων σε ταμειακή βάση ύψους 1,921 δισ. ευρώ όπως σημειώνει το υπουργείο Οικονομικών

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 46,589 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,030 δισ. ευρώ ή 4,2 % έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.

Η απόκλιση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οφείλεται στην ανωτέρω υστέρηση των εσόδων από ANFAs & SMPs, που εν μέρει αντισταθμίζεται από την υπερεκτέλεση σε άλλες κατηγορίες εσόδων.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κατηγορίες εσόδων:

- Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 187 εκατ. ευρώ ή 2,5%,

- Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 79 εκατ. ευρώ ή 6,1%,

- Φόροι στην περιουσία κατά 312 εκατ. ευρώ ή 10,9%,

- ΦΠΑ λοιπών κατά 131 εκατ. ευρώ ή 1,2%,

- Λοιποί Φόροι Συναλλαγών κατά 125 εκατ. ευρώ ή 25,0%,

- ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 33 εκατ. ευρώ ή 0,8%.

- Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 33 εκατ. ευρώ ή 3,1%

- Σύνολο μη φορολογικών εσόδων κατά 351 εκατ. ευρώ ή 9,9%, εκ των οποίων 256 εκατ. ευρώ αφορούν απολήψεις από Ε.Ε. και 94 εκατ. ευρώ λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα:

- Φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 15 εκατ. ευρώ ή 0,5%,

- ΦΠΑ καπνού κατά 25 εκατ. ευρώ ή 3,7%,

- Λοιπών ΕΦΚ (καπνού κλπ.) κατά 30 εκατ. ευρώ ή 1,1%

- Λοιπών Φόρων Κατανάλωσης κατά 61 εκατ. ευρώ ή 17,6%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2,922 δις ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 448 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου .

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( ΠΔΕ) ανήλθαν σε 4,832 δις ευρώ, αυξημένα κατά 360 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2015 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6,485 δις ευρώ. Σημειώνεται όμως ότι δεν εισπράχθηκαν τα έσοδα από ANFAs & SMPs, ύψους 1,724 δις ευρώ. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 5,558 δισ. ευρώ. Τα έσοδα ΠΔΕ για το μήνα Δεκέμβριο ανήλθαν σε 927 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κυρίως λόγω αυξημένων προκαταβολών για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Η αύξηση των εσόδων κατά τον Δεκέμβριο 2015 οφείλεται κυρίως σε υπερεκτέλεση στις εξής κατηγορίες εσόδων:

- Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 113 εκατ. ευρώ,

- Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 52 εκατ. ευρώ

- Φόροι στην περιουσία κατά 164 εκατ. ευρώ,

- ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 36 εκατ. ευρώ,

- ΦΠΑ λοιπών κατά 61 εκατ. ευρώ,

- Λοιποί Φόροι Συναλλαγών κατά 66 εκατ. ευρώ,

- ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 64 εκατ. ευρώ,

- Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 20 εκατ. ευρώ,

- Σύνολο μη φορολογικών εσόδων κατά 332 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 257 εκατ. ευρώ αφορούν απολήψεις από Ε.Ε. και 75 εκατ. ευρώ λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα:

- Φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 62 εκατ. ευρώ,

- ΦΠΑ καπνού κατά 23 εκατ. ευρώ,

- Λοιπών ΕΦΚ (καπνού κλπ.) κατά 52 εκατ. ευρώ,

- Λοιπών Φόρων Κατανάλωσης κατά 52 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων σε ταμειακή βάση για τον Δεκέμβριο 2015 ανήλθαν σε 337 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού το 2015 ανήλθαν στα 54,951 δις ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 713 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48,545 δις ευρώ και είναι μειωμένες κατά 719 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 626 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 6,406 δισ. ευρώ δηλαδή πραγματοποιήθηκε το σύνολο του στόχου.

Ειδικά το Δεκέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8,770 δισ. ευρώ καλύπτοντας κατά το μεγαλύτερο μέρος την υστέρηση του 11 μήνου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,060 δισ. ευρώ ενώ οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 2,710 δισ. Ευρώ.

SHARE:

24Media Network