Πώς θα καταρτιστούν οι προϋπολογισμοί των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

Εργαζόμενος καλύπτει με μπογιά, συνθήματα για την Ηριάννα και τον Περικλή στο Πανεπιστήμιο. Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017(EUROKINISSI//Λυδία Σιώρη)
Εργαζόμενος καλύπτει με μπογιά, συνθήματα για την Ηριάννα και τον Περικλή στο Πανεπιστήμιο. Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017(EUROKINISSI//Λυδία Σιώρη) EUROKINISSI

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο τρόπος κατάρτισης των αναλυτικών προϋπολογισμών που πρέπει να συντάσσουν από εδώ και στο εξής τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Αναλυτικά τι προβλέπεται

Τον τρόπο  κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθορίζει απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

1. Η εισήγηση  συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας κατ' έτος και για πέντε συνεχή έτη, καθώς και έκθεση βιωσιμότητας του προγράμματος, που συντάσσονται σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

2. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας περιέχει καταγραφή των αναμενόμενων εσόδων και εξόδων του Π.Μ.Σ..

α) Ως προς τα έσοδα αναγράφονται οι πηγές χρηματοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 37, και τα αντίστοιχα ποσά- αναμενόμενες εισροές από κάθε πηγή χρηματοδότησης.

β) Ως προς τα έξοδα αναγράφονται οι κατηγορίες των λειτουργικών εξόδων, σύμφωνα με την περίπτ. α' της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017, και τα αντίστοιχα ποσά- αναμενόμενες εκροές.

Συγκεκριμένα, ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) των λειτουργικών εξόδων του Π.Μ.Σ. κατανέμονται σε:

αα) δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού,

ββ) δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές,

γγ) δαπάνες αναλωσίμων,

δδ) δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,

εε) δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς,

στστ) αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.,

ζζ) αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.,

ηη) αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

θθ) αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης,

ιι) λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας- προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και δι- οικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

γ) σύμφωνα με την περίπτ. β' της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017 το τριάντα τοις εκατό (30%) αφορά κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.

3. Η έκθεση βιωσιμότητας συνδέεται με τη μελέτη σκοπιμότητας της περίπτ. α' της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 και περιέχει ιδίως τα εξής:

α) αναγραφή των προγραμμάτων Π.Μ.Σ. που οργανώ- νονται από το Τμήμα και αιτιολόγηση της διαθεσιμότητας/ύπαρξης των υποδομών και της δυνατότητας του διδακτικού προσωπικού να εμπλακεί σε ένα επιπλέον πρόγραμμα χωρίς να αμελήσει τις κατά νόμο υποχρε- ώσεις του.

β) αναγραφή των προγραμμάτων αντίστοιχου περιεχομένου (γνωστικού αντικειμένου) που οργανώνονται στην ημεδαπή - ενδεικτική μελέτη προσφοράς και ζήτησης του συγκεκριμένου αντικειμένου στην ημεδαπή είναι επιθυμητή.

γ) τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης που προβλέπονται, πλην της αύξησης των τελών φοίτησης, αν ο αριθμός των φοιτητών δεν είναι ο αναμενόμενος για να υλοποιηθεί ο προτεινόμενος προϋπολογισμός.

SHARE:

24Media Network