Τροπολογία βουλευτών για την προστασία του επενδυτικού κοινού

Τροπολογία βουλευτών για την προστασία του επενδυτικού κοινού
Τροπολογία βουλευτών για την προστασία του επενδυτικού κοινού EUROKINISSI

Η τροπολογία αφορά την προστασία ιδιαίτερα των μικρομετόχων από φαινόμενα κακοδιαχείρισης και αδιαφάνειας στη διοίκηση των εισηγμένων εταιριών

Τροπολογία τεσσάρων βουλευτών για την προστασία του επενδυτικού κοινού - και ιδιαίτερα των μικρομετόχων - από φαινόμενα κακοδιαχείρισης και αδιαφάνειας στη διοίκηση των εισηγμένων εταιριών, κατατέθηκε στη Βουλή με πρωτοβουλία του ανεξάρτητου βουλευτή Χάρη Θεοχάρη.

Σκοπός της τροπολογίας - που κατέθεσαν οι βουλευτές Χάρης Θεοχάρης, Γιώργος Αμυράς, Γιώργος Κατσιαντώνης και Ευστάθιος Παναγούλης -είναι να αποτραπούν στο μέλλον υποθέσεις όπως αυτή της Folli Follie, κατά την οποία 7.500 χιλιάδες μικρομέτοχοι υπέστησαν σημαντικές απώλειες.

ADVERTISING

Οι βουλευτές επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι σήμερα υπάρχουν περιπτώσεις εισηγμένων όπου μέλη διοικητικών συμβουλίων συμμετέχουν ως μέτοχοι στον ορισμό των ελεγκτών από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση δε που έχουν την πλειοψηφία των μετόχων ορίζουν από μόνοι τους τον ελεγκτή της αρεσκείας τους. Το γεγονός αυτό συνιστά μια κατάσταση «σύγκρουσης συμφερόντων», διότι ο ελεγχόμενος μπορεί να ψηφίσει για τον ορισμό του ελεγκτή του.

Η τροπολογία προβλέπει ότι στην περίπτωση που μέλη του διοικητικού συμβουλίου μιας εισηγμένης είναι παράλληλα και μέτοχοι, αυτοί να μη μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία για τον ορισμό του ορκωτού ελεγκτή. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η διαφάνεια των πεπραγμένων της διοίκησης έναντι των μετόχων, αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού και, συνεπώς, αυξάνεται η αξία των εταιριών.

Η τροπολογία αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

ΘΕΜΑ: «Προστασία του επενδυτικού κοινού εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας κατά τον ορισμό των ορκωτών ελεγκτών»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η διαδικασία ορισμού ορκωτού ελεγκτή από τη Γενική Συνέλευση γίνεται για την προστασία των μετόχων από τυχόν παρατυπίες και για τη διασφάλιση του κύρους των χρηματοοικονομικών στοιχείων που παρουσιάζονται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Κατά τη διαδικασία του ορισμού του ορκωτού ελεγκτή οι μέτοχοι που έχουν εκτελεστική εξουσία που πηγάζει από τη συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας έχουν σύγκρουση συμφερόντων και ως εκ τούτου δεν είναι θεμιτό να ορίζουν τους ελεγκτές των δικών τους διοικητικών πεπραγμένων.

Σκοπός της προσθήκης του εν λόγω εδαφίου είναι να αποφευχθούν φαινόμενα, όπως αυτά που παρατηρήθηκαν σε πρόσφατες υποθέσεις εισηγμένων εταιρειών, όπου ο ελεγχόμενος μπορεί να ψηφίσει για τον ορισμό του ελεγκτή του. Φαινόμενα που υφίστανται τώρα βάσει του τρόπου επιλογής ορκωτών ελεγκτών, όπως ορίζεται στους ν. 2190/1920 και 4336/2015, τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη, πλήττουν την επενδυτική εμπιστοσύνη και δημιουργούν σημαντικές απώλειες στο επενδυτικό κοινό.

Από τα ανωτέρω δεν προκαλείται δημοσιονομική επίπτωση επί του κρατικού προϋπολογισμού.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ…

Στο τμήμα 6 του παρόντος σχεδίου νόμου με τίτλο «Διοικητικό Συμβούλιο» και στο κεφάλαιο Α με τίτλο «Διορισμός, Αρμοδιότητες και Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου» ορίζεται στο άρθρο 87 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε μέλη ή τρίτους» στην παράγραφο 1.

«Το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη εφόσον αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με το καταστατικό. Το καταστατικό μπορεί επίσης να επιτρέπει στο διοικητικό συμβούλιο ή να το υποχρεώνει να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του.»

Στο σημείο αυτό προστίθεται παράγραφος 1α η οποία έχει ως εξής

«Φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει μέρος του μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανώνυμης εταιρείας και το οποίο συμμετέχει ως μέλος στο διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ), της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας δεν μπορεί να έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την ανάθεση του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Βουλή
SHARE:

24Media Network