Ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών για τους προμηθευτές του ΕΣΥ

Ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών για τους προμηθευτές του ΕΣΥ

Τι αναφέρουν οι Διατάξεις του Υπουργείου Υγείας στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο: "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις".

Κατατέθηκε χθες βράδυ σχέδιο νόμου με βάση το οποίο τακτοποιούνται και εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν με την εξασφάλιση οικογενειακών γιατρών στο σύστημα περίθαλψης, ενώ παράλληλα δίνονται ανάσες στους προμηθευτές του ΕΣΥ. Συγκεκριμένα, με το Ν/Σ προωθείται η ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback δηλαδή των υποχρεώσεων που έχουν οι προμηθευτές του δημοσίου συστήματος αλλά και των επαγγελματιών υγείας. 

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων θεσμοθετείται ευνοϊκή, άτοκη ρύθμιση αποπληρωμής 120 δόσεων και του ποσού της αυτόματης επιστροφής (clawback) έτους 2019 για τους παρόχους υγείας. Για την ένταξη στην εν λόγω ευνοϊκή και άτοκη ρύθμιση, οι πάροχοι θα πρέπει να παραιτηθούν από οποιαδήποτε αξίωση και από κάθε ένδικο βοήθημα που έχουν ασκήσει για οφειλές rebate-clawback των ετών 2013-2019.

Ακόμη στο Άρθρο 4 προωθείται ρύθμιση η οποία καθίσταται αναγκαία μετά τη διαπίστωση εκτεταμένων δυσλειτουργιών στο προγενέστερο σύστημα επιλογής Ιατρών του ΕΣΥ, με αποτέλεσμα αφενός τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην κατάρτιση των τελικών πινάκων κατάταξης και την εν γένει ολοκλήρωση της διαδικασίας και αφετέρου την κήρυξη άγονων θέσεων λόγω αδυναμίας επιλογής από επιλαχόντες υποψηφίους. Ως εκ τούτου, επιδιώκεται τόσο ο εξορθολογισμός της διαδικασίας, όσο και η αποδοτικότερη αξιοποίηση του μέγιστου δυνατού όγκου των υποψηφιοτήτων, με παράλληλη εξασφάλιση ταχύτερης κρίσης. Η ρύθμιση κινείται στην κατεύθυνση της μεγιστοποίησης του θετικού αντίκτυπου, τόσο προς την κοινωνία (ταχύτερη και βέλτιστη στελέχωση των προκηρυσσόμενων θέσεων), όσο και προς τους ενδιαφερομένους (ταχεία τοποθέτηση). 

Ενόψει της μη ολοκληρωμένης ανάπτυξης του δικτύου οικογενειακών ιατρών, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια, αλλά και τεχνικών δυσχερειών για την ορθή καταγραφή του πληθυσμού ευθύνης, δεν έχει καταστεί εφικτή η καταβολή των αμοιβών τους με αναγωγή στα πραγματικά δεδομένα ευθύνης. Συνεπώς, προς αποκατάσταση των ανωτέρω, ορίζεται σε άλλο άρθρο μία πρόσθετη περίοδος αμοιβής με πάγια αντιμισθία για όλους τους οικογενειακούς ιατρούς και τους ασκούντες καθήκοντα οικογενειακού ιατρού, για τη χρονική περίοδο από 1.8.2019 έως 1.8.2020. 

Επίσης προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες ατομικών αιτημάτων των δικαιούχων παροχών οπτικών ειδών και ειδικής αγωγής από τον ΕΟΠΥΥ δίνεται η δυνατότητα αποζημίωσης αυτών μέχρι την 31.01.2020. Η εν λόγω δαπάνη έχει προβλεφθεί στις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2019. 

Με άλλο άρθρο επίσης θεσμοθετείται ώστε να επιτρέπεται η μεταφορά σε άλλο νοσοκομείο, ποσών που έχουν εγγραφεί στους εγκεκριμένους ετήσιους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων του ΕΣΥ, για εφοδιασμό τους με υλικά και υπηρεσίες και υπερβαίνουν το ύψος των αναγκαίων για το σκοπό αυτό πιστώσεων, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητή του οικείου νοσοκομείου ως προς το ύψος του υπερβάλλοντος ποσού, δύνανται με απόφαση του Διοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ να μεταφέρονται κατά το υπερβάλλον (ποσό) σε άλλα νοσοκομεία εντός της ιδίας ΥΠΕ. 

Διευκρινίζεται παράλληλα σε επόμενο άρθρο ότι για οποιαδήποτε απόφαση έγκρισης, οργάνωσης, ή χρηματοδότησης συνεδρίων ή σεμιναρίων από φαρμακευτικές βιομηχανίες ή εμπορικές επιχειρήσεις ή μέσω οποιασδήποτε διαφημιστικής ή άλλης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας ΕΟΦ επρόκειτο να περιέλθουν στο ΚΕ.Σ.Υ. Ενόψει της δυσκολίας που ενδεχομένως να προκαλούσε η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, ελλείψει της τεχνογνωσίας του ΚΕ.ΣΥ καταργείται αυτή και οι αρμοδιότητες εξακολουθούν να παραμένουν στον ΕΟΦ. 

Με το άρθρο 13, παρατείνονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου καθαριότητας, της εστίασης, της σίτισης και φύλαξης για την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενους φορείς του, οι οποίες λήγουν την 31.12.2019 έως και 30.06.2020 κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στον ΑΣΕΠ για να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα