Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για τα ‘σχέδια βελτίωσης’

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για τα ‘σχέδια βελτίωσης’

Πρόσκληση για το Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η Πρόσκληση για το  Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 και συγκεκριμένα για τις Δράσεις:

4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»

4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ και ανέρχεται για την Περιφέρεια Αττικής σε 9.309.915 ευρώ και συγκεκριμένα 8.695.873 ευρώ για τη Δράση 4.1.1 και 614.042 ευρώ για τη Δράση 4.1.3.

Περίοδος, τρόπος  και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr και εν συνεχεία, ως φυσικός φάκελος στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος κατά το διάστημα από 21/12/2017 έως 2/4/2018.

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1

1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.

4. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.

5. Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου.

6. Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου.

7. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.

8. Γενικές Δαπάνες.

Επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3

1. Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας, ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες, καυστήρες βιομάζας, περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.

2. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος όπως, κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης, δεξαμενές (όπως ομογενοποίησης, αερόβιος αντιδραστήρας, αναερόβιος αντιδραστήρας κ.λπ.), η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης (όπως διαχωριστήρας, εξοπλισμός βιοαερίου, εξοπλισμός κομποστοποίησης κ.λπ.), η περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.

3. Γενικές Δαπάνες.

Οικονομική στήριξη

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης είναι:

1. Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της Δράσης 4.1.1 τα 500.000 ευρώ και της Δράσης 4.1.3 τα 200.000 ευρώ.

2. Για τα συλλογικά σχήματα της Δράσης 4.1.1 τα 1.000.000 ευρώ και της Δράσης 4.1.3 τα 500.000 ευρώ

Η ένταση ενίσχυσης για την Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται έως 85% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων ως εξής:

Θεσμικό Πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο του μέτρου στο οποίο καθορίζονται όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες που οφείλουν να γνωρίζουν οι υποψήφιοι, είναι η υπ’αριθ. 13158/28-11-2017 Aπόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Tροφίμων (ΦΕΚ 4302 Β΄), όπως τροποποιούμενη ισχύει κάθε φορά και η υπ’αριθ. 13489/14-12-2017 Πρόσκληση (ΑΔΑ: ΩΔΓΗ4653ΠΓ-45Ν) ενώ το εγχειρίδιο οδηγιών συμπλήρωσης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο www.ependyseis.gr

Μπορείτε να βρείτε την Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=25646:prosklisi-gia-tin-ypovoli-aitiseon-stiriksis-gia-ta-sxedia-veltiosis&catid=549&Itemid=868

 και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο σύνδεσμο:

http://www.minagric.gr/index.php/el/minagric-hot-news-el/5738-ya13158-281117

Για πληροφορίες

-Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής

Τμήμα Προγραμματισμού & Εφαρμογών

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132065768, 2132065767, 2132065880 Email: [email protected], andr[email protected][email protected]

-Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα