ΕΣΡ: Χωρίς προβλήματα ο έλεγχος των πέντε υπερθεματιστών

Το λογότυπο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
Το λογότυπο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης EUROKINISSI

Τα στοιχεία του ελέγχου για τους τηλεοπτικούς σταθμούς που αποκτούν προσωρινή άδεια εθνικής εμβέλειας δημοσίευσε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Τα στοιχεία των βασικών σημείων του ελέγχου για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, ΣΚΑΪ, Star, ANT1, Alpha, Epsilon, με τα οποία αποκτούν το προσωρινό δικαίωμα χορήγησης άδειας εθνικής εμβέλειας δημοσίευσε το ΕΣΡ. Η βασική παρατήρηση για τις 5  εταιρείες είναι πως “δεν προκύπτουν επίσης ενδείξεις ότι τα οικονομικά μέσα που συγκροτούν το μετοχικό κεφάλαιο και την καθαρή θέση τους “είναι προϊόν μη νόμιμης δραστηριότητας” όπως ορίζεται από το  άρθρου 6 παρ. 3 εδάφιο 3 του Ν. 4339/2015. Στην περίπτωση της Τηλεοπτικής Ελληνικής ΑΕ, η αίτηση της οποίας απορρίφθηκε είναι πως η Martine-Nadine Bolle , στην οποία ανήκει η Τηλεοπτική Ελληνική ΑΕ μέσω δύο άλλων εταιριών δεν αιτιολογεί την προέλευση των οικονομικών της μέσων και  “ούτε καν προβάλλεται με σαφήνεια σχετικός ισχυρισμός.”  Με την κοινοποίηση των αποφάσεων θα ξεκινήσει το προβλεπόμενο από το Νόμο 15νθήμερο διάστημα για την κατάθεση των ενστάσεων των συμμετεχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία.

Αναλυτικά η έκθεση του ΕΣΡ έχει ως εξής:

-ΣΚΑΙ (ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ)

Κατά την προσκομιζόμενη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, στις 31.10.2017 το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 28.902.550,60 Ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της στο ποσό των 21.179.915,92 Ευρώ.

Οι μετοχές της αιτούσης είναι πλήρως ονομαστικοποιημένες μέχρι φυσικού προσώπου. Αναλυτικά, η όλη μετοχική σύνθεση της αιτούσης περιγράφεται στις εκθέσεις των Εισηγητών Ειδικών Επιστημόνων.
Από το σύνολο του φακέλου δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι το φυσικό πρόσωπο που ελέγχει οικονομικά την εταιρεία, με την ιδιότητα του (σχεδόν) αποκλειστικού μετόχου της, δεν είναι το ίδιο πραγματικός δικαιούχος των σχετικών κεφαλαίων, ήτοι ότι καλύπτεται από αυτό άλλο πρόσωπο.

Δεν προκύπτουν επίσης ενδείξεις ότι τα οικονομικά μέσα που συγκροτούν το μετοχικό κεφάλαιο και την καθαρή θέση της αιτούσης είναι προϊόν μη νόμιμης δραστηριότητας, τουλάχιστον υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ. 3 εδάφιο 3 του Ν. 4339/2015.

Προκύπτει εξάλλου ότι η αιτούσα πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 έως και 15 του Ν. 4339/2014 και την Προκήρυξη 1/2017 του ΕΣΡ για να ανακηρυχθεί προσωρινός δικαιούχος για μία από τις προκηρυχθείσες άδειες παρόχων περιεχομένου, κατά τα ειδικότερα αναλυόμενα στις εκθέσεις των Εισηγητών Ειδικών Επιστημόνων.

Στην έκθεση της Ειδικής Επιστήμονος Νομικού καταγράφονται ορισμένες μικρές παρεκκλίσεις όσον αφορά το περιεχόμενο του μεταδοθέντος κατά τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αίτησης της υποψηφίας προγράμματος, σε σχέση με τα απαιτούμενα κατά νόμον. Οι ελλείψεις αυτές καλύπτονται ωστόσο από την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση της αιτούσης, ερμηνευόμενη ως περιέχουσα ανάληψη υποχρέωσης για μετάδοση εντός εξαμήνου από την χορήγηση της άδειας του προβλεπόμενου από το άρθρο 8 του Ν. 4339/2015 προγράμματος.

Star ( ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ )

Κατά την προσκομιζόμενη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, στις 31.12.2017 το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 26.550.955 Ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της στο ποσό των 13.952.558,25 Ευρώ. Ο ορκωτός ελεγκτής δεν διατυπώνει επιφυλάξεις ως προς το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και της καθαρής θέσης της αιτούσης.

Οι μετοχές της αιτούσης είναι πλήρως ονομαστικοποιημένες μέχρι φυσικού προσώπου. Αναλυτικά, η όλη μετοχική σύνθεση της αιτούσης και των εταιρειών μετόχων αυτής περιγράφεται στις εκθέσεις των Εισηγητών Ειδικών Επιστημόνων.

Από το σύνολο του φακέλου δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι τα φυσικά πρόσωπα που τελικά ελέγχουν οικονομικά την εταιρεία με την ιδιότητα των μετόχων των εταιρειών μετόχων της δεν είναι τα ίδια πραγματικοί δικαιούχοι των σχετικών κεφαλαίων, ήτοι ότι καλύπτονται από αυτούς άλλα πρόσωπα.

Δεν προκύπτουν επίσης ενδείξεις ότι τα οικονομικά μέσα που συγκροτούν το μετοχικό κεφάλαιο και την καθαρή θέση της αιτούσης είναι προϊόν μη νόμιμης δραστηριότητας, τουλάχιστον υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ. 3 εδάφιο 3 του Ν. 4339/2015.

Προκύπτει εξάλλου ότι η αιτούσα πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 έως και 15 του Ν. 4339/2014 και την Προκήρυξη 1/2017 του ΕΣΡ για να ανακηρυχθεί προσωρινός δικαιούχος για μία από τις προκηρυχθείσες άδειες παρόχων περιεχομένου, κατά τα ειδικότερα αναλυόμενα στις εκθέσεις των Εισηγητών Ειδικών Επιστημόνων.

Alpha (ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ) 

Κατά την προσκομιζόμενη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, στις 31.10.2017 το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 12.693.475,52 Ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της στο ποσό των 13.585.865,80 Ευρώ. Κατά λέξιν, διαλαμβάνονται στην έκθεση αυτή τα ακόλουθα: «...επιβεβαιώσαμε ότι...το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου και των Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με τις ελεγμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31 Οκτωβρίου 2017 ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 12.693.475,52 και ΕΥΡΩ 13.585.865,80 αντίστοιχα. Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα διεθνή Πρότυπα ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε». Κατά την κρίση της Ολομέλειας, είναι προφανές ότι με την επιφύλαξη αυτήν ο ορκωτός ελεγκτής δεν θέτει σε αμφιβολία την προαναφερθείσα καθαρή θέση και το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης.

Οι μετοχές της αιτούσης είναι πλήρως ονομαστικοποιημένες μέχρι φυσικού προσώπου. Αναλυτικά, η όλη μετοχική σύνθεση της αιτούσης και της εταιρείας μετόχου αυτής περιγράφεται στις εκθέσεις των Εισηγητών Ειδικών Επιστημόνων.

Από το σύνολο του φακέλου δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι το φυσικό πρόσωπο που τελικά ελέγχει οικονομικά την εταιρεία με την ιδιότητα του μοναδικού μετόχου της εταιρείας μετόχου της δεν είναι το ίδιο πραγματικός δικαιούχος των σχετικών κεφαλαίων, ήτοι ότι καλύπτεται από αυτό άλλο πρόσωπο.

Δεν προκύπτουν επίσης ενδείξεις ότι τα οικονομικά μέσα που συγκροτούν το μετοχικό κεφάλαιο και την καθαρή θέση της αιτούσης είναι προϊόν μη νόμιμης δραστηριότητας, τουλάχιστον υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ. 3 εδάφιο 3 του Ν. 4339/2015.

Προκύπτει εξάλλου ότι η αιτούσα πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 έως και 15 του Ν. 4339/2014 και την Προκήρυξη 1/2017 του ΕΣΡ για να ανακηρυχθεί προσωρινός δικαιούχος για μία από τις προκηρυχθείσες άδειες παρόχων περιεχομένου, κατά τα ειδικότερα αναλυόμενα στις εκθέσεις των Εισηγητών Ειδικών Επιστημόνων.

ΑΝΤΕΝΝΑ (ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Κατά την προσκομιζόμενη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, στις 30.11.2017 το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 37.020.150 Ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ήταν αρνητικό και ανερχόταν στο ποσό των (21.652.442) Ευρώ. Επακολούθησε ωστόσο στις 13.12.2017 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αιτούσης με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των υφιστάμενων μετόχων της κατά της εταιρείας ποσού 39.999.960 Ευρώ. Ως συνέπεια της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης ανήλθε στο ποσό των 77.020.110 Ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της στο ποσό των 18.347.518 Ευρώ. Με την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή επιβεβαιώνεται η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αιτούσης. Κατά λέξιν, διαλαμβάνονται στην έκθεση αυτή τα ακόλουθα:«...Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 13 Δεκεμβρίου 2017, μη συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος της περιόδου από 1 Δεκεμβρίου έως 13 Δεκεμβρίου 2017, απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:...ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 77.020.110 ΕΥΡΩ... ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 18.347.518 ΕΥΡΩ... Επιβεβαιώσαμε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που πραγματοποίησε η Εταιρεία την 13 Δεκεμβρίου 2017, ποσού ΕΥΡΩ 39.999.960...Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα διεθνή Πρότυπα ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε». Κατά την κρίση της Ολομέλειας, είναι προφανές ότι με την επιφύλαξη αυτήν ο ορκωτός ελεγκτής δεν θέτει σε αμφιβολία την προαναφερθείσα καθαρή θέση και το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης.

Οι μετοχές της αιτούσης είναι πλήρως ονομαστικοποιημένες μέχρι φυσικού προσώπου. Αναλυτικά, η όλη μετοχική σύνθεση της αιτούσης και των εταιρειών μετόχων αυτής περιγράφεται στις εκθέσεις των Εισηγητών Ειδικών Επιστημόνων.

Από το σύνολο του φακέλου δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι τα φυσικά πρόσωπα που τελικά ελέγχουν οικονομικά την εταιρεία με την ιδιότητα των μετόχων των εταιρειών μετόχων της δεν είναι τα ίδια πραγματικοί δικαιούχοι των σχετικών κεφαλαίων, ήτοι ότι καλύπτονται από αυτούς άλλα πρόσωπα.

Δεν προκύπτουν επίσης ενδείξεις ότι τα οικονομικά μέσα που συγκροτούν το μετοχικό κεφάλαιο και την καθαρή θέση της αιτούσης είναι προϊόν μη νόμιμης δραστηριότητας, τουλάχιστον υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ. 3 εδάφιο 3 του Ν. 4339/2015.

Προκύπτει εξάλλου ότι η αιτούσα πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 έως και 15 του Ν. 4339/2014 και την Προκήρυξη 1/2017 του ΕΣΡ για να ανακηρυχθεί προσωρινός δικαιούχος για μία από τις προκηρυχθείσες άδειες παρόχων περιεχομένου, κατά τα ειδικότερα αναλυόμενα στις εκθέσεις των Εισηγητών Ειδικών Επιστημόνων.

Epsilon TV (ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε)

Κατά την προσκομιζόμενη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, στις 31.10.2017 το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 6.157.448,40 Ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της στο ποσό των 3.630.429,72 Ευρώ. Κατά λέξιν, διαλαμβάνονται στην έκθεση αυτή τα ακόλουθα: «...Επιβεβαιώσαμε ότι τα ποσά του Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι €6.157.448,40 και €6.157.448,40 που παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 καθώς και την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως και 31η Οκτωβρίου 2017 αντίστοιχα είναι αυτά που συμπεριλαμβάνονται στις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εν λόγω χρήση και περίοδο. Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε

ανωτέρω». Κατά την κρίση της Ολομέλειας, είναι προφανές ότι με την επιφύλαξη αυτήν ο ορκωτός ελεγκτής δεν θέτει σε αμφιβολία την προαναφερθείσα καθαρή θέση και το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης. Δεδομένου εξάλλου ότι η αιτούσα κατέθεσε επίσης και εγγυητική επιστολή του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 4339/2015 ύψους 4.370.000 Ευρώ, προκύπτει σαφώς ότι το μετοχικό της κεφάλαιο και η καθαρή της θέση πληρούν τους όρους που θέτει το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Ν. 4339/2015.

Οι μετοχές της αιτούσης είναι πλήρως ονομαστικοποιημένες μέχρι φυσικού προσώπου. Αναλυτικά, η όλη μετοχική σύνθεση της αιτούσης και των εταιρειών μετόχων αυτής περιγράφεται στις εκθέσεις των Εισηγητών Ειδικών Επιστημόνων.

Από το σύνολο του φακέλου δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι τα φυσικά πρόσωπα που τελικά ελέγχουν οικονομικά την εταιρεία με την ιδιότητα των μετόχων των εταιρειών μετόχων της δεν είναι τα ίδια πραγματικοί δικαιούχοι των σχετικών κεφαλαίων, ήτοι ότι καλύπτονται από αυτούς άλλα πρόσωπα.

Δεν προκύπτουν επίσης ενδείξεις ότι τα οικονομικά μέσα που συγκροτούν το μετοχικό κεφάλαιο και την καθαρή θέση της αιτούσης είναι προϊόν μη νόμιμης δραστηριότητας, τουλάχιστον υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ. 3 εδάφιο 3 του Ν. 4339/2015.

Προκύπτει εξάλλου ότι η αιτούσα πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 έως και 15 του Ν. 4339/2014 και την Προκήρυξη 1/2017 του ΕΣΡ για να ανακηρυχθεί προσωρινός δικαιούχος για μία από τις προκηρυχθείσες άδειες παρόχων περιεχομένου, κατά τα ειδικότερα αναλυόμενα στις εκθέσεις των Εισηγητών Ειδικών Επιστημόνων.

Στην έκθεση του Ειδικού Επιστήμονα Νομικού, εκφράζεται επιφύλαξη για το αν πληρούται το Σημείο Ζ.3.1. της Προκήρυξης 1/2017 του ΕΣΡ λόγω του γεγονότος ότι η εταιρεία DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση ότι το πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της εταιρείας και περί μη υπαγωγής της σε πτωχευτικό συμβιβασμό καλύπτεται από το πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση της εταιρείας που προσκόμισε κατά το Σημείο Ζ.3.2. της Προκήρυξης

1/2017 του ΕΣΡ. Κατά το Σημείο 4.1.6. της Προκήρυξης 1/2017 του ΕΣΡ, στις περιπτώσεις που ορισμένα από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δεν εκδίδονται κατά το δίκαιο της έδρας του υποψηφίου αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου. Δεν συνιστά ωστόσο το γεγονός που αναφέρει ο Ειδικός Επιστήμονας Νομικός λόγο αποκλεισμού της υποψηφίας, καθώς η υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση υπερκαλύπτει ως αποδεικτικό μέσο τις απαιτήσεις του Σημείου 4.1.6. της Προκήρυξης 1/2017 του ΕΣΡ.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πρόκειται για εταιρεία συσταθείσα την 02.01.2018, μη έχουσα ως εκ τούτου προηγούμενη επιχειρηματική δράση. Κατά την προσκομιζόμενη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, στις 10.01.2018 το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 8.030.200 Ευρώ. Κατά λέξιν, διαλαμβάνονται στην έκθεση αυτή τα ακόλουθα: «...Από τις ανωτέρω διαδικασίες που διενεργήθηκαν προκύπτει ότι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 10/1/2018 ανέρχεται στο ποσό των 8.030.200 ευρώ... Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα, πέραν των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο». Κατά την κρίση της Ολομέλειας, είναι προφανές ότι με την επιφύλαξη αυτήν ο ορκωτός ελεγκτής δεν θέτει σε αμφιβολία την καθαρή θέση της αιτούσης, η οποία συμπίπτει στην προκειμένη περίπτωση με το προαναφερθέν μετοχικό της κεφάλαιο, καθώς πρόκειται για νεοσυσταθείσα εταιρεία.

Οι μετοχές της αιτούσης είναι πλήρως ονομαστικοποιημένες μέχρι φυσικού προσώπου. Αναλυτικά, η μετοχική σύνθεση της αιτούσης έχει ως εξής:

 Μοναδική μέτοχος της αιτούσης είναι η κυπριακή εταιρεία SE.KA. INTERNATIONAL SERVICES LTD.

 Μοναδική μέτοχος της εταιρείας SE.KA. INTERNATIONAL SERVICES LTD είναι η επίσης κυπριακή εταιρεία M.P.J. HOLDINGS LTD.

 Μοναδική μέτοχος της εταιρείας M.P.J. HOLDINGS LTD είναι η Martine- Nadine Bolle, φυσικό πρόσωπο με βελγική υπηκοότητα.

Υπό τα δεδομένα αυτά, καθίσταται σαφές ότι η Martine-Nadine Bolle φέρεται να ασκεί τον αποκλειστικό οικονομικό έλεγχο της αιτούσης, ως η τελική μέτοχος των μετόχων εταιρειών της. Παρά ταύτα –αν και είναι νομικώς απαραίτητο κατά τα εκτεθέντα στο νομικό μέρος της παρούσης– όχι μόνο δεν αποδεικνύεται από την αιτούσα εταιρεία η προέλευση των οικονομικών μέσων που διέθεσε η Martine- Nadine Bolle για την απόκτηση του ελέγχου της αιτούσης κατά τα προεκτεθέντα, αλλά ούτε καν προβάλλεται με σαφήνεια σχετικός ισχυρισμός.

Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2160/17.04.2018 έγγραφο, ζητήθηκε από την αιτούσα η αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων, το οποίο (έγγραφο) κατά λέξιν είχε ως εξής:

«Από τα στοιχεία του φακέλου που σχηματίστηκε με βάση την αίτηση σας για συμμετοχή στη διαδικασία για τη χορήγηση αδείας τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης (προκήρυξη 1/2017/ΕΣΡ), προκύπτει ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σας σχηματίστηκε από κεφάλαια που εισέφερε η μέτοχος της εταιρείας SE.KA. INTERNATIONAL SERVICES LTD.

Τα κεφάλαια αυτά προέρχονται από: α) εισφορά κεφαλαίων ύψους 6.630.000,00€ από τη μέτοχο αυτής εταιρεία M.P.J. HOLDINGS LTD, η οποία ανήκει αποκλειστικά στη ΜARTINE NADINE BOLLE και β) ποσό ύψους 1.400.200,00€ ως δάνειο που έλαβε η μέτοχος της αιτούσας από την εταιρεία Ω.P.O.P.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.1 Κρίνεται, ως εκ τούτου, νομικώς αναγκαίο και παρακαλούμε να διευκρινιστεί εγγράφως μέχρι και την 26η Απριλίου 2018 και ώρα 14.00:

Α) Ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης των μετοχών της εταιρείας M.P.J. HOLDINGS LTD από την MARTINE NADINE BOLLE, και η πηγή προέλευσης των κεφαλαίων που διατέθηκαν από αυτή, με προσκόμιση κάθε σχετικού αποδεικτικού στοιχείου.
Β) Η πηγή προέλευσης των χρημάτων που δάνεισε η εταιρεία Ω.P.O.P.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε στη μέτοχο της αιτούσας SE.KA. INTERNATIONAL

1 Παραλείπονται τα πλήρη στοιχεία της δανείστριας εταιρείας, ως αφορώντα τρίτο σε σχέση με την υπόθεση πρόσωπο.

SERVICES LTD καθώς και να γνωστοποιήσετε το φυσικό πρόσωπο που ελέγχει την εταιρεία αυτή άμεσα ή έμμεσα.
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αποφασίστηκαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου (Πρακτικά Ολομέλειας της 5ης Απριλίου 2018 και της 11ης Απριλίου 2018)».

Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2380/26.04.2018 απαντητικό της έγγραφο, η αιτούσα παρέσχε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 Ότι η τελική της μέτοχος Martine-Nadine Bolle απέκτησε στις 05.01.2018 το σύνολο των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία M.P.J. HOLDINGS LTD από την προηγούμενη μέτοχο της τελευταίας, εταιρεία με την επωνυμία Α- ORIZON MEDIA LTD έναντι συνολικού τιμήματος 6.900.000 Ευρώ δυνάμει σύμβασης πώλησης μετοχών ιδιωτικής εταιρείας που έγινε σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο και που καταχωρήθηκε νομίμως στο οικείο μητρώο εταιρειών.

 Ότι το συνολικό τίμημα για την αγορά των μετοχών αυτών πιστώθηκε από την πωλήτρια εταιρεία, με την συμφωνία να αποπληρωθεί σε έξι ισόποσες ετήσιες δόσεις, με αρχή την 31.12.2019.

 Ότι εις εγγύηση και πιστή τήρηση της παραπάνω συμφωνίας, η αγοράστρια παρέδωσε στην πωλήτρια εταιρεία τα πιστοποιητικά μετοχών και έγγραφο μεταβίβασης μετοχών της κυπριακής εταιρείας AKORTEEN INVESTMENTS LTD, της οποίας είναι η μοναδική μέτοχος και η οποία έχει στην ιδιοκτησία της «μεγάλο ακίνητο στην Ελλάδα (στην περιοχή Κάντζα Παλλήνης επί της Αττικής Οδού) συνολικής έκτασης 16.000 τ.μ.», με την ρητή εντολή, σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής, οι μετοχές αυτές να μεταβιβαστούν είτε στο όνομα της πωλήτριας εταιρείας είτε σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο επιθυμεί αυτή.

 Ότι τα χρήματα που δάνεισε η εταιρεία με την επωνυμία Ω.P.O.P.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε στη μέτοχο της αιτούσης, εταιρεία με την επωνυμία SE.KA. INTERNATIONAL SERVICES LTD προήλθαν από μέρος των εσόδων που η δανείστρια εταιρεία είχε ήδη λάβει ως αμοιβή για την παραγωγή συγκεκριμένου ψυχαγωγικού τηλεοπτικού προγράμματος.   

Εκ τούτων και σε συνδυασμό προς το όλο περιεχόμενοι του φακέλου προκύπτουν τα εξής:

Α. Σχετικά με το δανεισθέν ποσό των 1.400.200 Ευρώ: Το ποσό αυτό εισφέρθηκε στο μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας από τη μοναδική μέτοχο αυτής εταιρεία με την επωνυμία SE.KA. INTERNATIONAL SERVICES LTD, κατόπιν σχετικού δανείου που η τελευταία έλαβε από έτερη εμπορική εταιρεία. Δεν εγείρονται ζητήματα ως προς το συγκεκριμένο ποσό, ενόψει των συμπληρωματικών πληροφοριών που εισέφερε η αιτούσα ως προς την προέλευση των χρημάτων αυτών από τη δανείστρια εταιρεία. Ειδικότερα, αποδεικνύεται ότι η δανείστρια εταιρεία δεν είχε καμία άλλη οικονομική δραστηριότητα πέραν της παραγωγής του προαναφερθέντος τηλεοπτικού προγράμματος, για το οποίο συμφωνήθηκε ως αμοιβή συνολικό ποσό πολλαπλάσιο του δανεισθέντος. Επομένως, δεν καταλείπεται αμφιβολία ότι το δανεισθέν (και αποτελέσαν μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της αιτούσης) ποσό προέρχεται από την συγκεκριμένη δραστηριότητα και καλύπτεται οικονομικώς από αυτήν.

Β. Σχετικά με το υπόλοιπο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου (ύψους 6.630.000 Ευρώ): Το ποσό αυτό εισεφέρθη στη μοναδική μέτοχο της αιτούσης εταιρείας SE.KA. INTERNATIONAL SERVICES LTD από την μοναδική μέτοχο της τελευταίας, εταιρεία με την επωνυμία M.P.J. HOLDINGS LTD, της οποίας μοναδική μέτοχος είναι η Martine-Nadine Bolle. Υπό τα δεδομένα αυτά:

 Η Martine-Nadine Bolle φέρεται να ασκεί τον αποκλειστικό οικονομικό έλεγχο της αιτούσης, ως η τελική μέτοχος των μετόχων εταιρειών της, κατά τα ήδη ανωτέρω αναλυθέντα.

 Ωστόσο, από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου περιλαμβανομένων και των συμπληρωματικών στοιχείων, που προσκόμισε η αιτούσα σχετικά με τον τρόπο απόκτησης των μετοχών της εταιρείας M.P.J. HOLDINGS LTD και την πηγή προέλευσης των οικονομικών μέσων που διέθεσε προς τον σκοπό αυτόν, σαφώς προκύπτει ότι η Martine-Nadine Bolle δεν εισέφερε οποιοδήποτε δικό της χρηματικό ποσό για τον σχηματισμό του μετοχικού κεφαλαίου της αιτούσης αλλά:

-Ανέλαβε απλώς την ενοχική υποχρέωση να εξοφλήσει σταδιακά στο απώτερο μέλλον το σύνολο του τιμήματος ύψους 6.900.000 Ευρώ που φέρεται να έχει συμφωνηθεί για τη μεταβίβαση σε αυτήν των μετοχών της εταιρείας M.P.J. HOLDINGS LTD από την προηγούμενη μέτοχο αυτής εταιρεία με την επωνυμία Α-ORIZON MEDIA LTD.

-Έδωσε ως εγγύηση, για την εξόφληση του πιστωθέντος τιμήματος, μετοχές της εταιρείας με την επωνυμία AKORTEEN INVESTMENTS LTD, της οποίας η Martine-Nadine Bolle φέρεται ως μοναδική μέτοχος και η οποία εταιρεία φέρεται να έχει στην ιδιοκτησία της το ανωτέρω ακίνητο.

Δεν προσκομίζονται επομένως επαρκή στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η σύνδεση της τελικής μετόχου της αιτούσης εταιρείας με τους οικονομικούς πόρους που χρησιμοποιήθηκαν για τον σχηματισμό του μετοχικού κεφαλαίου της υποψηφίας, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του συγκεκριμένου μέσου μαζικής ενημέρωσης και αφετέρου η πραγματική κυριότητα του φερομένου ως μετόχου φυσικού προσώπου επί των οικονομικών μέσων που διετέθησαν για συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης κατά τα σχετικώς προβλεπόμενα από τις οικείες συνταγματικές και νομοθετικές επιταγές.

Αλλά και αν υποτεθεί ότι ως πραγματικά οικονομικά μέσα που διέθεσε η Martine- Nadine Bolle για τη συμμετοχή της στο κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας νοείται η αξία των μετοχών της εταιρείας AKORTEEN INVESTMENTS LTD ή η αξία αυτού τούτου του ως άνω ακινήτου, πρέπει να σημειωθεί ότι ουδέν αναφέρεται σχετικά με την αξία του ακινήτου αυτού, το ύψος και την προέλευση των κεφαλαίων που διέθεσε η Martine-Nadine Bolle για την απόκτηση των μετοχών της εταιρείας AKORTEEN INVESTMENTS LTD, η οποία σημειωτέον φέρεται να έχει γίνει την ίδια ακριβώς ημέρα κατά την οποία το ίδιο αυτό πρόσωπο απέκτησε τις μετοχές της εταιρείας με την επωνυμία M.P.J. HOLDINGS LTD.

Υπό διαφορετική ερμηνεία, θα έπρεπε να γίνει δεκτό ότι στη συγκεκριμένη αιτούσα δεν έπρεπε να ασκηθεί κανένας οικονομικός έλεγχος για το μετοχικό κεφάλαιο των 6.630.000 Ευρώ, πράγμα που θα ήταν σαφώς άτοπο και προδήλως αντίθετο με τις προαναφερθείσες συνταγματικές και νομοθετικές επιταγές. 

Κατά συνέπεια, η συγκεκριμένη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τηλεοπτικές άδειες
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Οι πέντε του ΕΣΡ στην τελική ευθεία για τις τηλεοπτικές άδειες

Παραμένει χωρίς ΔΣ η Τηλέτυπος

SHARE: