Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η Τηλέτυπος ΑΕ – Mega Channel

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η Τηλέτυπος ΑΕ – Mega Channel

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 15.118.950 ευρώ αποφάσισε η γενική συνέλευση της Τηλέτυπος ΑΕ - Mega Channel

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 15.118.950 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 50.396.500 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τηλέτυπος Α.Ε.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η τιμή διαθέσεως θα καθοριστεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας κατά το χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους, με δικαίωμα προτιμήσεως, σε αναλογία μίας νέας μετοχής ανά δύο παλαιές.

Δικαίωμα προτιμήσεως στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., μία εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως, εφ’ όσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο ασκήσεώς τους και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτιμήσεως κατά την περίοδο διαπραγματεύσεως των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν από το διοικητικό συμβούλιο.

Οι βασικοί μέτοχοι προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1.4.1.2 του Κανονισμού Χ.Α.

Η μέτοχος ΔΟΛ Α.Ε. δήλωσε την πρόθεσή της να συμμετάσχει στην τρέχουσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με πλήρη εκ μέρους της άσκηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως, υπό την προϋπόθεση της μη σημαντικής μεταβολής των οικονομικών συνθηκών και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, επιφυλασσομένη, όμως, να επαναβεβαιώσει τη στάση της σε κάθε περίπτωση, πριν από την έναρξη της περιόδου διαπραγματεύσεως των δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο.

Η μέτοχος Πήγασος Εκδοτική Α.Ε., λαμβανομένων υπ’ όψιν και των οικονομικών συνθηκών, δήλωσε την επιφύλαξή της ως προς τη μερική ή ολική άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, σε κάθε περίπτωση επιφυλασσομένη να επαναπροσδιορίσει την πρόθεσή της προ της ενάρξεως της περιόδου διαπραγματεύσεως των δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο.

Σε περίπτωση κατά την οποία η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της καλύψεως.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω αποφάσεως, για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών ή και των τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα