ΟΤΕ: Πενήντα νέες προσλήψεις

ΟΤΕ: Πενήντα νέες προσλήψεις

Η προθεσμία για την υποβολή βιογραφικών λήγει την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014

Πενήντα νέες θέσεις εργασίας προκήρυξε ο ΟΤΕ για διάφορες ειδικότητες όπως τεχνικούς υπηρεσιών & επιχειρησιακών συστημάτων και μηχανικούς χωματουργικών έργων.

Σύμφωνα μ ε το dikaiologitika.gr η προθεσμία για την υποβολή βιογραφικών λήγει την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 .

Συγκεκριμένα οι προσλήψεις στον ΟΤΕ που υλοποιούνται μέσω της θυγατρικής εταιρείας oteplus αφορούν ειδικότητες μηχανικών και τεχνικών . Στο σύνολο θα γίνουν πενήντα προσλήψεις.

Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ θα κάνει τις κάτωθι προσλήψεις:

18 τηλεπικοινωνιακούς μηχανικούς στη Αττική,

13 τεχνικούς υπηρεσιών & επιχειρησιακών συστημάτων στην Αττική και το Ηράκλειο Κρήτης,

7 τεχνικούς λειτουργίας δικτύου σε Αττική και Νεμέα,

12 μηχανικούς χωματουργικών έργων σε διάφορους Νομούς πλην Αττικής.

Η προθεσμία για την υποβολή βιογραφικών λήγει την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014.

Αναλυτικά οι θέσεις και τα προσόντα

Τεχνικοί Υπηρεσιών & Επιχειρησιακών Συστημάτων - ΟΤΕ

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση

Κλάδος Δραστηριότητας: Information & Communication Technology

Τμήμα Απασχόλησης: Information Technology

Πόλη: Αττική & Ηράκλειο Κρήτης

Αποδοχές (χωρίς bonus): 600-1.000

Περιγραφή θέσης:

Οι θέσεις αφορούν στις ακόλουθες περιοχές:

-Αττική (12 θέσεις)

-Ηράκλειο Κρήτης (1 θέση)

Κύριο αντικείμενο:

-Συμμετοχή σε συνεργείο πεδίου με στόχο την έγκαιρη κατασκευή ή/και αποκατάσταση βλάβης κυκλωμάτων πελατών.

-Εκτέλεση παραμετροποίησης & εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού και δικτυακού εξοπλισμού πελατών στους χώρους τους.

-Υποδοχή ανοικτών δελτίων βλάβης (tickets) και επικοινωνία με πελάτες για την απομακρυσμένη επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με την παρεχόμενη υπηρεσία ή τον εξοπλισμό τους.

-Συντονισμός τεχνικών συνεργείων κατασκευής ή/και άρσης βλάβης κυκλωμάτων ή/και εξοπλισμού πελατών. Παροχή κατευθύνσεων προς συνεργεία πεδίου για την αντιμετώπιση έκτακτων ή περίπλοκων περιστατικών.

Τηλεπικοινωνιακοί Μηχανικοί - ΟΤΕ

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση

Κλάδος Δραστηριότητας: Information & Communication Technology

Τμήμα Απασχόλησης: Information Technology

Πόλη: Αττική

Αποδοχές (χωρίς bonus): Αναλόγως Προσόντων/Προϋπηρεσίας

Περιγραφή θέσης:

Οι θέσεις αφορούν στα παρακάτω αντικείμενα/ειδικότητες:

Συστήματα IMS (2 Θέσεις)

-Μελέτη, σχεδιασμός, χειρισμός θεμάτων δικτύων VoIP & video conference, καθώς και ανάπτυξης υπηρεσιών VoIP.

-Συμμετοχή στην παραμετροποίηση εξοπλισμού του IMS δικτύου και στην πρώτη εφαρμογή πεδίου, καθώς και στον καθορισμό των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας εξοπλισμού πελατών και ειδικών λύσεων παροχής υπηρεσιών VoIP.

-Υπολογιστικό περιβάλλον Linux / Unix και scripting γλωσσών προγραμματισμού (π.χ. Perl, TCL/TK κλπ).

-VoIP πρωτόκολλα & υπηρεσίες, αρχιτεκτονική δικτύου IMS/NGN, λύσεις VoIP για δίκτυα πελατών.

-Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός Sip servers/SBCs/VoIP application servers ενός ή περισσοτέρων vendors (Huawei, Cisco, κλπ.).

Συστήματα OSS (2 θέσεις)

-Συμμετοχή στην έρευνα, το σχεδιασμό, την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και την υλοποίηση νέων Συστημάτων Υποστήριξης Λειτουργίας.

-Οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση & έλεγχος έργων υλοποίησης και εφαρμογής Συστημάτων Υποστήριξης Λειτουργίας, συμμετοχή στη διάγνωση & επίλυση προβλημάτων σε συστήματα UNIX/Linux των συστημάτων OSS, παροχή συστημικής υποστήριξης για τις υπηρεσίες που βασίζονται σε πλατφόρμες UNIX/Linux.

-Τεχνολογίες δικτύου (SDH / DWDM / DSL / Ethernet), IP πρωτόκολλα και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συστήματα διαχείρισης δικτύου (NMS).

-Σχεδιασμός, υλοποίηση, διαχείριση, υποστήριξη και παρακολούθηση σε λύσεις με απαιτήσεις για υψηλή διαθεσιμότητα (Storage, Clustering, Load balancing).

Δίκτυα & Υπηρεσίες IP (2 θέσεις)

-Εργασίες επίβλεψης, συντήρησης, βλαβοδιαχείρισης & παραμετροποίησης υποδομών και συστημάτων των δικτύων IP, BRAS, Metroethernet της Εταιρείας.

-Υλοποίηση και υποστήριξη κυκλωμάτων, υλοποίηση αναβαθμίσεων και διορθώσεων του λογισμικού των κόμβων του δικτύου, ανάπτυξη & διαχείριση προτύπων (templates) παραμετροποίησης κόμβων δικτύου, εφαρμογή & παρακολούθηση των πολιτικών ασφαλείας δικτύου.

-Εισαγωγή και ενεργοποίηση νέων υπηρεσιών, εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο IP δίκτυο και τεκμηρίωση αλλαγών στο IP δίκτυο, έλεγχος δικτύου (health check) και σύνταξη αναφορών (reports) δικτύου.

-Πρωτόκολλα Ethernet, IP, IPv6, Radius, DHCP, BGP, OSPF, MPLS, SNMP.

-Παραμετροποίηση δικτυακών συσκευών (routers/switches).

Συστήματα Υπηρεσιών TV (2 θέσεις)

-Σχεδιασμός, εφαρμογή, έρευνα, ανάπτυξη, αντιμετώπιση προβλημάτων και συντήρηση της υποδομής της Συνδρομητικής Τηλεόρασης του OTE (συντονισμός αναπτυξιακών έργων που σχετίζονται με υπηρεσίες τηλεόρασης και video streaming, συλλογή προδιαγραφών και μετατροπή των εμπορικών απαιτήσεων σε τεχνικές προδιαγραφές, σχεδιασμός τεχνολογικής υποδομής για παροχή TV και streaming υπηρεσιών κα).

-Τεχνολογίες ψηφιακής τηλεόρασης (π.χ. IPTV, DTH και OTT), τεχνολογίες video / audio streaming (HLS, Silverlight, DRM, HTTP progressive, MPEG-TS), πρωτόκολλα και τεχνολογίες Επιπέδου 4-7, π.χ. DNS, SMTP, LDAP, DHCP, HTTP.

Δίκτυα Δεδομένων & Φωνής (7 θέσεις)

-Συμμετοχή στον τεχνικό σχεδιασμό λύσεων για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών ή/και δικτυακών αναγκών πελατών.

-Υλοποίηση, υποστήριξη & παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιακών ή/και δικτυακών λύσεων που προσφέρονται σε πελάτες, εκπόνηση, συγγραφή ή/και έλεγχος ορθότητας τεχνικών παραδοτέων διαγωνισμών πελατών, έλεγχος και σχολιασμός όρων και απαιτήσεων για SLA τηλεπικοινωνιακών ή/και δικτυακών έργων ή λύσεων πελατών, εξαγωγή αποτελεσμάτων ικανοποίησης των όρων συμβολαίων SLA πελατών.

-Συχνή παρουσία σε χώρους πελατών, είτε για την συμμετοχή σε συναντήσεις προόδου εργασιών υλοποίησης τηλεπικοινωνιακού ή/και δικτυακού έργου ή λύσης που έχει ζητήσει ο πελάτης, είτε για την πρώτη εγκατάσταση ή άρση βλάβης αυτών.

-Τεχνολογίες IP Routing & Switching, PBX ή/και VoIP, ή/και ΙP Telephony, βασικά πρωτόκολλα δρομολόγησης και διαχείρισης.

Ενσύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο (3 θέσεις)

-Συμμετοχή στο σχεδιασμό των δικτύων xDSL και NGA, και στην εκπόνηση πρότυπων μελετών εγκατάστασης εξοπλισμού και καλωδιακών δικτύων πρόσβασης και κορμού.

-Σύνταξη - επικαιροποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών για ενεργό εξοπλισμό Xdsl, NGA και για υλικά καλωδιακού δικτύου, συμμετοχή σε Διαδικασίες Αξιολόγησης Υλικού, παρακολούθηση αναγκών δικτύου και αποθεμάτων υλικού.

-Σχεδιασμός νέων υπηρεσιών (υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, συγγραφή αλγορίθμων κ.λ.π.).

Τεχνικοί Λειτουργίας Δικτύου - ΟΤΕ

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση

Κλάδος Δραστηριότητας: Information & Communication Technology

Τμήμα Απασχόλησης: Information Technology

Πόλη: Αττική & Νεμέα

Αποδοχές (χωρίς bonus): 600-1.000

Περιγραφή θέσης:

Οι θέσεις αφορούν στις ακόλουθες περιοχές:

-Αττική (4 θέσεις)

-Νεμέα (3 θέσεις)

Μηχανικός Χωματουργικών Έργων

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση

Κλάδος Δραστηριότητας: Information & Communication Technology

Τμήμα Απασχόλησης: Specialized - Construction

Πόλη: Διάφορες Περιοχές Ελλάδος

Αποδοχές (χωρίς bonus): 600-1.000

Περιγραφή θέσης:

Οι θέσεις αφορούν στις ακόλουθες περιοχες  :

-Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ ): 1

-Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΡΓΟΣ): 1

-Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΛΕΙΒΑΔΙΑ): 1

-Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ): 1

-Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ): 1

-Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΣΥΡΟΣ): 1

-Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΠΑΡΟΣ): 1

-Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ): 1

-Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ): 1

-Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΧΑΝΙΑ): 1

-Ν.ΚΙΛΚΙΣ (ΚΙΛΚΙΣ): 1

-Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΑ): 1

Κύριο αντικείμενο:

-Μελέτη, διαχείριση και επίβλεψη χωματουργικών εργασιών για τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

-Οργάνωση Ομάδας Έργου και σύνταξη χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έργου.

-Συνεργασία και συντονισμός των αρμόδιων Υπηρεσιών για την υλοποίηση των έργων.

-Επίβλεψη της εκτέλεσης έργων από αναδόχους εργολάβους.

-Διαχείριση ρίσκου και κινδύνων έργου.

-Εφαρμογή των Κανονισμών Εκτέλεσης Έργων.

-Σύνταξη αναφορών προόδου έργων στη Διοίκηση.

Η προθεσμία για την υποβολή βιογραφικών λήγει την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014

Διαβάστε ακόμη στο dikaiologitika.gr

- Ρύθμιση οφειλών ΟΑΕΕ από αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας

Πανελλαδικές και βάσεις 2014
 

SHARE:

24Media Network