Έρχεται το νέο taxis – Με 131 εκατ. ευρώ το “νέο οπλοστάσιο” της ΑΑΔΕ

Διαβάζεται σε 4'
Έρχεται το νέο taxis – Με 131 εκατ. ευρώ το “νέο οπλοστάσιο” της ΑΑΔΕ
EUROKINISSI

Το νέο taxis θα προβαίνει σε διασταύρωση από τρίτες πηγές εφόσον ενδείκνυται, θα εκτελεί υπολογισμούς φόρου, προσαυξήσεων ή προστίμων και συμψηφισμών, θα βεβαιώνει την υποχρέωση ή την επιστροφή φόρου και θα εκδίδει εκκαθαριστικά.

Στην αντικατάσταση των τριών βασικών φορολογικών συστημάτων, των Τaxis, Τaxisnet και Εlenxis με στόχο αφενός την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, με συμπίεση του διοικητικού κόστους, κι αφετέρου τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, η ΑΑΔΕ προχωρά σε διεθνή διαγωνισμό για τον ολικό εκσυγχρονισμό της και τη δημιουργία ενός νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας.

Μέσα από αυτό, μετά από σχεδόν 27 χρόνια λειτουργίας του taxis και δεκαπέντε χρόνια του Elenxis,  θα μπορεί να γίνει ενοποίηση, συλλογή και αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων, με χρήση των αρχών της διαλειτουργικότητας, αλλά και των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Κι έτσι θα ενισχυθεί το “οπλοστάσιο” για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της κλοπής, της απάτης και της  διακίνησης “μαύρου χρήματος”, αλλά και να διασφαλιστεί η καταγραφή και παρακολούθηση των εισοδημάτων.

Το νέο Taxis καθώς και τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά συστήματα εντάσσονται στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, με προϋπολογισμό 131,589 εκατ. ευρώ, με την ΑΑΔΕ να έχει προχωρήσει στην προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού με τις ενδιαφερόμενους να έχουν περιθώριο μέχρι τις 27 Ιουνίου για να υποβάλλουν προσφορές, που θα ανοίξουν στις 4 Ιουλίου.

Αναλυτικά, το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Φορολογίας ενισχύει τη στοχοθεσία για:

  • Επιχειρησιακό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της ΑΑΔΕ
  • Παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους
  • Μείωση των περιπτώσεων φοροδιαφυγής και μη συμμόρφωσης και, σαν αποτέλεσμα, την βελτιστοποίηση της αποδόσεως ως προς την είσπραξη δημοσίων εσόδων
  • Βελτιστοποίηση υφιστάμενων επιχειρησιακών διαδικασιών
  • Αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εργασία των στελεχών της Αρχής

Οι δράσεις του νέου ΟΠΣ

Στις βασικές δράσεις, μάλιστα, του νέου Taxis είναι περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Μητρώο Φορολογουμένων: Θα περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες για φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων . Θα διαχειρίζεται υποκαταστήματα, στοιχεία έναρξης και λήξης δραστηριοτήτων, οικογενειακή κατάσταση, σχέσεις μελών για μετέχοντες σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων, εταιρικές σχέσεις κλπ.

2.Μητρώο Κινητών και Ακινήτων Στοιχείων Περιουσίας

3.Υπηρεσίες Δηλώσεων Φορολογουμένων

4.Βεβαίωση Φόρου και Πληρωμές: Θα ενσωματώνει υπηρεσίες που αφορούν στο σύνολο των υποχρεώσεων για δηλώσεις που φέρει ο κάθε φορολογούμενος σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ανάλογα με το προφίλ του φορολογουμένου, ο φορολογούμενος θα καλείται να βεβαιώνει προσυμπληρωμένες φόρμες, είτε να συμπληρώνει φόρμες που παρέχονται από το σύστημα. Το σύστημα θα προβαίνει σε διασταύρωση από τρίτες πηγές εφόσον ενδείκνυται, θα εκτελεί υπολογισμούς φόρου, προσαυξήσεων ή προστίμων και συμψηφισμών, θα βεβαιώνει την υποχρέωση ή την επιστροφή φόρου και θα εκδίδει εκκαθαριστικά.

5. Λογιστική Εικόνα Φορολογούμενου: Θα περιλαμβάνει λειτουργικότητες τήρησης λογαριασμού για όλους τους φορολογούμενους. Παράλληλα, θα καταγράφει το σύνολο των κινήσεων και συναλλαγών για όλους τους τύπους φόρων και όλα τα συστήματα πληρωμών, αναφορικά με υποχρεώσεις, βεβαιώσεις, εισπράξεις, διακανονισμούς, πρόστιμα, προσαυξήσεις και συμψηφισμούς. Θα διαμορφώνει με αυτόν τον τρόπο μία συνολική λογιστική εικόνα του φορολογούμενου.

6.Γνωστοποιήσεις – Κοινοποιήσεις, Συμμόρφωση και Διαχείριση Υποθέσεων: Η λειτουργικότητα αυτή αφορά στην ανάθεση υποθέσεων για διεκπεραίωση από στελέχη σε όλη την επικράτεια. Θα παρέχει διαχείριση και εποπτεία της κάθε υπόθεσης από «άκρο σε άκρο», καταγράφοντας δεδομένα από πλήθος συστημάτων και λειτουργιών, καθώς και τις ενέργειες των εμπλεκομένων που πραγματοποιούνται για την ολοκλήρωση της κάθε υπόθεσης.

7.Ανάλυση Κινδύνων: Θα περιλαμβάνει τη συγκρότηση προφίλ για διάφορες οντότητες. Τα προφίλ θα αρχικοποιηθούν και θα συντηρούνται αξιοποιώντας τις πιο κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους, αναλόγως την περίπτωση και τα προβλήματα στα οποία επιδιώκεται λύση. Η λειτουργικότητα αυτή πρέπει να μπορεί να αξιοποιεί ανάλυση και μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των υποκειμένων και να αναγνωρίζει ομοιότητες.

8. Υποστήριξη Ελέγχων: Θα περιλαμβάνει τις λειτουργικότητες οι οποίες θα υποστηρίζουν τις ελεγκτικές εργασίες που θα πραγματοποιούνται στα Ελεγκτικά Κέντρα. Θα υποστηρίζεται με δύο εκδοχές, μια για απομακρυσμένο έλεγχο και μια για επιτόπιο έλεγχο στον χώρο του φορολογούμενου. Οι λειτουργικότητες θα καλύπτουν όλο το εύρος των εργασιών, καθώς και της συλλογής και επεξεργασίας των απαραίτητων δεδομένων από συστήματα της ΑΑΔΕ και εξωτερικές πηγές, προκειμένου για την προετοιμασία, την πραγματοποίηση και την μετέπειτα επεξεργασία των ευρημάτων του ελέγχου από τα στελέχη της ΑΑΔΕ.

9.Δημιουργία Αναφορών και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης: Θα περιλαμβάνει τη διαχείριση ρυθμίσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών με βάση ένα ενιαίο σύνολο κανόνων. Θα παρέχονται όλα τα μέσα στο φορολογούμενο για να παραμείνει στη πλευρά της οικειοθελούς συμμόρφωσης, ρυθμίζοντας τις υποχρεώσεις του.

10. Μητρώο Ηλεκτρονικών μέσων Φορολογούμενου: Η περιοχή αυτή θα περιλαμβάνει υπηρεσίες διαπίστευσης, ταυτοποίησης και εγγραφής συστημάτων, που θα διαβιβάζουν με ασφαλή τρόπο δεδομένα προς την ΑΑΔΕ για λογαριασμό του φορολογούμενου, διασφαλίζοντας την εξουσιοδότησή του.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα