Μαχαίρι στις φοροαπαλλαγές, αυστηρότερα τεκμήρια

Μαχαίρι στις φοροαπαλλαγές, αυστηρότερα τεκμήρια

Σημαντικές περικοπές στις φοροαπαλλαγές από ασφαλιστικές εισφορές, ιατρικές δαπάνες και στεγαστικά δάνεια, που εξασφαλίζουν σήμερα σημαντικές φοροεκπτώσεις προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Νέα αυξημένα τεκμήρια διαβίωσης

Τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης, δηλαδή οι δαπάνες για αμοιβές σε γιατρούς, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, αυτές που αφορούν στους τόκους των στεγαστικών δανείων που έχουν συναφθεί μέχρι και 31/12/2002, καθώς επίσης οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, που σήμερα εκπίπτουν κατά 100% από το εισόδημα, στο εξής θα εκπίπτουν από το φόρο σε ποσοστό 20%.

Σημαντικές περικοπές στις φοροαπαλλαγές που γίνονται μεγαλύτερες αν το εισόδημα του φορολογούμενου είναι υψηλότερο των 40.000 ευρώ, προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Ειδικότερα αλλάζει ο τρόπος έκπτωσης των ιατρικών εξόδων, τόκων από στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας που καταβάλλονται από την 1.1.2011 και μετά όπως και των ασφαλιστικών εισφορών και αντί για έκπτωση ολόκληρου του ποσού από το εισόδημα, θα εκπίπτει το 20% των δαπανών αυτών από το φόρο που συνεπάγεται φορολογική επιβάρυνση.

Επίσης αν το εισόδημα που δηλώνει ο φορολογούμενος υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ, τότε για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει το ποσό αυτό, η έκπτωση μειώνεται στο 10%. Από τη μείωση του 10% εξαιρούνται οι δαπάνες για ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων.

Αναλυτικότερα το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα εκπίπτουν από το φόρο 20% οι ακόλουθες δαπάνες:

* Τόκοι στεγαστικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας που καταβάλλονται από 1/1/2011 και μετά, ανεξάρτητα του χρόνου σύναψης του δανείου καθώς και του χρόνου χορήγησης της προκαταβολής.

* Το συνολικό ετήσιο ποσό των εξόδων ιατρικής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν.

Η διάταξη αυτή ισχύει για εισοδήματα και δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1/1/2011 και μετά.

Τα νέα τεκμήρια διαβίωσης

Νέα αυξημένα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία σε ότι αφορά τα ΙΧ αυτοκίνητα φθάνουν μέχρι το διπλάσιο, προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Τα νέα τεκμήρια διαβίωσης είναι τα ακόλουθα:

Το τεκμήριο διαβίωσης με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιμακωτά. Έτσι για τα ογδόντα πρώτα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κατοικίας, το τεκμήριο ισούται με σαράντα ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από ογδόντα ένα μέχρι και εκατόν είκοσι τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων, ισούται με εξήντα πέντε ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από εκατόν είκοσι ένα μέχρι και διακόσια τετραγωνικά μέτρα, ισούται με εκατόν δέκα ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα διακόσια ένα έως τριακόσια τετραγωνικά μέτρα με διακόσια ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και για τα πλέον των τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων με τετρακόσια ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Για τον υπολογισμό του τεκμηρίου διαβίωσης των βοηθητικών χώρων θα υπολογίζεται ποσό σαράντα ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Το τεκμήριο διαβίωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ορίζεται ως εξής:

* για τα αυτοκίνητα μέχρι χίλια διακόσια κυβικά εκατοστά σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ.

* για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων κυβικών εκατοστών προστίθενται εξακόσια ευρώ ανά εκατό κυβικά εκατοστά μέχρι τα δύο χιλιάδες κυβικά εκατοστά.

* για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των δύο χιλιάδων κυβικών εκατοστών προστίθενται εννιακόσια ευρώ ανά εκατό κυβικά εκατοστά και μέχρι τρεις χιλιάδες κυβικά εκατοστά.

* για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες κυβικά εκατοστά προστίθενται χίλια διακόσια ευρώ ανά εκατό κυβικά εκατοστά.

Για τον υπολογισμό των τεκμηρίων των σκαφών αναψυχής ισχύουν τα εξής:

* για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι πέντε μέτρα, το τεκμήριο θα είναι τέσσερις χιλιάδες ευρώ.

* για σκάφη πάνω από πέντε μέτρα το πόσο αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες ευρώ το μέτρο.

* για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και επτά μέτρα, το τεκμαρτό εισόδημα είναι δώδεκα χιλιάδες ευρώ, πάνω από επτά και μέχρι δέκα μέτρα προστίθενται τρεις χιλιάδες ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δέκα και μέχρι δώδεκα μέτρα προστίθενται επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δώδεκα και μέχρι δεκαπέντε μέτρα προστίθενται δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δεκαπέντε και μέχρι δεκαοκτώ μέτρα προστίθενται είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δεκαοκτώ και μέχρι είκοσι δύο μέτρα τριάντα χιλιάδες ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους και πάνω από είκοσι δύο μέτρα προστίθενται πενήντα χιλιάδες ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.

Σε ότι αφορά το τεκμήριο διαβίωσης για τις πισίνες προβλέπονται τα ακόλουθα: Θα είναι εκατόν εξήντα ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέχρι τα εξήντα τετραγωνικά μέτρα και τριακόσια είκοσι ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για επιφάνεια άνω των εξήντα τετραγωνικών μέτρων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Τα μέτρα που γονατίζουν τον ελληνικό λαό

SHARE:

Κορονοϊός

UPDATES

Ειδήσεις, αναλύσεις, αριθμοί και όλες οι εξελίξεις για την εξάπλωση του COVID-19 στον πλανήτη. Κάθε μέρα στο email σου.

Εγγραφη