Φορολογικός πονοκέφαλος για τους Έλληνες της Μεγάλης Βρετανίας το Brexit χωρίς συμφωνία

Πλακάτ σε διαδήλωση για το Brexit
Πλακάτ σε διαδήλωση για το Brexit AP

Σε εγκύκλιό της η ΑΑΔΕ περιγράφει τον λαβύρινθο των διαδικασιών που θα πρέπει να διανύσει κάποιος Έλληνας κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου για να μπορέσει φέρει στην Ελλάδα την οικοσκευή του ή ακόμη και το αυτοκίνητό του.

Βουνό θα γίνουν τελωνιακές και φορολογικές δοσοληψίες από το Ηνωμένο Βασίλειο στο ενδεχόμενο ενός Brexit χωρίς συμφωνία καθώς η όλη διαδικασία δεν θα διαφέρει από την αντίστοιχη που ισχύει για την Ρωσική ομοσπονδία ή την Κίνα.

Σε γενικές γραμμές θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι οι εισαγωγές προϊόντων είτε στα ταξίδια που θα κάνουμε είτε οι αγορές μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων ακόμη θα υπόκεινται μετά τις 31 Οκτωβρίου (αν γίνει έως τότε η έξοδος χωρίς συμφωνία) σε δασμούς εισαγωγής και ΦΠΑ. Συνεπώς και οι ηλεκτρονικές παραγγελίες θα ακριβύνουν σημαντικά.

ADVERTISING

Σε εγκύκλιό της η ΑΑΔΕ περιγράφει τον λαβύρινθο των διαδικασιών που θα πρέπει να διανύσει κάποιος Έλληνας κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου για να μπορέσει φέρει στην Ελλάδα την οικοσκευή του ή ακόμη και το αυτοκίνητό του (παρότι θα είναι δεξιοτίμονο).

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ της Ε.Ε. και του Ην. Βασιλείου όσον αφορά στους όρους αποχώρησης του τελευταίου από την Ένωση, το Ην. Βασίλειο θα θεωρείται πλέον τρίτη χώρα έναντι της Ε.Ε. από την ημερομηνία αποχώρησης. Κατά συνέπεια, όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην Ελλάδα από το Ην. Βασίλειο από την εν λόγω ημερομηνία υπόκεινται στις κατάλληλες κατά περίπτωση τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες εισαγωγής που προβλέπονται στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (καν. 952/2013), καθώς και στις εφαρμοστικές διατάξεις (καν. 2447/2015) και στις εξουσιοδοτικές διατάξεις αυτού (καν. 2446/2015).

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το γεγονός αυτό θα επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες όσον αφορά τις δασμολογικές επιβαρύνσεις κατά τον τελωνισμό των εμπορευμάτων που θα εισάγονται στην Ελλάδα από το Ην. Βασίλειο:

α) Εφαρμογή του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. - δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων: Από την ημερομηνία αποχώρησης, όλα τα προϊόντα που εισάγονται στην Ελλάδα από το Ην. Βασίλειο θα επιβαρύνονται κατά τον τελωνισμό τους με τους κατάλληλους δασμολογικούς συντελεστές που προβλέπονται στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε. (Καν. του Συμβουλίου 2658/87 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως ισχύει για το έτος 2019 σύμφωνα με τον καν. 1602/2018 της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., τεύχος L273/31.10.2019). Πέραν τούτου, θα εφαρμόζονται τα λοιπά εθνικά και ενωσιακά μέτρα που προβλέπονται στο Ολοκληρωμένο Ενωσιακό Δασμολόγιο της Ε.Ε. και στο Εθνικό Υποσύστημα Διαχείρισης Δασμολογίου.

β) Δασμολογητέα Αξία εμπορευμάτων που εισάγονται από το Ην. Βασίλειο: Μετά την αποχώρηση του Ην. Βασιλείου από την Ε.Ε., για τον καθορισμό της βάσης πάνω στην οποία θα επιβληθούν οι δασμολογικές επιβαρύνσεις κατά τον τελωνισμό των εμπορευμάτων που εισάγονται στην Ελλάδα από το Ην. Βασίλειο, δηλαδή για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας των εν λόγω εμπορευμάτων, θα έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (καν. 952/2013) καθώς και των Εφαρμοστικών Διατάξεων αυτού (καν. 2447/2015). Η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων συμπληρώνεται στη θέση 46 του ΕΔΕ εισαγωγής. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 70 του καν. 952/2013, κύρια βάση της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων είναι η συναλλακτική αξία, δηλαδή η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εμπορεύματα τιμή, όταν αυτά πωλούνται προς εξαγωγή με προορισμό το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ενδεχομένως κατόπιν προσαρμογής που προβλέπεται στα άρθρα 71 και 72.

Η προαναφερόμενη “πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή” είναι η συνολική πληρωμή που έγινε ή πρόκειται να γίνει από τον αγοραστή προς τον πωλητή ή από τον αγοραστή προς τρίτο υπέρ του πωλητή για τα εισαγόμενα εμπορεύματα, και περιλαμβάνει όλες τις πληρωμές που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν, ως προϋπόθεση για την πώληση των εισαγομένων εμπορευμάτων. Συνήθως αποτελείται από το σύνολο που προκύπτει από την αξία του σχετικού τιμολογίου, τα έξοδα μεταφοράς μέχρι το σημείο εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., και τα έξοδα ασφάλισης του εμπορεύματος εφόσον υφίστανται.

Επιπλέον, στην προαναφερόμενη αξία είναι δυνατόν:

  • να προστίθενται ορισμένα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 71 του καν. 952/2013, όπως τα δικαιώματα αδείας (royalties) που σχετίζονται με το εμπόρευμα και τα έξοδα προμηθειών, ή

  • να αφαιρούνται ορισμένα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 72 του καν. 952/2013, όπως είναι τα έξοδα μεταφοράς μετά την είσοδο του εμπορεύματος στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. κ.λπ.

Όταν η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων δεν μπορεί να προσδιορισθεί με βάση τη συναλλακτική αξία των εμπορευμάτων που προβλέπεται στο άρθρο 70 του καν. 952/2013, είτε γιατί δεν υπάρχει τιμολόγιο είτε γιατί οι τελωνειακές αρχές δεν μπόρεσαν να κάνουν αποδεκτή τη συναλλακτική αξία, εφαρμόζονται διαδοχικά εναλλακτικές μέθοδοι υπολογισμού της δασμολογητέας αξίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 74, παράγραφο 2, στοιχεία α) έως δ) και παράγραφο 3 του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και είναι οι ακόλουθες:

α) η συναλλακτική αξία πανομοιότυπων εμπορευμάτων,
β) η συναλλακτική αξία ομοειδών εμπορευμάτων,
γ) η αξία που βασίζεται επί της τιμής μονάδος,
δ) η υπολογιζόμενη αξία, ή
ε) η αξία με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, με εύλογο τρόπο όπως ορίζει το άρθρο 74, παρ. 3.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 140 του Εκτελεστικού κανονισμού (Ε.Ε.) 2447/2015 της Επιτροπής, όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με το αν η δηλωθείσα συναλλακτική αξία αντιπροσωπεύει το συνολικό πληρωθέν ή πληρωτέο ποσό, μπορούν να μην αποδέχονται τη δηλωθείσα συναλλακτική αξία και καλούν τον διασαφιστή / τελωνειακό αντιπρόσωπο να τους παρέχει κάθε επιπλέον πληροφορία υποστηρικτική της δηλούμενης συναλλακτικής αξίας στα πλαίσια της άσκησης του Δικαιώματος της ακρόασης. Εφόσον οι τελωνειακές αρχές δεν ικανοποιηθούν από τις παρεχόμενες πληροφορίες και στοιχεία που θα προσκομισθούν, τότε μπορούν να αποφασίσουν ότι η αξία των εμπορευμάτων δεν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με τη συναλλακτική αξία των εμπορευμάτων και να καθορίσουν τη δασμολογητέα αξία εφαρμόζοντας διαδοχικά τις εναλλακτικές μεθόδους προσδιορισμού της αξίας που προαναφέρθηκαν.

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή ότι η διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας κατά τον τελωνισμό των εμπορευμάτων από το Ην. Βασίλειο με σκοπό την επιβολή των κατάλληλων δασμολογικών επιβαρύνσεων, δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή μέτρων εθνικής φορολογίας όπως ΦΠΑ ή ΕΦΚ, η οποία δεν εμπίπτει στους σκοπούς της παρούσας».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Brexit, Μεγάλη Βρετανία, ΑΑΔΕ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Γιούνκερ για Brexit: Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία

Brexit: Πρώτο βήμα παρουσίασης των αλλαγών που θέλει η βρετανική κυβέρνηση

"Καμπανάκι" ΟΟΣΑ για Bretix: Χωρίς συμφωνία, το κόστος θα είναι μεγάλο

SHARE:

24Media Network