Κάθετη πτώση των φορολογικών εσόδων το πρώτο μισό του 2020

Ο Χρήστος Σταϊκούρας
Ο Χρήστος Σταϊκούρας EUROKINISSI

Οπως ήταν αναμενόμενο, τα έσοδα στο πρώτο εξάμηνο του χρόνου παρουσιάζουν πολύ σημαντική υστέρηση. Αναλυτικά τα στοιχεία.

H μείωση των φορολογικών εσόδων κατά περίπου 2,8 δισ. ευρώ είναι το αποτέλεσμα της κρίσης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού για το προϋπολογισμό το πρώτο εξάμηνο του χρόνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΛΚ το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού για το διάστημα Ιανουαρίου Ιουνίου ανήλθε σε 18.996 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3.903 εκατ. ευρώ ή 17,0% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020.

Τούτο με δεδομένο ότι εκκρεμεί η καταχώριση ποσού 185 εκατ. ευρώ περίπου (30 εκατ. ευρώ για τον Απρίλιο 2020, 49 εκατ. ευρώ για τον Μάιο 2020 και 106 εκατ. ευρώ περίπου για τον Ιούνιο 2020) στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Φόροι». 

Το ανωτέρω ποσό θα εμφανιστεί στους ορθούς ΑΛΕ μετά την επίλυση του υφιστάμενου τεχνικού προβλήματος. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 21.257 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3.495 εκατ. ευρώ ή 14,1% έναντι του στόχου. 

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 18.262 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2.794 εκατ. ευρώ ή 13,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020. 

Ωστόσο, σε σύγκριση με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020 που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας το οποίο κατατέθηκε στην Ε.Ε. στις 30 Απριλίου 2020 και οι οποίες περιέχουν τις επιπτώσεις των μέτρων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και λαμβανομένου υπόψη του ποσού των 185 εκατ. ευρώ, του οποίου η καταχώριση εκκρεμεί, ως ανωτέρω, τα έσοδα από φόρους είναι αυξημένα κατά περίπου 375 εκατ. ευρώ. 

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020, σε καμία κύρια κατηγορία εσόδων δεν σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου. Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες: 

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 257 εκατ. ευρώ ή 26,1%,

β) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 15 εκατ. ευρώ ή 5,0%, 

γ) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 1.113 εκατ. ευρώ ή 15,3 %, 

δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 223 εκατ. ευρώ ή 10,6%,

ε) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 49 εκατ. ευρώ ή 4,9%, 

στ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 83 εκατ. ευρώ ή 28,8%, 

ζ) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 22 εκατ. ευρώ ή 21,3%, 

η) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 55 εκατ. ευρώ ή 24,6%, 

θ) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 50 εκατ. ευρώ ή 33,2%, 

ι) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 149 εκατ. ευρώ ή 16,4%, 

ια) Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 12 εκατ. ευρώ ή 34,0%, 

ιβ) Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 27 εκατ. ευρώ ή 18,1%,

ιγ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 80 εκατ. ευρώ ή 14,6%, εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 72 εκατ. ευρώ ή 14,0%, 

ιδ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 10 εκατ. ευρώ ή 1,6%, 

ιε) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 439 εκατ. ευρώ ή 9,6%, 

ιστ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 38 εκατ. ευρώ ή 8,7%, 

ιζ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 45 εκατ. ευρώ ή 8,3%, 

ιη) Φόροι κεφαλαίου κατά 55 εκατ. ευρώ ή 42,8%, 

ιθ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 70 εκατ. ευρώ ή 11,1%, 

κ) Μεταβιβάσεις κατά 239 εκατ. ευρώ ή 10,9%, 

κα) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 144 εκατ. ευρώ ή 40,3%, 

κβ) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 316 εκατ. ευρώ ή 99,4%. 

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.262 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 408 εκατ. ευρώ από το στόχο (1.853 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.647 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 350 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. 

Ειδικότερα, τον Ιούνιο 2020 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 2.967 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 1.191 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 2.791 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 569 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020.

Δαπάνες 

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020 ανήλθαν στα 28.227 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 2.703 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για δαπάνες 25.524 εκατ. ευρώ. Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι: 

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 ύψους περίπου 998 εκατ. ευρώ (μισθωτών και επιστημόνων), η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων), 

β) οι αυξημένες εκροές του ΠΔΕ κατά 1.928 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω των δαπανών για την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων, για την επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής επιχειρήσεων και για την σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του COVID-19 και 

γ) οι αυξημένες πληρωμές για τόκους κατά 197 εκατ. ευρώ. Με αντίρροπο χαρακτήρα κινήθηκε η υποεκτέλεση σε άλλες μείζονες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες τροφοδοτήθηκαν με ανάλωση μέρους του αποθεματικού. 

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιουνίου 2020 ανήλθαν στα 4.704 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 432 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4.272 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Προϋπολογισμός, Κορονοϊός
SHARE:

24Media Network