Κερδοφορία πέτυχε η Τράπεζα Αττικής το γ’ τρίμηνο

Attica bank branch in Thessaloniki, Greece on September 21, 2016. /  , , 21  2016.
Attica bank branch in Thessaloniki, Greece on September 21, 2016. / , , 21 2016. SOOC

Κερδοφόρο το γ΄τρίμηνο για την Τράπεζα Αττικής, που αύριο έχει έκτακτη γενική συνέλευση για νέα αύξηση κεφαλαίου. Δηλώσεις της διοίκησης για "τα προσεχώς". Μείωση λειτουργικού κόστους στο εννεάμηνο. Υψηλές προβλέψεις

Ικανοποιημένη η διοίκηση Π. Ρουμελιώτη – Θ. Πανταλάκη για την επάνοδο της Τράπεζας Αττικής σε κερδοφορία, το γ΄τρίμηνο του έτους. Η Τράπεζα πέρασε από ζημιά 15,5 εκατ. ευρώ το περσινό εννεάμηνο, σε κέρδη μετά από φόρους ύψους 7,5 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το εννεάμηνο που έληξε την 30/09/2017 διενεργήθηκαν προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ύψους 62,7 εκατ. ευρώ, ενώ πραγματοποιήθηκαν προβλέψεις για λειτουργικούς κινδύνους και απομείωσης αξίας του ενεργητικού ύψους 10 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το σύνολο των προβλέψεων του Ομίλου σε 72,7 εκατ. ευρώ.

Το αντίστοιχο ποσό για τη συγκριτική περίοδο ανήλθε σε 36,9 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο από ποσό 30 εκατ. ευρώ ως προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου και ποσό 6,9 εκατ. ευρώ ως προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους εκμετάλλευσης. Tο υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων ανήλθε σε 463,9 εκατ. ευρώ, μετά και τη διαγραφή προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου ύψους 806,2 εκατ. ευρώ συνδεδεμένων με το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,3 δισ. ευρώ, το οποίο μεταβιβάσθηκε σε επενδυτή.

Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) κατά ποσοστό 40,4% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων για λειτουργικούς κινδύνους παρουσιάζει μείωση της τάξης του 11,5% έναντι της συγκριτικής περιόδου του εννεαμήνου 2016.

Τα έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 16,3 εκατ. ευρώ έναντι 12 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2016, ήτοι αύξηση 36% ενώ τα έξοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 6,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,9 εκατ. ευρώ για τη συγκριτική περίοδο.

Η παραπάνω αύξηση των εξόδων προμηθειών αντικατοπτρίζει τη δραστηριοποίηση του Ομίλου στις εμπορικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες (POS, Visa κλπ) τα οφέλη των οποίων αναμένεται να καρπωθεί ο Όμιλος και σε μελλοντικές περιόδους.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 1,84 δισ. ευρώ περίπου μειωμένες κατά 3% σε σχέση με την 31/12/2016 και αυξημένες κατά 1,2% σε σχέση με το εξάμηνο 2017 εμφανίζοντας τάση σταθεροποίησης ως αποτέλεσμα της επαναφοράς της εμπιστοσύνης του καταθετικού κοινού στην Τράπεζα.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,33 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν σε 2,7 δισ. ευρώ. Οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ την 30/9/2017, έναντι 2,8 δισ. ευρώ στην συγκρίσιμη περίοδο του 2016, αντικατοπτρίζοντας την στρατηγική απομόχλευσης και εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.

Δηλώσεις Διοίκησης – Στόχοι

Για τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του εννεαμήνου 2017 της τράπεζας, η Διοίκηση της Τράπεζας δήλωσε ότι:

«Η επαναφορά στην κερδοφορία για την Αttica Bank κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, αποτελεί επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει η Διοίκηση τα δύο τελευταία χρόνια, με ταυτόχρονη θωράκιση του Ισολογισμού της με πρόσθετες προβλέψεις. Τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του εννεαμήνου 2017 της Αttica Bank αντικατοπτρίζουν την συνέχεια των κινήσεων εσωτερικής αναδιοργάνωσης και, σε συνάρτηση με την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την εφαρμογή αρχών σύγχρονου Management, σηματοδοτούν ευοίωνες προοπτικές για την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της Τράπεζας.

Οι προοπτικές αυτές ενδυναμώνονται περαιτέρω με δεδομένη τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας όπως άλλωστε προκύπτει και από τη βελτίωση μιας σειράς βασικών μάκρο-οικονομικών και δημοσιονομικών δεικτών. Ο Όμιλος, μετά την επιτυχημένη μεταβίβαση μέσω τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ποσού 1.331,2 εκατ. ευρώ, αναγνώρισε κέρδη 70 εκατ. ευρώ καλύπτοντας πλήρως το ποσό που υπολειπόταν για την κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου της άσκησης κεφαλαιακών αναγκών του 2015. Εντός του οικονομικού περιβάλλοντος αυτού και κατά το εννεάμηνο του 2017 η Τράπεζα ακολούθησε το στρατηγικό σχεδιασμό της συνεχίζοντας τις διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές που άρχισαν να εφαρμόζονται εντός του 2016.

Σε σχέση δε με τις συστάσεις που είχαν επισημανθεί για την Τράπεζα μετά από τον έλεγχο της ΤτΕ και του SSM, αυτές έχουν καλυφθεί σε ποσοστό 95% και αναμένεται να καλυφθούν στο σύνολό τους το επόμενο διάστημα. Η ρευστότητα του Ομίλου παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης, ενώ ο δείκτης Κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) παραμένει σε υψηλά επίπεδα και ανέρχεται σε 15%.

Ο Όμιλος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης της κεφαλαιακής του βάσης, και στο 2 πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προκειμένου να λάβει την έγκριση υλοποίησης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 198 εκατ. ευρώ.

Στόχος της αύξησης είναι η αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών ύψους 100,2 εκατ. ευρώ, η περαιτέρω θωράκιση του Ισολογισμού της Τράπεζας και η συνέχιση των αναγκαίων επενδύσεων ώστε η Τράπεζα να είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα και με συνέπεια στην ανάγκη χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

SHARE:

24Media Network