Τράπεζα Πειραιώς: Πώς θα γίνει η προνομιακή κατανομή μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους

Κτίριο Τράπεζας Πειραιώς
Κτίριο Τράπεζας Πειραιώς EUROKINISSI

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρ. Μεγάλου τόνισε στους μετόχους ότι η αύξηση κεφαλαίου, σε συνδυασμό με άλλες εσωτερικές κινήσεις θα οδηγήσει σε συνολική κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 2,6 εκατ. ευρώ και θα επιτρέψει την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού.

Πράξη κάνει την προνομιακή κατανομή μετοχών ενόψει της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε προαναγγείλει για τους υφιστάμενους μετόχους η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς καθώς λίγο νωρίτερα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρ. Μεγάλου εισηγήθηκε την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων διευκρινίζοντας ότι εξετάζεται σε νομικό και τεχνικό επίπεδο προνομιακή κατανομή μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους που θα λάβουν μέρος στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα.

Μιλώντας λίγο νωρίτερα από το βήμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ο κ. Μεγάλου διευκρίνησε ότι η εισήγηση θα κινηθεί πάνω στις εξής γενικές γραμμές:

α) Δικαίωμα προνομιακής κατανομής θα έχουν οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται τόσο στους ιδιώτες, μη ειδικούς επενδυτές, όσο και στους ειδικούς επενδυτές (υφιστάμενους μετόχους) που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Προσφορά και αναμένεται να καλύπτει την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

γ) Εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στην pro rata συμμετοχή του. Μετά την ολοκλήρωση της προνομιακής κατανομής, το μέρος της υπερεγγραφής που δεν ικανοποιήθηκε

δ) θα αθροίζεται μαζί με όλες τις λοιπές εγγραφές (παλαιοί και νέοι εγγραφόμενοι μέτοχοι) και θα ικανοποιείται αναλογικά, εφ’ όσον υπάρχουν ακόμη μετοχές προς διάθεση.

ε) Η Εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό εντός των επόμενων ημερών για τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της σε σχέση με τα ανωτέρω, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

Όπως εξήγησε ο κ. Μεγάλου, η αύξηση αυτή, σε συνδυασμό με άλλες εσωτερικές κινήσεις, περιλαμβανομένης της έκδοσης ενός υβριδικού ομολόγου 600 εκατ. ευρώ, θα οδηγήσει σε συνολική κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 2,6 εκατ. ευρώ. Αυτό θα επιτρέψει στην Πειραιώς να προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων, απορρόφηση του κόστους από τις τιτλοποιήσεις, να εξυγιάνει πλήρως τον ισολογισμό της και να προχωρήσει στον μετασχηματισμό με βασικούς πυλώνες την ενίσχυση και δημιουργία επαναλαμβανόμενης οργανικής κερδοφορίας, αποτελεσματικότερης λειτουργίας, περιορισμού κόστους, δημιουργίας νέων προϊόντων με καταλύτη την ψηφιοποίηση, την ενίσχυση των πελατών και δημιουργίας αξίας στους μετόχους και την κοινωνία.

Το νέο στρατηγικό σχέδιο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας προς τους μετόχους, πέρα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχουν αναλάβει επιπρόσθετες ενέργειες με συνολική θετική επίπτωση στα κεφάλαια 1 δισ., οι οποίες είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ειδικότερα: κέρδη ύψους 0,4 δισ. ευρώ από το χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2021, 0,3 δισ. από την πώληση της δραστηριότητας αποδοχής καρτών και 0,3 δισ. από συνθετικές τιτλοποιήσεις επιλεγμένων χαρτοφυλακίων εξυπηρετούμενων δανείων

Το νέο στρατηγικό πλάνο με την κωδική ονομασία Sunrise που ανακοινώθηκε στις 16 Μαρτίου, ο κ. Μεγάλου ανέπτυξε τους τρεις πυλώνες του σχεδίου:

- Πρώτος πυλώνας: Επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες, μέσω της τιτλοποίησης και στη συνέχεια αποαναγνώρισης NPEs συνολικής εκτιμώμενης μεικτής λογιστικής αξίας 19 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων NPEs Phoenix και Vega που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Κάνοντας το επόμενο σημαντικό βήμα στην επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των NPEs, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη υποβάλει αίτηση για την ένταξη στο Πρόγραμμα Ηρακλής της νέας τιτλοποίησης NPEs με κωδική ονομασία Sunrise 1 ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ.

- Δεύτερος πυλώνας: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings κατά περίπου 1 δισ., με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, η οποία σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, συμπεριλαμβανομένης δυνητικής έκδοσης υβριδικού τίτλου Αdditional Tier 1 μέχρι ποσού περίπου 0,6 δισ., θα οδηγήσουν σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου 2,6 δισ.

- Τρίτος πυλώνας: Αναλυτικό και προσδιορισμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας της Τράπεζας.

Η μείωση του αποθέματος των NPEs αποτελεί την βασική προτεραιότητα του στρατηγικού σχεδίου. Η συμβολή του προγράμματος Ηρακλής, μας παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης των συναλλαγών, προκειμένου να προχωρήσουμε με ταχύτερο ρυθμό στην οριστική επίλυση του αποθέματος των NPEs.

Για τους επόμενους 12 μήνες οι συναλλαγές που έχουν προγραμματισθεί, θα φέρουν γρηγορότερα την Τράπεζα σε μονοψήφιο δείκτη NPE, επιτρέποντας να επιτύχουμε μεσοπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 10%.

Για την υλοποίηση του σχεδίου Sunrise, οι στοχευμένες δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης, με σωρευτικό όφελος περίπου 2,6 δισ., θα συνεισφέρουν περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, αυξάνοντάς τον σε περίπου 22,5% pro forma.

"Με αυτόν τον τρόπο χτίζουμε ένα επαρκές απόθεμα ασφαλείας προκειμένου να απορροφηθούν οι ζημίες/επιπτώσεις που σχετίζονται με την μείωση των NPEs και θα μας επιτρέψουν να διατηρήσουμε σταθερό συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου 16% μεσοπρόθεσμα, διασφαλίζοντας ότι η Τράπεζα είναι πάνω από τις κεφαλαιακές εποπτικές απαιτήσεις", πρόσθεσε ο κ. Μεγάλου.

Η ομιλία Μεγάλου

Στην τοποθέτησή του, ο Χρ. Μεγάλου δήλωσε ότι «η σταθερή μας πρόοδος κατά τη διάρκεια του 2020, η οποία συνεχίζεται και τους πρώτους μήνες του 2021, αντικατοπτρίζεται στα θεμελιώδη μεγέθη και στην ανθεκτικότητα των βασικών μας οργανικών εσόδων. Αυτή ακριβώς η πρόοδος αναδεικνύει τις προοπτικές που διανοίγονται για την Τράπεζα Πειραιώς και την πορεία που μπορεί να διαγράψει, μόλις ανακάμψει το μακροοικονομικό περιβάλλον».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «σήμερα καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε ένα πρόσθετο σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, αναφορικά με το πλάνο εξυγίανσης του ισολογισμού μας, το οποίο υλοποιούμε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια, ένα βήμα που θα επιτρέψει να επικεντρωθούμε στις βασικές μας δραστηριότητες που δεν είναι άλλες από τη βιώσιμη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Ο παραπάνω στόχος ενσωματώνεται στο νέο στρατηγικό σχέδιο Sunrise που ανακοινώσαμε στο επενδυτικό κοινό στις 16 Μαρτίου 2021».

«Έχουμε καταρτίσει ένα πολύ λεπτομερές πλάνο και πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι στόχοι που θέτουμε σήμερα είναι εξαιρετικά επιτεύξιμοι, συνέχισε ο Χρ. Μεγάλου. Το συγκεκριμένο σχέδιο επιτρέπει μεσοπρόθεσμα την αύξηση των προ προβλέψεων κερδών κατά περίπου 15% έως το 2024, μέσω της ενίσχυσης των λειτουργικών εσόδων από νέες, υγιείς δραστηριότητες, της αναβάθμισης της προσφοράς των προϊόντων μας, της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας, του ριζικού μετασχηματισμού της βάσης του κόστους με έμφαση στην ψηφιοποίηση, με σωρευτικό αποτέλεσμα/συμβολή σε προ προβλέψεων κέρδη περίπου €1,1 δισ., σε επαναλαμβανόμενη βάση μεσοπρόθεσμα».

«Η τράπεζα έχει το μεγαλύτερο όγκο κόκκινων δανείων. Με την συνδυαστική κίνηση της ΑΜΚ και του πλάνου Sunrise αντιμετωπίζουμε ολιστικά το πρόβλημα και όχι χρόνο με τον χρόνο. Είμαι και εγώ μέτοχος της τράπεζας και κάτοχος 100.000 μετοχών και καταλαβαίνω το σημαντικό dilution, ωστόσο δίνεται η δυνατότητα της προνομιακής κατανομής. Να μπουν οι μέτοχοι στην αύξηση και να συμμετάσχουν μελλοντικά σε μια καθαρή τράπεζα, καλά κεφαλαιοποιημένη, η οποία θα φέρει αξία στους μετόχους. Είναι λοιπόν η καλύτερη κίνηση για να καθαρίσουμε, επιτέλους μια και καλή την τράπεζα και να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία και να χρηματοδοτήσουμε την ελληνική οικονομία», απάντησε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρ. Μεγάλου στην τοποθέτηση μετόχου για την ζημιά που υφιστάμενοι μέτοχοι από την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζα Πειραιώς
SHARE:

24Media Network