Τράπεζα Πειραιώς: Στα 185 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων

Τράπεζα Πειραιώς: Στα 185 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων
Τράπεζα Πειραιώς Eurokinissi

Σε προβλέψεις δανείων 438 εκατ. ευρώ προχώρησε η τράπεζα για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πανδημίας. Εκταμίευσε δάνεια 2,2 δισ. ευρώ το πεντάμηνο. Το μήνυμα του CEO και ο εταιρικός μετασχηματισμός της τράπεζας.

Ζημιές ύψους 340 εκατ. ευρώ, λόγω της πολιτικής θωράκισης του Ομίλου που υιοθέτησε η διοίκηση με τον σχηματισμό προβλέψεων ύψους 438 εκατ. ευρώ, εμφάνισε η Τράπεζα Πειραιώς για το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση το πρό φόρων αποτέλεσμα του Ομίλου κατά το 1ο 3μηνο 2020 ανήλθε σε ζημία €340 εκατ. έναντι προ φόρων κερδών €23 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, εξαιρουμένων των συνεπειών του COVID-19, τα προ-φόρων κέρδη ανήλθαν σε €30 εκατ. έναντι €23 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019. Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου ανήλθε σε ζημία ύψους €232 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 σε σύγκριση με καθαρά κέρδη ύψους €14 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019.

Σημειώνεται η επίπτωση λόγω COVID-19 για το 1ο 3μηνο 2020 ανέρχεται σε €370 εκατ. (€324 εκατ. απομειώσεις και χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα €46 εκατ.). Οι αντίστοιχες επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ανέρχονται σε €351 εκατ., εξαιρουμένου του κέρδους € 19 εκατ. που πραγματοποιήθηκε στα χρηματοοικονομικα έσοδα την περίοδο 01.01.20-21.02.20.

Σε ότι αφορά στα υπόλοιπα οικονομικά αποτέλεσμα, οι βασικότερες δείκτες κινήθηκαν για το πρώτο τρίμηνο του 2020 ως εξής:

Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε €360 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, σταθερά σε ετήσια βάση και μειωμένα κατά 1% σε τριμηνιαία βάση. Τα δάνεια ύψους €1,3 δισ. που εκταμιεύθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου, καθώς και οι αυξημένες εκταμιεύσεις κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 2019 συνετέλεσαν στην ανθεκτικότητα των εσόδων τόκων. Το κόστος χρηματοδότησης (έξοδα τόκων) ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικό, σημειώνοντας 14% μείωση σε ετήσια βάση και 11% σε τριμηνιαία βάση και αυτό παρά την έκδοση τίτλων Tier 2 στα μέσα του τριμήνου. Παράλληλα, η σημαντική συγκράτηση του κόστους καταθέσεων και η χρήση του μηχανισμού LTRO της ΕΚΤ απορρόφησε το κόστος της νέας έκδοσης Tier 2. Επιπλέον, το επιτόκιο των νέων προθεσμιακών καταθέσεων περιορίσθηκε σε 23μ.β. το 1ο 3μηνο 2020, από 59μ.β. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) κατά το 1ο 3μηνο 2020 διαμορφώθηκε σε 239μ.β. από 248μβ το 1ο 3μηνο 2019 και 244μβ το 4ο 3μ.2019.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν στα €71 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 ή κατά 3% σε ετήσια βάση, παρά την πτώση τους τον Μάρτιο 2020 λόγω της υγειονομικής κρίσης του COVID-19. Σε αυτή την ετήσια αύξηση σημαντική ήταν η συνεισφορά από το bancassurance και τη διαχείριση περιουσίας. Η Τράπεζα κατέγραψε ζημιές ύψους €46εκατ. στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο εξαιτίας της μεταβλητότητας στις αγορές από την κρίση του COVID-19 στα τέλη Φεβρουαρίου 2020.

Τα λειτουργικά έξοδα το 1ο 3μηνο 2020 ανήλθαν σε €227 εκατ., περιλαμβάνοντας την προμήθεια διαχείρισης προς τον διαχειριστή των ΜΕΑ. Αν εξαιρεθεί αυτή η προμήθεια, τα λειτουργικά έξοδα είναι μειωμένα κατά 7% σε ετήσια και 16% σε τριμηνιαία βάση. Ο δείκτης κόστους εξόδων προς έσοδα (εξαιρουμένης της επίπτωσης του COVID-19 στο εμπορικό χαροφυλάκιο) διαμορφώθηκε στο 50% το 1ο 3μηνο 2020 έναντι 56% το 4ο 3μηνο 2019. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 11% ετησίως, καθώς η Τράπεζα δέχτηκε το όφελος της απόσχισης της πλατφόρμας διαχείρισης ΜΕΑ και της εθελουσίας εξόδου του έτους 2019. Συνολικά, παραμένουμε εντός στόχων για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων της με μεσαίο μονοψήφιο ρυθμό κατά το 2020, μετά από επαναλαμβανόμενη μείωσή τους κατά 6% το 2019.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €185 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 ή €231 εκατ. εξαιρουμένων των ζημιών του εμπορικού χαρτοφυλακίου που σχετίζονται με το COVID-19, από €214 εκατ. πριν ένα χρόνο, με αύξηση κατά 8% ετησίως. Επιπλέον, τα καθαρά έσοδα τόκων συν τα καθαρά έσοδα προμηθειών μείον τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα, ανήλθαν σε €204 εκατ., 3% υψηλότερα σε ετήσια βάση και 11% σε τριμηνιαία, αποδεικνύοντας την ισχύ των κύριων λειτουργιών της Τράπεζας.

Οι προβλέψεις δανείων κατά το 1ο 3μηνο 2020, ανήλθαν σε €438 εκατ. σε σύγκριση με €186 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019. Η σημαντική αύξηση των απομειώσεων το 1ο 3μηνο 2020 οφείλεται στην επαναξιολόγηση των μοντέλων του ΔΠΧΑ 9 ώστε να συμπεριλάβουν τα κατά πολύ δυσμενέστερα μακροοικονομικά σενάρια λόγω της πανδημίας του COVID-19. Ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις, οι απομειώσεις διαμορφώθηκαν στις 260μ.β. από τις οποίες οι 192μβ σχετίζονται με το οργανικό κόστος, ενώ οι 68μβ με την επίπτωση του COVID-19 (όχι ετησιοποιημένη). Οι προβλέψεις για άλλα στοιχεία ενεργητικού ανήλθαν σε €72εκατ., επίσης περιλαμβάνοντας τις συνέπειες του COVID-19.

Χρήστος Μεγάλου: Εκταμιεύσεις δανείων 2,2 δισ. το πρώτο πεντάμηνο

«Τους τελευταίους τρεις μήνες, βιώσαμε πρωτοφανείς εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 και του lockdown που επιβλήθηκε σχεδόν σε κάθε οικονομία. Η Ελλάδα δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Η χώρα μας κατάφερε να αντιμετωπίσει το υγειονομικό θέμα με μεγάλη επιτυχία μέχρι σήμερα. Βρισκόμαστε τώρα σε διαδικασία υιοθέτησης νέων τρόπων εργασίας και αλληλεπίδρασης, καθώς το lockdown σταδιακά αίρεται», σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος.

«Στην Τράπεζα Πειραιώς προτεραιότητά μας είναι η διατήρηση της ασφάλειας και της υγείας των ανθρώπων μας, ενώ οι πελάτες μας είχαν όλη την υποστήριξη που χρειάζονταν προκειμένου να ξεπεράσουν αυτή την πρώτη φάση συνεπειών. Η υποστήριξη προς τους πελάτες αποδεικνύεται έμπρακτα από την Τράπεζα, η οποία διατήρησε όλες τις λειτουργίες της ανέπαφες καθ΄ όλη τη διάρκεια του lockdown, αναβαθμίζοντας συνεχώς τις ψηφιακές της υπηρεσίες. Παράλληλα, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφθασαν τα €2,2 δισ. κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων μηνών του έτους, υπερβαίνοντας τον προσδοκώμενο ετησιοποιημένο ρυθμό (€4,9 δισ. νέα παραγωγή δανείων για το έτος 2020). Το ποσοστό συμμετοχής ύψους 37% που προσέλκυσε η Τράπεζα επί των συνολικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόσφατο πρόγραμμα για νέο κεφάλαιο κίνησης με επιδότηση επιτοκίου προς τις επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα («ΤΕΠΙΧ ΙΙ») αποτελεί απόδειξη της εμπορικής ισχύος της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα.

Επιτύχαμε να διατηρήσουμε τη δυναμική στις βασικές γραμμές του αποτελέσματος, σε επαναλαμβανόμενη βάση, κατά το 1ο τρίμηνο του 2020. Τα έσοδα προ προβλέψεων σε συγκρίσιμη βάση ανήλθαν σε €243 εκατ., 14% υψηλότερα συγκρινόμενα με το 1ο τρίμηνο του 2019. Το αποτέλεσμα αυτό προήλθε από τη σταθερά επαναλαμβανόμενη παραγωγή εσόδων (+3% σε ετήσια βάση εξαιρουμένων των επιπτώσεων του COVID-19), ενώ η εστίαση στη διαχείριση του λειτουργικού κόστους συνεχίζει να αποδίδει καρπούς (-7% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση).

Παράλληλα, η επικαιροποίηση της πληροφόρησης μελλοντικών εκτιμήσεων, στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9, για την ενσωμάτωση δυσμενέστερων από το αναμενόμενο μακροοικονομικών προοπτικών, οδήγησε σε απομειώσεις ύψους €0,3 δισ. το 1ο τρίμηνο 2020 για την Τράπεζα Πειραιώς. Η επίπτωση έχει αποτυπωθεί πλήρως στα οικονομικά στοιχεία του 1ου τριμήνου, με την επιφύλαξη του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας των εκτιμήσεων και των διαθέσιμων πληροφοριών έως τον Μάρτιο 2020. Η προσπάθειά μας επικεντρώνεται τώρα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού μας για το 2020, όπως είχε αρχικά προγραμματισθεί.

Ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω στο 81% στο τέλος Μαρτίου 2020 σε σύγκριση με 88% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ενισχύθηκε περαιτέρω στο 131% έναντι 67% τον Μάρτιο 2019, γεγονός που σηματοδοτεί ότι η Τράπεζα μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο της, που είναι η χρηματοδότηση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία.

Οι τάσεις της ποιότητας ενεργητικού ήταν υποστηρικτικές το 1ο τρίμηνο 2020, παρά τις δυσκολίες της αγοράς. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να δούμε αν οι ροές θα επιδεινωθούν μετά την άρση των προγραμμάτων αναστολής καταβολής χρέους, ωστόσο λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τυχόν πιέσεις. Ταυτόχρονα, προχωράμε με ταχείς ρυθμούς την προπαρασκευαστική φάση των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ ύψους €7δισ. οι οποίες –σύμφωνα με το βασικό μας σενάριο- προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν εντός του 4ου τριμήνου 2020.

Η προσπάθειά μας να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή μας θέση συνεχίσθηκε το 1ο 3μηνο 2020 με την επιτυχή έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους €500εκατ. τον Φεβρουάριο. Στα τέλη Μαρτίου 2020 σε pro-forma βάση, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ήταν στο 15,2%, με τον δείκτη CET1 στο 13,2%.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι η ελληνική κοινωνία θα αντιμετωπίσει επιτυχώς τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και το έτος 2021 θα σηματοδοτήσει την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει την υλοποίηση του σχεδίου της, εντείνοντας τις προσπάθειές της, στο πλαίσιο ενός νέου σχεδίου εταιρικού μετασχηματισμού που βρίσκεται τώρα στο στάδιο του σχεδιασμού. Το συγκεκριμένο σχέδιο ανοίγει τον δρόμο για μία κερδοφόρα Τράπεζα μετά από πλήρη εξυγίανση, που θα απολαμβάνει όλα τα στρατηγικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την ισχυρή πελατειακή βάση μας στην Ελλάδα».

Προχωράει η διάσπαση της τράπεζας

Η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς προχωρά επιμελώς στο σχέδιο εταιρικού μετασχηματισμού που ανακοίνωσε στην επενδυτική κοινότητα στις 3 Φεβρουαρίου 2020, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο να βελτιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα και να διευκολύνει τη στρατηγική της Τράπεζας για την εξυγίανση των στοιχείων ενεργητικού της.

Σύμφωνα με το σχέδιο μετασχηματισμού, οι τραπεζικές δραστηριότητες του Ομίλου θα αποσχισθούν σε μια νέα κατά 100% θυγατρική τράπεζα (“NewCo”), μαζί με τη συντριπτική πλειονότητα των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Τράπεζας Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένων των Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Συγκεκριμένες μη τραπεζικές δραστηριότητες θα διατηρηθούν στη μητρική εταιρεία του Ομίλου (“HoldCo”), η οποία θα μετεξελιχθεί σε χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Διοίκηση της Τράπεζας αξιολογεί επί του παρόντος όλες τις επιλέξιμες μη τραπεζικές δραστηριότητες που θα παραμείνουν στην HoldCo, με στόχο τη διασφάλιση της αδιάλειπτης επιχειρησιακής συνέχειας, καθώς και των σχέσεων με εργαζόμενους και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Σημειώνεται ότι θα διαφυλαχθούν πλήρως και μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό, όλα τα ειδικά δικαιώματα που απολαμβάνει το ΤΧΣ σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και to Relationship Framework Agreement.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της απόσχισης δραστηριοτήτων, η Τράπεζα πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για την τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) Λογιστικής Αξίας προ Προβλέψεων ~€7 δισ., μέσω δύο χαρτοφυλακιών, του Phoenix (~€2 δισ.) και του Vega (~€5 δισ.). Η δομή και των δύο τιτλοποιήσεων αναμένεται να έχει οριστικοποιηθεί στους επόμενους μήνες και να είναι επιλέξιμες για χρήση της εγγύησης του ελληνικού Προγράμματος Προστασίας Ενεργητικού (HAPS), στοχεύοντας σε δυνητική λογιστική και εποπτική αποαναγνώριση των εν λόγω ΜΕΑ (Σημαντική Μεταφορά Κινδύνων). Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, η τιτλοποίηση Phoenix βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο, επομένως αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα από το Vega. Η HoldCo θα διακρατήσει μέρος των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Junior και Mezzanine) που θα εκδοθούν στο πλαίσιο των προαναφερθεισών τιτλοποιήσεων, που δεν θα υπερβαίνει το 95% της ονομαστικής τους αξίας.

Καθώς θα εξελίσσεται ο εταιρικός μετασχηματισμός, η HoldCo θα αξιολογήσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές για τη μεγιστοποίηση της αξίας των διακρατούμενων τίτλων μειωμένης εξασφάλισης. Η NewCo θα διακρατήσει τους τίτλους υψηλής εξασφάλισης και τουλάχιστον 5% των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης. Βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος του εταιρικού μετασχηματισμού, ο ισολογισμός μετασχηματισμού αναμένεται να έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στα μέσα του 3ου 3μήνου 2020. Το σχέδιο εταιρικού μετασχηματισμού, το οποίο υπόκειται στις σχετικές εποπτικές και άλλες εγκρίσεις, περιλαμβανομένης της συγκατάθεσης του ΤΧΣ, στοχεύεται να εγκριθεί από έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.

Νέος Εταιρικός Μετασχηματισμός

Η επιτυχής υλοποίηση του σχεδίου εταιρικού μετασχηματισμού θα «ξεκλειδώσει» μια σειρά στρατηγικών στόχων για την Τράπεζα Πειραιώς, παρέχοντας στη Διοίκηση της Τράπεζας στρατηγική εστίαση στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, διευκολύνοντας τη στρατηγική εξυγίανσης ισολογισμού.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα, αξιοποιώντας την πρόοδο της περιόδου 2017-2019, βρίσκεται επί του παρόντος στη φάση κατάρτισης ενός νέου σχεδίου μετασχηματισμού για τα επόμενα 3-5 χρόνια.

Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι:

• Να αναβαθμιστεί η εμπορική προσφορά της Τράπεζας, ενισχύοντας τις νέες τραπεζικές εργασίες μέσω της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και αυτοματισμού, υποστηρίζοντας πλήρως τις επιχειρήσεις υψηλών δυναμικής και προποπτικών.

• Να γίνει η Πειραιώς η τράπεζα πρώτης επιλογής των πελατών, μέσω πελατοκεντρικής, ψηφιακά πρωτοποριακής και στοχευμένης πρότασης για τη δημιουργία αξίας.

• Ενίσχυση και ενδυνάμωση του ταλέντου της Τράπεζας μέσω ενός αποτελεσματικότερου προφίλ στελέχωσης.

• Προώθηση απλοποίησης και αυτοματισμών σε όλους τους τομείς για την επίτευξη εξοικονόμησης κόστους εξυπηρέτησης και απελευθέρωσης πόρων ώστε να δοθεί έμφαση στις εμπορικές δραστηριότητες.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα